1995

PIAPA 

1995. gada 10. maijā LR Izglītības un zinātnes ministrija nodibina valsts bezpeļņas organizāciju „Profesionālās izglītības attīstības programmu aģentūra" (PIAPA).

PIAPA sākotnējais darbības mērķis: sekmēt profesionālās izglītības politikas un stratēģijas attīstību, koordinējot, plānojot un sagatavojot starptautisko palīdzības līdzekļu PHARE programmu un projektu izmantošanu valsts profesionālās izglītības attīstībai un integrācijai Eiropas Savienībā. 

Kopš aģentūras pirmsākumiem tās direktore ir Dita Traidās.

No 1995. līdz 2000. gadam aģentūra īstenoja četrus Phare projektus profesionālajā un augstākajā profesionālajā izglītībā.

1997

1997. gada pavasarī Latvijai iesaistoties Eiropas Savienības pirmspievienošanās procesā, Izglītības un zinātnes ministrija uzdod PIAPA sagatavoties līdzdalībai Eiropas Kopienas Profesionālās izglītības darbības programmā Leonardo da Vinci.

1998

1998. gadā PIAPA sāk administrēt Leonardo da Vinci programmas darbību Latvijā, lai ar starptautiskās sadarbības palīdzību veicinātu inovācijas un uzlabotu profesionālās izglītības kvalitāti Latvijā.
No 1998. līdz 2000. gadam aģentūra nodrošina OECD ziņojuma “"Nacionālo izglītības politiku analīze. Latvija" sagatavošanas organizatorisko darbu Latvijā. Ziņojumā analizēti procesi Latvijas izglītības politikā, lai ar starptautiski atzītu un neatkarīgu ekspertu palīdzību formulētu rekomendācijas izglītības turpmākās attīstības stratēģijai.
Līdz 2000. gadam aģentūra nodrošina Latvijas dalību starptautiskā projektā ESTIA, kura laikā izveidota datu bāze internetā par katras projekta dalībvalsts izglītības sistēmu, izglītības iestādēm, darba tirgu, profesijām u.c. nodarbinātības, praktiskās apmācības un studiju iespēju jautājumiem. 

2000

Aģentūra uzņemas EK Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkla – Euroguidance - uzdevumus Latvijā, lai veicinātu  karjeras attīstības atbalsta sistēmas (KAAS) politiku un praktisko darbību, sniedzot informāciju politikas plānotājiem un atbalstu karjeras konsultantiem un citiem sistēmas pārstāvjiem.

2004

PIAA

No 1. janvāra PIAPA paplašina savas funkcijas un kļūst par otrā līmeņa starpniekinstitūciju Eiropas Sociālā fonda (ESF) administrēšanā, nodrošinot ESF finansēto aktivitāšu ieviešanu, uzraudzību un kontroli.

No 1. jūlija valsts bezpeļņas organizāciju „Profesionālās izglītības attīstības programmu aģentūra" reorganizē un izveido  valsts aģentūru „Profesionālās izglītības attīstības aģentūra" (PIAA), kas kļūst par Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esošu valsts iestādi.

2007

VIAA

No 1. maija PIAA nomaina nosaukumu uz Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Nosaukuma maiņa saistīta ar aģentūras funkciju paplašināšanos uz citām izglītības jomām, ne tikai profesionālo izglītību.

Aģentūra uzsāk pildīt sadarbības iestādes funkcijas arī Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) administrēšanā, nodrošinot ERAF finansēto aktivitāšu ieviešanu, uzraudzību un kontroli izglītībā un zinātnē.

VIAA izveido nacionālo izglītības iespēju datubāzi: www.niid.lv 

2009

No 1. jūlija aģentūras kompetencē nodod Izglītības inovāciju fonda funkcijas.

2010

VIAA pievieno APA

No 1. janvāra VIAA pārņem Akadēmisko programmu aģentūras (APA) funkcijas, tādējādi papildus  Leonardo da Vinci apakšprogrammas administrēšanai uzņemoties visu pārējo ES Mūžizglītības programmu izglītībā – Comenius, Erasmus, Grundtvig, Mācību braucieni, kā arī Erasmus MundusŽana Monē programmas - pārraudzību un Latvijas dalības Tempus programmā un Boloņas procesa īstenošanā.

Aģentūra pārņem arī Šveices sadarbības programmas augstākajā izglītībā un zinātnē, Nordplus programmas un Eiropas Ekonomikās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas administrēšanu.

No 1. decembra VIAA uzsāk īstenot ESF projektu „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”, kura īstenošanas laikā līdz 2015. gada 30. novembrim izveidotas 12 nozaru ekspertu padomes, izstrādāta kvalifikāciju struktūra, kā arī pilnveidoti profesiju standarti, profesionālo kvalifikāciju pamatprasības un  profesionālās izglītības programmas.

