Nordplus Jauniešu programma

Jauniešu apakšprogramma sniedz iespēju īstenot skolēnu klašu braucienus uz Ziemeļu un Baltijas valstu izglītības iestādēm, skolotāju apmaiņu un citas aktivitātes, kas uzlabo jauniešu formālās izglītības kvalitāti, attīsta inovācijas un labas prakses apmaiņu, kā arī veicina starpkultūru dialogu.

Jauniešu apakšprogramma:

 • attīsta starptautisko sadarbību starp formālās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm, tai skaitā mūzikas un mākslas skolām;
 • veicina izglītības kvalitātes uzlabošanu, izglītības radošuma un jauninājumu attīstību;
 • attīsta Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības iestāžu sadarbību un veicina kopējas Ziemeļvalstu un Baltijas izglītības telpas izveidi;
 • stiprina Ziemeļvalstu valodu un kultūru, kā arī savstarpējo Ziemeļvalstu un Baltijas valodu un kultūru izpratni;
 • veicina  saikni starp skolu izglītību un darba dzīvi.

Mērķgrupas

Pirmsskolas izglītības iestāžu, pamatskolu, vidusskolu un profesionālās izglītības iestāžu:

 • skolēni/audzēkņi;
 • skolotāji/pasniedzēji;
 • izglītības iestāžu administrācijas darbinieki;
 • citu organizāciju, iestāžu un uzņēmumu pārstāvji, kuru darbs saistīts ar formālo jauniešu izglītību.

Programmas aktivitātes

Nordplus Jauniešu apakšprogrammā tiek atbalstīti divi projektu veidi - mobilitātes projekti un attīstības projekti, to skaitā sadarbības tīkli. Visu veidu projektu maksimālais ilgums ir divi gadi.

 1. Mobilitātes projekti

2. Attīstības projekti  un sadarbības tīkli

 • Attīstības projekti ir paredzēti sadarbībai un pieredzes apmaiņai par projekta partneriem aktuāliem jautājumiem (inovatīvas mācību metodes, programmas, mācību un metodiskie materiāli u.tml.), kas atbilst Nordplus programmas mērķiem.
 • Sadarbības tīkli paredzēti ilglaicīgai zināšanu, pieredzas, labās prakses un īstenotu projektu rezultātu apmaiņai starp projektā iesaistītajām organizācijām.

Projekta koordinators un projekta partneri

Projekta pieteikumu iesniedz viena no izglītības iestādēm, kas uzņemas koordinatora pienākumus. Koordinators ir atbildīgs par projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanu un piešķirtā finansējuma izlietojumu. Partneru skaits projektā nav ierobežots.

Projekta koordinatori Jauniešu apakšprogrammā var būt tikai formālās izglītības iestādes – pirmsskolas izglītības iestādes, skolas, profesionālās izglītības iestādes, mūzikas un mākslas skolas, citas izglītības iestādes, kas īsteno valsts apstiprinātas mācību programmas jauniešiem.

Citas juridiskas personas, kas ir saistītas ar apakšprogrammas mērķa grupu – jauniešiem, piemēram, izglītības pārvaldes, pašvaldības, nevalstiskas organizācijas, uzņēmumi, valsts iestādes, bet tieši neīsteno valsts apstiprinātas mācību programmas, var iesaistīties Nordplus Jauniešu apakšprogrammas projektos kā partneri.

Nordplus programmas finansējums tiek piešķirts noteiktām izmaksu kategorijām un saskaņā ar programmas noteiktajām likmēm

Projektu pieteikumu sagatavošana  

Nordplus projektu pieteikumus iesniedz elektroniskā formā, izmantojot  Nordplus projektu pieteikumu un atskaišu vadības sistēmu  Espresso. Ir pieejama  Espresso lietošanas instrukcija.

Projektu pieteikumiem jāpievieno visu partneru, tai skaitā projekta koordinatora, atbildīgo amatpersonu parakstītas apliecinājuma vēstules par gatavību iesaistīties projekta īstenošanā. Vēstules veidlapu ģenerē Espresso sistēma.

Attīstības un sadarbības tīklu projektu pieteikumiem jāpievieno projekta budžets, kurš jāsagatavo, izmantojot attiecīgās apakšprogrammas un projektu veida budžeta veidlapu.

Atskaites

Nordplus projektu atskaites (kā arī starpatskaites, ja projekta ilgums pārsniedz 18 mēnešus) iesniedz elektroniskā formā, izmantojot  Nordplus projektu pieteikumu un atskaišu vadības sistēmu  Espresso. Atskaitei nav jāpievieno izdevumus apliecinošo dokumentu kopijas, taču projekta koordinatoram piecus gadus pēc atskaites apstiprināšanas ir jāuzglabā visa projekta dokumentācija, kura jāuzrāda iespējamā audita gadījumā.


Administrēšana

Nordplus Jauniešu apakšprogrammas galvenais administrators ir Augstākās izglītības padome Zviedrijā (The Swedesh Council for Higher Education, UHR).

2023. gads


2022. gads


2021. gads


2020. gads


2019. gads 


2018. gads


2017. gads 


2016. gads 


2015. gads 


2014. gads 


2011. gads 


2010. gads 


2009. gads

Linards Deidulis

Vecākais projekta vadītājs
linards.deidulis [at] viaa.gov.lv