Horizontālā programma

Horizontālā programma ir starpnozaru programma, kas nodrošina jaunas un paplašinātas sadarbības iespējas mūžizglītībā, atbalstot tādas aktivitātes kā semināri, konferences, inovatīvi kursi u.tml.

Programma:

 • uzlabo sadarbību izglītības jomā Ziemeļu un Baltijas reģionā;
 • vieno dažādās Nordplus programmas un nodrošināt jaunas un paplašinātas sadarbības iespējas;
 • atbalsta inovatīvus, sarežģītus un rosinošus starpnozaru projektus;
 • atbalsta sadarbību mūžizglītības kontekstā;
 • atbalsta inovatīvus valodu projektus.

Programmas mērķgrupas

Nordplus Horizontālā programma domāta visām programmas dalībvalstu institūcijām un organizācijām, kuru galvenais darbības mērķis ir izglītības. Programmas gala mērķgrupa ir jebkura persona.

Programmas aktivitātes

Programmas ietvaros finansiāls atbalsts ir sniegts starpnozaru sadarbībai, kas ietver sevī vismaz divas nozares no pārējām trijām Nordplus programmām (Nordplus Jauniešu, Nordplus Augstākās izglītības un Nordplus Pieaugušo izglītības programma). Individuālā mobilitāte netiek finansēta. Ir atbalstāmas šādās starpnozaru aktivitātes: 

 • radošās darbnīcas, semināri un konferences;
 • analītiski, statistikas un izpētes projekti;
 • projekti, kas vērsti uz izglītības pētījumu rezultātu izmantošanu;
 • materiālu veidošana inovatīvai valodu apguvei, mācīšanai un tulkošanai;
 • jaunu mācību kursu moduļu izveide, izmantojot jaunas mācīšanās un mācīšanas metodes;
 • izglītības aktivitāšu rezultātu un pieredzes apmaiņa, publicēšana un izplatīšanu;
 • starpnozaru tīkli un projekti, kuru darbība balstīta, līdz šim pastāvošajos Nordplus programmas projektos un sadarbības tīklos.

Projekta pieteicējs un sadarbības partneri

 • Dalību programmā var pieteikt projekta vai sadarbības tīkla koordinējošā programmas dalībvalsts organizācija vai iestāde. Piesakoties programmas finansējumam, atbildīgā organizācija uzņemas koordinējošo lomu. Koordinatora pienākums līguma darbības periodā ir pārraudzīt pieteiktās aktivitātes un piešķirtā finansējuma izlietojumu.
 • Projektiem un sadarbības tīkliem ir jāpiesaista vismaz divi sadarbības partneri no dažādām programmas dalībvalstīm. Visām sadarbības aktivitātēm ir jābalstās uz vienošanos starp dalībvalstu izglītības iestādēm vai organizācijām.

Programmas finansējums

Finansējumu piešķir tiešajām īstenošanas izmaksām 50% apmērā no projekta vai sadarbības tīkla budžeta. Dalībiestāžu un organizāciju ieguldījums līdztekus finansiālajam var būt arī darba stundas, kas veltītas Nordplus projektam. Pieteikuma budžetā var iekļaut arī ceļa, uzturēšanās, administrēšanas u.c. izmaksas.

Projektu sagatavošana 

Nordplus projektus iesniedz elektroniskā formā, izmantojot  Nordplus projektu pieteikumu un atskaišu vadības rīku Espresso. Lietotāju ērtībai ir sagatavota Espresso lietošanas instrukcija (Junior apakšprogrammā, taču to var izmantot arī projektu iesniedzēji citās apakšprogrammās), kā arī Nordplus projektu pieteikumu un atskaišu vadības rīks Espresso lietošanas instrukcijas katrā apakšprogrammā, kas atrodamas šeit

Projektu pieteikumiem, kas tiek iesniegti par projektu vai tīklošanas aktivitāšu īstenošanu, pieteikumam pievienojams projekta budžets, kuru ieteicams sagatavot, izmantojot Nordplus budžeta veidlapu

Programmas administrēšana

Horizontālo programmu administrē Starptautiskās sadarbības un kvalitātes uzlabošanas augstākajā izglītībā aģentūra Norvēģijā (Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education, Diku). 

2022. gads


2021. gads


2020. gads  


2019. gads


 2018. gads


2017. gads


2016. gads


2011. gads


 2010. gads


2009. gads

Linards Deidulis

Vecākais projekta vadītājs
linards.deidulis [at] viaa.gov.lv