No 2010. gada 1. oktobra līdz 2015. gada 30. aprīlim VIAA īsteno ESF projektu  „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”. Projekta divas galvenās aktivitātes ir 1 un 1,5 - gadīgu profesionālās izglītības programmu īstenošana jauniešiem pēc vidusskolas beigšanas, kā arī pamatprasmju un kompetenču apguves īstenošana sociālai atstumtībai pakļautajai sabiedrības daļai ieslodzījuma vietās.

2011

No 2011. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. oktobrim  VIAA īsteno ESF projektu „Atbalsts izglītības pētījumiem” , kas nodrošina Latvijas dalību trīs starptautiskos izglītības pētījumu virzienos – PISA, TALIS, ASEM LLLHub. Pētījumos gūtie rezultāti ļauj Latvijas izglītības līmeni salīdzināt starptautiskā līmenī.

2013

No 2013. gada decembra līdz 2014. gada septembrim VIAA koordinē Pasaules Bankas pētījumu, kas izvērtē starptautiskajā vidē izmantotu augstākās izglītības finansēšanas modeļu piemērotību Latvijai un sniedz rekomendācijas valsts rīcībpolitikas izstrādei jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanai.

2014

No 1. jūnija VIAA sāk īstenot ESF projektu “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”.

Līdz 2018. gada 31. augustam projekts sniedz iespēju jauniešiem ar pamatskolas, vidusskolas vai vidējo profesionālo izglītību vecumā no 17 - 29 gadiem apgūt darba tirgū pieprasītu profesiju 1 vai 1,5 gada laikā, lai sekmīgāk iekļautos darba tirgū. 

2015

VIAA 20 gadi

VIAA uzsāk mērķtiecīgu virzību starptautisko zinātnes un pētniecības, tehnoloģiju attīstības programmu administrēšanā, nodrošinot ES Ietvara programmas Horizon2020 Nacionālā kontaktpunkta darbību, kā arī Latvijas dalību līguma par ES darbību izrietošajās kopējās programmās, kā arī ES COST, ERA-NET, ERA-NET+ projektos un citās starptautiskās sadarbības programmās.

Aģentūra ir atbildīga jau par vairāk nekā 30 tās pārziņā nodotu valsts, Eiropas Savienības politikas un ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu programmu, projektu un iniciatīvu īstenošanu un uzraudzību izglītībā un zinātnē.

2016

No 1. janvāra VIAA pārstāj pildīt otrā līmeņa starpniekinstitūcijas funkcijas ES struktūrfondu administrēšanā jaunajiem  periodiem, līdz 2018. gadam turpinot nodrošināt pēcuzraudzību 2007. - 2013. gada projektiem izglītībā un zinātnē.
16. aprīlī VIAA noslēdz sadarbības līgumu ar 16 profesionālās izglītības iestādēm  par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesnieguma sagatavošanu, projekta vadību un īstenošanu 8.1.3. specifiskā mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanu.
No 1. septembra VIAA uzsāk ERAF projekta “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” īstenošanu. Projekts paredz attīstīt jauno zinātnieku prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot jauno zinātnieku karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem, kā arī pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu.
No 29. novembra VIAA uzsāk ESF projekta ““Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu, lai uzlabotu pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Projektā  notiks metodisko materiālu izstrāde, pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītības nodrošināšana, ikgadējā nacionālā profesionālās meistarības konkursa organizēšana, Latvijas komandas sagatavošana un dalība starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības, kā arī karjeras atbalsta pasākumu nodrošināšana projektā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās.

2017

No 1. janvāra VIAA uzsāk īstenot ESF projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, lai attīstītu nodarbināto personu profesionālo kompetenci un laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, kā arī veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

2018

No 2. janvāra VIAA uzsāk ERAF projekta "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un īstenošanai" īstenošanu, lai sekmētu starptautiskās sadarbības projektu izstrādi pētniecībā un inovācijā, stiprinot Nacionālā kontaktpunkta kapacitāti, veicot atbalsta pasākumus, un nodrošinot finansējumu projektu īstenošanai.
Maijā VIAA no Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pārņem EURAXESS atbildīgās institūcijas funkcijas Latvijā.
2019 VIAA no Akadēmiskā informācijas centra (AIC) pārņem Study in Latvia īstenošanu. 
2020 VIAA pārņem Studiju un zinātnes administrācijas (SZA) funkcijas studiju un studējošo kredītu administrēšanā. 
2022 No 1. janvāra VIAA nodod zinātnes un pētniecības politikas atbalsta funkcijas Latvijas Zinātnes padomei (LZP). 
2024 Direktore līdz 2024. gadam Dita Traidās