Karjeras attīstības atbalsta sistēma Latvijā 2013-2017

Karjeras attīstības atbalsta sistēmas darbība Latvijā 2013.–2017. gadā

 

 

Muzilgas karjeras atbalsts

 "Mūžilgs karjeras atbalsts Eiropā: politikas attīstības un nākotnes perspektīvas pārskats" (2012)

 

 

Karjeras attistibas atbalsta sist darbibas izvertejums Latvija

 

Pētījums "Karjeras attīstības atbalsta sistēmas darbības izvērtējums Latvijā"

pamatojoties projekta „Eiropas mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkls” metodiskajos ieteikumos

 

 

Guidance supporting Europe’s aspiring entrepreneurs

 

Guidance supporting Europe’s aspiring entrepreneurs Policy and practice to harness future potential

Cedefop, European Centre for the Development of Vocational Traininging, 2011, 176 pp.

 

profesionalising career guidance

Professionalising career guidance: Practitioner competences and qualification routes in Europe.


Cedefop, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 2009 – VI, 107 pp.

 

Review of Career Guidance Policies

Review of Career Guidance Policies in 11 Accending and Candidate Countries. Synthesis Report. Prof. Roland G. Sultana.

Italy: External Communication Unit European Training Foundation, July 2003. 90 p.

 

 

 

emkapt

„Mūžilga karjeras atbalsta politika: darbs turpinās. Eiropas Mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkla darba pārskats 2009.-10.gadam – saīsinātais pārskats”

Pārskata uzdevums ir sniegt informāciju par Eiropas Komisijas atbalstītā projekta „Eiropas Mūžilga karjeras atbalsta tīkls” galvenajiem darba rezultātiem 2009.-2010.gadā. Projekts palīdz izveidot Eiropas mēroga sadarbību mūžilga karjeras atbalsta jomā gan izglītības, gan nodarbinātības sektoros. Pārskata periodā projekts ir risinājis šādus konkrētus jautājumus:

 • Karjeras pakalpojumu koordinēšanas uzlabošana;
 • Kopīgas izpratnes veidošana par karjeras vadībās prasmēm; 
 • Jauno tehnoloģiju iespējas paplašināt karjeras atbalsta pakalpojumu pieejamību; 
 • Kvalitatīvi un kvantitatīvi dati kvalitātes nodrošinājuma rādītāju izveidei.

Līdzdalība tīklā ir paplašinājusi uzskatus par kopīgo izaicinājumu iespējamajiem risinājumiem, kā arī pavērusi jaunu perspektīvu un sniegusi jaunu izpratni par savu nacionālo karjeras atbalsta sistēmu.

emkapt

Karjeras atbalsts skolotāju sākotnējā pedagoģiskajā izglītībā un pedagoģiskajā pilnveidē 

Karjeras vadības prasmju mācīšana un apguve gan Eiropas Savienības, gan dalībvalstu līmenī tiek uzskatītas par būtisku sociālās iekļaušanas, ekonomiskās attīstības un darbaspēka sagatavošanas stratēģiju elementu. Šī pārskata nolūks ir noskaidrot, izpētīt un pārskatīt pašreizējo skolotāja lomu karjeras atbalsta sniegšanā, kā arī apstākļus, kas šo lomu ietekmē (piemēram, sākotnējā pedagoģiskā izglītība, pedagoģiskā pilnveide un izglītības vadība). Pārskata beigās iekļauta diskusija par to, kas valstīm būtu jādara, lai skolotāja kā karjeras atbalsta sniedzēja lomu no vēlamas padarītu par esošu.

emkapt

Vadlīnijas mūžilga karjeras atbalsta politikas un sistēmu izveidei

Indivīdu un sociālo kopienu vai grupu spējas atrast informāciju par mācību un darba iespējām, to interpretēt, pieņemt nozīmīgus lēmumus un sekmīgi īstenot tos dzīvē ir ļoti atšķirīgas. Mūžilgam karjeras atbalstam kā sociālam un politiskam risinājumam ir būtiska loma šo atšķirību izlīdzināšanā. Lai gan risinājumi, ko saviem iedzīvotājiem piedāvā ES dalībvalstis, ievērojami atšķiras, ir vairākas kopīgas iezīmes, ko var uzskatīt par politikas un sistēmu labās prakses elementiem. Šīs vadlīnijas ir paredzētas, lai palīdzētu politikas veidotājiem nodrošināt tādu mūžilgu karjeras atbalstu, kas atbilst izglītības, apmācības, nodarbinātības un sociālās iekļaušanas mērķiem valsts un ES mērogā.

