ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Nr.p.k. Projekta izstrāde Lejupielādēt
1. KAA darba plānošana  
1.1. Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna veidlapa
1.2. PIKC Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna veidlapa
1.3. Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna aktualizācijas veidlapa
2. Saturu apliecinošie dokumenti  
2.1.

Mēneša darba atskaite PKK (skolas)

2.2.

Mēneša darba atskaite PKK (PIKC)

3. Iepirkumu plāns
3.1. Iepirkumu plāns (aktualizēts (ar skaidrojumiem))
4.

Darba līguma noformēšana

4.1.

Darba laika uzskaites tabula (aizpilda par PKK, kuri strādā iestādē tikai vienā amatā)

4.2. Kopējās noslodzes darba laika uzskaites tabula (aizpilda par PKK, kuri strādā iestādē arī citos amatos)
5. Izdevumus pamatojošo dokumentu saraksts
6. Maksājumu pieprasījums sadarbības partneriem
7. Partnera finansējuma izlietojums
8. Projekta informatīvā plāksne
9. Veidlapa individuālo karjeras konsultāciju dalībnieku (izglītojamo) uzskaitei
VIAA ESF ansamblis