ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Nr.p.k. Projekta izstrāde Lejupielādēt
1. KAA darba plānošana  
1.1. Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna veidlapa
1.2. PIKC Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna veidlapa
1.3. Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna izmaiņas/papildinājumi (skolas un PIKC)
1.4. Instrukcija KAA pasākumu plāna veidlapas aizpildīšanai
1.5. PKK darba plāna veidlapa (skolas un PIKC)
2. Saturu apliecinošie dokumenti  
2.1.

Pasākuma programmas paraugs

2.2.

Dalībnieku uzskaites paraugs (skolas, PIKC un vecāki)

2.3.

Dalībnieku reģistrācijas paraugs (skolas un PIKC)

2.4.

Mēneša darba atskaite PKK (skolas un PIKC)

3. Iepirkumu plāns
3.1. Iepirkumu plāns (ar skaidrojumiem)
3.2. Iepirkumu plāns (aktualizēts (ar skaidrojumiem))
4.

Darba līguma noformēšana

4.1.

Darba laika uzskaites tabula (aizpilda par PKK, kuri strādā iestādē tikai vienā amatā)

4.2. Kopējās noslodzes darba laika uzskaites tabula (aizpilda par PKK, kuri strādā iestādē arī citos amatos)
5. Izdevumus pamatojošo dokumentu saraksts
6. Maksājumu pieprasījums sadarbības partneriem
7. Avansa pieprasījums
8. Partnera finansējuma izlietojums
9. Projekta informatīvā plāksne
10. Veidlapa individuālo karjeras konsultāciju dalībnieku (izglītojamo) uzskaitei
VIAA ESF ansamblis