emkapt

Mūžilga karjeras atbalsta empīriskā bāze: efektīvas politikas un prakses ceļvedis

EMKAPT empīriskās bāzes ceļvedis iepazīstina ar starptautisko pētījumu bāzi, kas vērtē mūžilga karjeras atbalsta izglītības, ekonomiskos un nodarbinātības, kā arī sociālos rezultātus. Dati liecina: karjeras atbalsts ir ļoti efektīvs tad, ja to uztver kā mūžilgu sistēmu. Ceļvedi EMKAPT vajadzībām ir sagatavojis Tristrems Hūlijs (Tristram Hooley) no Dārbi Universitātes Starptautiskā karjeras atbalsta studiju centra (Apvienotā Karaliste). Tā pamatā ir Eiropas Mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkla (EMKAPT) paveiktais no 2008. līdz 2014. gadam, t. sk. Kvalitātes nodrošināšanas un datu ieguves sistēma.

emkapt

Pārskats par mācībām darba vidē un mūžilga karjeras atbalsta politiku

Mācības darba vidē veic dažādas funkcijas saistībā ar Eiropas valstu prasmju sistēmu. Tā piedāvā jauniešiem veidu kā iegūt ne tikai zināšanas par darbu un apgūt darba prasmes, bet reizē arī palīdz izprast savas iespējas darba tirgū un izdarīt apzinātu izvēli savai turpmākajai attīstībai. 

Šajā pārskatā izskatīta saikne starp mūžilgu karjeras atbalstu un mācībām  darba vidē, un izteikta pārliecība, ka karjeras atbalsts lielā mērā var sekmēt  ilgtspējīgu nodarbinātību cilvēkam pēc mācībām darba vidē. Pārskata autori ir Dr. Tibors Boržs Borbējs-Pece (Tibor Bors Borbély-Pecze) (Ungārija) un Džo Hačinsone (Jo Hutchinson) (Apvienotā Karaliste).

emkapt

Pārskats par priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu un mūžilgu karjeras atbalstu

Viens no Eiropa 2020 mērķiem ir samazināt priekšlaicīgi mācības pārtraukušo skaitu līdz 10%. Eiropas valstīs ir vērojamas dažādas pieejas, lai apkarotu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu. Katrai valstij ir sava stratēģija, un vairākās Eiropas valstīs mūžilgs karjeras atbalsts ir identificēts kā nozīmīgs pasākumu kopums, lai risinātu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu.

Pārskatā ir aplūkotas dažādas pieejas profilakses, intervences un kompensācijas pasākumiem saistībā ar šo jautājumu. Pārskata autori ir Annemaria Omena ( Ms Annemarie Oomen)(Nīderlande) and Pīters Plants (Prof Peter Plant)(Dānija).

emkapt

Pārskats “Jauniešu garantija un mūžilgs karjeras atbalsts”

Iniciatīva „Jauniešu garantija” ir Eiropas politikas pasākums, kas paredzēts, lai atbalstītu visu jauniešu iesaistīšanos ilgtspējīgā nodarbinātībā. Tā ir garantija, ka visi jaunieši vecumā līdz 25 gadiem, kuri ir zaudējuši darbu vai nespēj atrast darbu pēc skolas absolvēšanas, četru mēnešu laikā saņems kvalitatīvu darba, izglītības, mācekļa vai mācību prakses piedāvājumu.

Šis pārskats pamato nepieciešamību iekļaut karjeras atbalstu katras valsts Jauniešu garantijas pasākumos un apraksta, kā dažas valstis to jau ir izdarījušas. Pārskata autori ir Dr. Tibors Boržs Borbējs-Pece (Tibor Bors Borbély-Pecze) (Ungārija) un Džo Hačinsone (Jo Hutchinson) (Apvienotā Karaliste).

emkapt

Jauniešu bezdarbs: mūslaiku krīze

JAUNIEŠU BEZDARBS ir aizvien aktuālāka problēma visā Eiropā, kas būtiski ietekmē indivīdus, kopienas, ekonomiku un sabiedrību. Šajā pārskatā ir analizētas gan pašreizējās tendences un problēmas, kuras jārisina jauniešiem un politikas veidotājiem, gan arī dažādās ES dalībvalstīs īstenotā rīcībpolitika un labā un interesantā prakse saistībā ar jauniešu bezdarba mazināšanu. Tajā ir pētīti arī citi izmantojamie pasākumi, kas balstīti uz mūžilga karjeras atbalsta rīcībpolitiku un praksi.

