Horizontālā programma

Horizontālā apakšprogramma ir starpnozaru programma, kas atbalsta inovatīvus, starpnozaru projektus starp dažādas izglītības jomas pārstāvošām iestādēm un organizācijām. Tā nodrošina jaunas un paplašinātas sadarbības iespējas mūžizglītībā, atbalstot tādas aktivitātes, kuru rezultāti var tikt pielietoti dažādos izglītības veidos un pakāpēs, piemēram, jauniešu un pieaugušo izglītībā, profesionālajā un augstākajā izglītībā u.c. Horizontālās apakšprogrammas projektos var iesaistīties ikviena ar izglītības jomu un mūžizglītības iespēju nodrošināšanu saistīta iestāde, organizācija vai uzņēmums.

Horizontālā apakšprogramma:

 • uzlabo sadarbību mūžizglītības kontekstā Ziemeļu un Baltijas reģionā, atbalstot  inovatīvus starpnozaru projektus;
 • apvieno un integrē dažādu Nordplus apakšprogrammu piedāvātās iespējas un nodrošina paplašinātas sadarbības iespējas.

Mērķgrupas

Nordplus Horizontālā apakšprogramma paredzēta visām programmas dalībvalstu iestādēm un organizācijām, kuru darbība visplašākajā izpratnē saistāma ar izglītības un mūžizglītības kontekstu.

Programmas aktivitātes

Programmas ietvaros finansiāls atbalsts tiek sniegts starpnozaru sadarbībai, kas ietver vismaz divas nozares no trīs Nordplus apakšprogrammās aplūkotajām – jauniešu vispārējās un profesionālās formālās izglītības, augstākās izglītības, pieaugušo formālās un neformālās izglītības. Horizontālā apakšprogramma nefinansē mobilitāšu projektus. Horizontālās apakšprogramma atbalsta starpnozaru attīstības un sadarbības projektus, kuru ietvaros var tikt īstenoti, piemēram:

 • analītiski un izpētes projekti, kas vērsti uz izglītības pētījumu rezultātu izmantošanu;
 • tematiskas starpnozaru radošās darbnīcas, semināri un konferences;
 • materiālu veidošana inovatīvai valodu apguvei, mācīšanai un tulkošanai;
 • jaunu mācību kursu moduļu izveide, kuri piemēroti dažādām izglītojamo mērķauditorijām, izmantojot jaunas mācīšanās un mācīšanas metodes;
 • izglītības aktivitāšu rezultātu un pieredzes apmaiņa, publicēšana un izplatīšanu;

Projekta koordinators un projekta partneri

 • Horizontālās apakšprogrammas projektos var iesaistīties jebkura juridiska persona, kuras darbība saistīta ar izglītības jomu. Projekta pieteikumu iesniedz viens no projekta partneriem, kas uzņemas koordinatora pienākumus. Koordinators ir atbildīgs par projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanu un piešķirtā finansējuma izlietojumu.
 • Projektā ir jāiesaistās ne mazāk kā trīs organizācijām no trīs dažādām Nordplus programmas dalībvalstīm – koordinatoram  un diviem partneriem no divām dažādām programmas dalībvalstīm. Partneru skaits projektā nav ierobežots.

Nordplus programmas finansējums tiek piešķirts noteiktām izmaksu kategorijām un saskaņā ar programmas noteiktajām likmēm

 • Ceļa un uzturēšanās izdevumiem braucieniem uz partneru sanāksmēm, konferencēm, semināriem, kursiem, citiem projekta pasākumiem saskaņā ar programmas noteiktajām  likmēm;
 • Fiksēta summa projekta vadības, īstenošanas un rezultātu izplatīšanas izmaksām (4000 eiro koordinatoram un 2000 eiro katram partneriem, ja partneru skaits nepārsniedz sešas organizācijas. Ja partneru skaits ir lielāks par sešām organizācijām, pārējām finansējums šajā izmaksu kategorijā netiek piešķirts).
 • Faktiskās izmaksas projekta pasākumu īstenošanai – piemēram, telpu noma semināriem, materiālu pavairošana, samaksa vieslektoriem un specifisku darbu izpildītājiem. Šīs izmaksas nevar ietvert projekta partnerorganizāciju pārstāvju darba apmaksu.
 • Papildus finansējums – var tikt segtas faktiskās izmaksas - samaksa par darbu partnerorganizāciju pārstāvjiem projekta rezultātu (mācību materiāli, programmas, metodikas u.tml.) izstrādei un atbalsts dalībniekiem ar īpašām vajadzībām.
 • Visas faktiskās izmaksas ir jāpamato projekta pieteikumā, sniedzot detalizētu informāciju par projekta pasākumiem un paredzētajiem rezultātiem.

Projektu pieteikumu sagatavošana 

Nordplus projektu pieteikumus iesniedz elektroniskā formā, izmantojot Nordplus projektu pieteikumu un atskaišu vadības sistēmu  Espresso. Ir pieejama Espresso lietošanas instrukcija, kas sagatavota jauniešu apakšprogrammas projektiem, taču tajā var iepazīties ar Espresso sistēmas darbības pamatprincipiem arī citu apakšprogrammu projektu pieteikumu sagatavotāji.

Projektu pieteikumiem jāpievieno visu partneru (tai skaitā projekta koordinatora) atbildīgo amatpersonu parakstītas apliecinājuma vēstules par gatavību iesaistīties projekta īstenošanā, vēstules veidlapu ģenerē Espresso sistēma.

Attīstības un sadarbības tīklu projektu pieteikumiem jāpievieno projekta budžets, kurš jāsagatavo, izmantojot attiecīgās apakšprogrammas un projektu veida budžeta veidlapu

Atskaites

Nordplus projektu atskaites (kā arī starpatskaites, ja projekta ilgums pārsniedz 18 mēnešus) iesniedz elektroniskā formā, izmantojot  Nordplus projektu pieteikumu un atskaišu vadības sistēmu  Espresso. Atskaitei nav jāpievieno izdevumus apliecinošo dokumentu kopijas, taču projekta koordinatoram piecus gadus pēc atskaites apstiprināšanas ir jāuzglabā visa projekta dokumentācija, kura jāuzrāda iespējamā audita gadījumā.

Programmas administrēšana

Horizontālo programmu administrē Norvēģijas Augstākās izglītības un kompetenču aģentūra (Norwegian Directorate for Higher Education and Skills, HKDIR.

2023. gads


2022. gads


2021. gads


2020. gads  


2019. gads


 2018. gads


2017. gads


2016. gads


2011. gads


 2010. gads


2009. gads

Linards Deidulis

Vecākais projekta vadītājs
linards.deidulis [at] viaa.gov.lv