No 2020. gada 12. augusta ir ieviesta jauna studiju un studējošā kreditēšanas sistēma, kura paredz vienkāršotu procedūru valsts garantētu studiju un studējošā kredīta saņemšanai. Lai saņemtu studiju un studējošā kredītu, pēc imatrikulācijas ir nepieciešams iesniegt pieteikumu kredītiestādē, kas publicēta Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā.

No 2020. gada 10. marta jaunu pieteikumu pieņemšana studiju un studējošā kredītiem ar valsts galvojumu studijām Latvijā ir pārtraukta, balstoties uz starp Latvijas Republiku un AS SEB banku noslēgtajiem galvojuma līgumiem par studiju un studējošo kreditēšanas galvojuma izsniegšanu, kur noteikts, ka tie darbojas no 2018. gada 13. aprīļa līdz 2020. gada 30. martam. 

Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 231 “Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem” 56. punktam MK noteikumi Nr. 220 “Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu” atzīti par spēku zaudējušiem. Līdz ar to jaunu kredītu piešķiršana nebūs apstiprināta atbilstoši MK noteikumiem Nr. 220.

Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 231 57. punktam iepriekš noslēgto studiju un studējošo kredītu līgumu pilnīgai izpildei tiks piemēroti MK noteikumi Nr. 220.

Informējam, ka ar 2020. gada 1. jūliju ir likvidēta Studiju un zinātnes administrācija (SZA) un tās funkcijas koordinēt un administrēt studiju un studējošo kreditēšanu no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu ir pārņēmusi Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).