Īpaši ir aplūkots tas, kā elastīgu mūžilga karjeras atbalsta pakalpojumu rīcībpolitika var sekmēt jaunu valdības plānu izstrādi un īstenošanu ES dalībvalstīs. Visbeidzot,
ir definēti galvenie jautājumi saistībā ar dalībvalstu vispārējās un profesionālās izglītības, nodarbinātības un sociālās iekļaušanas rīcībpolitiku.

Pārskata autori ir Dr. Dīrdre Hjūza (Deirdre Hughes) (Apvienotā Karaliste) un Dr. Tibors Boržs Borbējs-Pece (Dr. Tibor Bors Borbely-Pecze) (Ungārija).

emkapt

Karjeras vadības prasmes: faktori sekmīgai politikas īstenošanai

Karjeras vadības prasmju (KVP) politikas īstenošana ir saistīta ar vairāku grūtību pārvarēšanu. Šī pārskata nolūks ir identificēt tos elementus, kuri KVP politikas izstrādi un īstenošanu veicina, un tos, kuri to kavē. Aplūkotie jautājumi ir izklāstīti teorētiski un  papildināti ar vairāku EMKAPT dalībvalstu prakses piemēriem.

Pārskata autori ir Dorianna Gravina (Dorianne Gravina) (Malta) un Miha Lovšins (Miha Lovšin) (Slovēnija).

emkapt

Pētījums "Karjeras attīstības atbalsta sistēmas darbības izvērtējums Latvijā"

Eiropas Mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkla (EMKAPT) projekta ietvaros 2011.-2012.gada periodā tika izstrādāti metodiskie ieteikumi, kas palīdzētu izvērtēt mūžilga karjeras atbalsta nodrošinājumu valstī, noteiktu tos jautājumus, kuriem ir jāpievērš lielāka uzmanība, un tās nepilnības, kuras ir jānovērš, balstoties uz citās Eiropas valstīs īstenoto praksi. Mūžilgs karjeras atbalsts ir visi tie pasākumi, kas ir paredzēti, lai palīdzētu cilvēkiem jebkurā viņu dzīves brīdī pieņemt lēmumus par izglītību, apmācību un nodarbošanos, kā arī vadīt savu karjeru.

Šis pētījums, kurš veikts pēc VIAA pasūtījuma, ir pirmais mēģinājums EMKAPT projekta metodisko ieteikumu testēšanai un adaptācijai Latvijā. Pētījuma autore: Dr.sc.administr. Inta Jaunzeme.

emkapt

Pārskats par Eiropas Mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkla darbu 2011.-2012. gadā (Saīsinātais pārskats)

Saīsinātais pārskats informē par Eiropas Mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkla (EMKAPT) darbības rezultātiem 2011.–2012. gadā. Pārskatā ir izklāstīts EMKAPT veiktais darbs un vērtēta tā ietekme uz dalībvalstīm. Pārskatā ir analizētas arī attiecīgās politikas attīstības tendences ES mērogā, kā arī iezīmēts nākotnes redzējums. Tajā ir īpaši aplūkoti tie stratēģijas „Eiropa 2020” elementi, kas ir saistīti ar mūžilgu karjeras atbalstu, t. sk. pamatmērķi un pamatiniciatīvas.

emkapt

Mūžilga karjeras atbalsta politikas izstrāde: Eiropas metodiskie ieteikumi

EIROPAS METODISKIE IETEIKUMI ir paredzēti, lai palīdzētu izvērtēt mūžilga karjeras atbalsta nodrošinājumu valstī vai reģionā, noteikt tos jautājumus, kuriem ir jāpievērš lielāka uzmanība, un tās nepilnības, kuras ir jānovērš, balstoties uz citās Eiropas valstīs īstenoto praksi. Mūžilgs karjeras atbalsts ir visi tie pasākumi, kas ir paredzēti, lai palīdzētu cilvēkiem jebkurā viņu dzīves brīdī pieņemt lēmumus par izglītību, apmācību un nodarbošanos, kā arī vadīt savu karjeru. Metodiskie ieteikumi ir veltīti četriem tematiem, kas definēti 2004. un 2008. gada ES rezolūcijās:

 • karjeras vadības prasmes;
 • pieejamība, t. sk. iepriekš iegūtās izglītības akreditēšana;
 • sadarbības un koordinācijas mehānismi karjeras atbalsta politikas un sistēmu izstrādē;
 • kvalitātes nodrošināšana un empīriskā bāze politikas un sistēmu izstrādē.
emkapt

EMKAPT karjeras atbalsta glosārijs

EMKAPT karjeras atbalsta glosāriju ir izstrādājis Eiropas Mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkls (EMKAPT), lai sniegtu vienotu skaidrojumu terminiem, kas tiek izmantoti mūžilga karjeras atbalsta politikas izstrādē un ar to saistītajos karjeras atbalsta jautājumos. Glosārijā ir iekļauti skaidrojumi, par ko ir vienojušies EMKAPT dalībnieki, lai veicinātu publikācijas “EMKAPT Mūžilga karjeras atbalsta politikas izstrāde: Eiropas metodiskie ieteikumi” (ELGPN Tools No.1) lietošanu. EMKAPT glosārijs ir iecerēts arī kā vērtīgs resurss nozarē strādājošajiem politikas veidotājiem un speciālistiem.

emkapt

EMKAPT pārskats Nr.1: Elastdrošība:ietekme uz mūžilgu karjeras atbalstu

Elastdrošība cenšas saskaņot elastību darba devējiem ar drošību indivīdiem. EMKAPT pārskats izklāsta elastdrošības jēdziena būtību, izvērtē, kāpēc tā kļūst arvien interesantāka politikas veidotājiem visā Eiropā, un aplūko dažus jautājumus un diskusijas, kas saistīti ar šo jēdzienu. Pārskats sīkāk analizē elastdrošības politikas ietekmi uz mūžilgu karjeras atbalstu.

emkapt

EMKAPT informatīvais paziņojums par karjeras vadības prasmēm

Informatīvais paziņojums sniedz pamatinformāciju par ES rīcībpolitiku saistībā ar tematu karjeras vadības prasmes un aplūko šo tematu plašākā kontekstā, lai informētu par jaunākajām ES politikas tendencēm, kurās mūžilgs karjeras atbalsts var dot būtisku ieguldījumu.

Paziņojuma pirmajā daļā ir pētīts kā un kāpēc karjeras vadības prasmju jautājums ir prioritārs saistībā ar mūžilga karjeras atbalsta stratēģiju īstenošanu. Otrā daļa ir veltīta ar šo tematu saistītajām nākotnes darbībām attiecībā uz krīzes pārvarēšanas plānu, Lisabonas stratēģiju un sistēmu „ET 2020”.

emkapt

EMKAPT Informatīvais paziņojums: Karjeras vadības prasmes: vērtēšana kā mācību procesa daļa

Informatīvajā paziņojumā ir aplūkota karjeras vadības prasmju apguves vērtēšana gan izglītības, gan darba tirgus sektorā. Tā nolūks ir piesaistīt uzmanību karjeras izglītības jautājumam, pievēršoties trim būtiskiem aspektiem:

1. Vērtēšana kā mācību procesa daļa un vērtēšana kā mācīšanās
2. Darbu mapes pieeju izmantošana karjeras izglītības vērtēšanā
3. Būtiskas problēmas, kas saistītas ar darbu mapes izmantošanu karjeras izglītības vērtēšanā izglītības iestādēs un valsts nodarbinātības dienesta (VND) iestādēs

Informatīvajā paziņojumā ir ietvertas arī bibliogrāfiskās atsauces un tīmekļa avotu norādes, kas var atvieglot karjeras vadības prasmju vērtēšanas politikas un paņēmienu izstrādi.

emkapt

Mūžilga karjeras atbalsta politika: darbs turpinās. Eiropas Mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkla darba pārskats 2009.-10.gadam – saīsinātais pārskats

Pārskata uzdevums ir sniegt informāciju par Eiropas Komisijas atbalstītā projekta „Eiropas Mūžilga karjeras atbalsta tīkls” galvenajiem darba rezultātiem 2009.-2010.gadā. Projekts palīdz izveidot Eiropas mēroga sadarbību mūžilga karjeras atbalsta jomā gan izglītības, gan nodarbinātības sektoros. Pārskata periodā projekts ir risinājis šādus konkrētus jautājumus:

 •     Karjeras pakalpojumu koordinēšanas uzlabošana;
 •     Kopīgas izpratnes veidošana par karjeras vadībās prasmēm;
 •     Jauno tehnoloģiju iespējas paplašināt karjeras atbalsta pakalpojumu pieejamību;
 •     Kvalitatīvi un kvantitatīvi dati kvalitātes nodrošinājuma rādītāju izveidei.

Līdzdalība tīklā ir paplašinājusi uzskatus par kopīgo izaicinājumu iespējamajiem risinājumiem, kā arī pavērusi jaunu perspektīvu un sniegusi jaunu izpratni par savu nacionālo karjeras atbalsta sistēmu.

 

Vecākus pētījumus un materiālus par karjeras atbalstu var skatīt šeit.