2023. gada Karjeras atbalsta balvas ieguvēji

Nominācija Balvas ieguvējs Veikums
par izcilu veikumu karjeras izglītības aktivitāšu īstenošanā Biedrības ideA radošais kolektīvs (Santa Leiboviča, Lauma Gulbe, Dace Vīpule – Kuļika) izstrādāta “Mērķu uzstādīšanas spēle”. Spēles mērķis: atbalstīt jauniešus tālākās karjeras izvēlē, palīdzot precīzāk formulēt savus mērķus un rast ceļus to sasniegšanā. Spēles laikā veidojas saruna, kas aizved spēlētāju līdz apzinātam mērķa sasniegšanas rīcības plānam. Spēles komplekts sastāv no 56 kārtīm ar precīziem jautājumiem, kas palīdz strukturēt domas un formulēt skaidru atbildi. Papildus izstrādātas darba lapas, kuras pēc nepieciešamības var lietot spēles gaitā, un kuras palīdz fiksēt atbildes un vizualizēt procesu. Spēles komplekti izstrādāti gan latviešu, gan angļu valodā.
par izcilu veikumu karjeras izglītības aktivitāšu īstenošanā Dina Brence

izstrādāts digitālais portfolio skolēniem. Tas ir palīgs izpratnes veidošanā par vidusskolas padziļināto kursu sasaisti ar karjeru nākotnē. Skolēna pieredzes digitālais apkopojums veicina arī skolēnu digitālo prasmju attīstību. Divas reizes gadā karjeras konsultante uzrauga portfolio atspoguļoto, kam izstrādāti īpaši kritēriji. Tiek doti padomi, ieteikumi portfolio pilnveidošanai un individuāli notiek saruna starp skolēnu un karjeras konsultantu. Karjeras konsultantes idejas risinājumā un viņas skolēnu darbībā cieši iesaistīti arī citi kolēģi skolotāji, kuri palīdz izkopt skolēna digitālās, kā arī citas prasmes, veidojot portfolio.

par izcilu veikumu karjeras izglītības aktivitāšu īstenošanā Solvita Vītola īstenota karjeras izglītības integrēšana mācību saturā.  Tā sasaista mācību stundās apgūtās teorētiskās zināšanas ar reālo darba vidi. Karjeras konsultante ir pārliecinājusies, ka šādi skolēna zināšanas, prasmes un attieksmes tiek maksimāli pietuvinātas dzīves situācijām, tādējādi sekmē skolēna motivāciju tālākai zināšanu apguvei un, iepazīstot darba vidi, ļauj izsvērtāk pieņemt lēmumus par karjeru nākotnē. Karjeras konsultantes piedāvājumam integrēto mācību stundu veidošanā atsaukušies sociālo zinību, ģeogrāfijas un citu priekšmetu skolotāji, identificējot karjeras vadības prasmes mācību priekšmetu standartos, programmās un stundu tēmās un iekļaujot tās mācību procesā.

2022. gada Karjeras atbalsta balvas ieguvēji 

Nominācija Balvas ieguvējs Veikums
par izcilu veikumu karjeras informācijas aktivitāšu īstenošanā Agnese Čīče izveidoja un īstenoja pasākumu “Ēna Ēnai”, kas motivēja un iedrošināja jauniešus dalīties par iegūto Ēnu dienā, pastāstīt par vēroto profesiju no sava skatu punkta citiem jauniešiem. Jaunieši sadarbībā ar Agnesi Čīči veidoja video failus un dalījās iegūtajā pieredzē ar vienaudžiem. Pasākums organizēts 2022.gada 22. aprīlī Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrā interešu izglītības programmas “Par un ap karjeru” ietvaros.
par izcilu veikumu karjeras izglītības aktivitāšu īstenošanā Kristīne Vilcāne un Jolanta Jērāne

izveidoja programmu “52 pakāpieni” - metodes darbam skolā skolu pedagogiem, karjeras izglītības konsultantiem un koordinatoriem par spēles veida metodēm, kas viegli integrējamas ikdienas mācību procesā skolā un sniedz iespēju skolēnos attīstīt dažādas kompetences. Programma balstīta uz autoru radītu metožu izmantošanu:

 • izaugsmes domāšanu veicinošas mūsdienu pasakas “52 patiesības. Par tevi. Par mani. Par dzīvi.”
 • asociatīvās kartiņas radošuma attīstīšanai “52 atbildes”
 • atbalstošu ieradumu veidošanas kartiņas “52 pakāpini augšup”
par izcilu veikumu karjeras informācijas aktivitāšu īstenošanā Dace Alksne sākoties attālinātajam mācību procesam meklēja iespējas un ceļus pie izglītojamā un izglītojamo vecākiem, lai informētu un sniegtu atbalstu karjeras izglītības jautājumos. Dace Alksne apkopoja informatīvos materiālus skolēniem un skolēnu vecākiem, kas ar QR koda palīdzību sasniedz adresātus gan skolēnu nodarbību, gan vecāku sapulču laikā, kā arī pēc tām. Dace Alksne 2022. gada 25.martā  ar savu pieredzi un “QR kodu veidošana” nodarbību piedalījās Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas (LKAAA) seminārā.

2021. gada Karjeras atbalsta balvas ieguvēji 

Nominācija Balvas ieguvējs Veikums
par izcilu veikumu karjeras izglītības jomā Ivita Onzule
 • organizēja vairākus tiešsaistes un klātienes pasākumus 2020./2021. mācību gadā Valmieras tehnikuma audzēkņiem. Šajos pasākumos jaunieši tikās ar izvēlētās profesijas jomas pārstāvjiem.
 • organizēja karjeras izglītības pasākumus Valmieras tehnikuma audzēkņiem, ārpus stundas pasākumi audzēkņiem, audzēkņu un iespējamo audzēkņu vecākiem, pasākumi iespējamiem audzēkņiem – tai skaitā “Teleports uz Valmieras tehnikumu” - iespēja virtuāli iepazīt tehnikumu un piedalīties viktorīnā.
par izcilu veikumu karjeras izglītības jomā “Valmieras Attīstības aģentūra”
 • karjeras nedēļas ietvaros organizēja video mīklu viktorīnu “Uzmini nu, kas tas ir?” un mīklu spēli “Uzmini profesiju!Kahoot platformā (1.-4. klašu skolēniem);
 • karjeras nedēļas ietvaros organizēja “Selfiju jeb pašiņu skrējiens pa Valmieru” ar mērķi iepazīt uzņēmumus un organizācijas (5.–6. klašu skolēniem);
 • aktivitātes organizētas atbilstoši Covid-19 noteiktajiem ierobežojumiem.
par izcilu veikumu karjeras informācijas jomā “Valmieras Attīstības aģentūra”
 • 2020. gadā izveidoja karjeras materiālu resursu www.karjerasmateriali.lv ar mērķi sniegt karjeras atbalstu ikdienas darbā pedagogiem karjeras konsultantiem, karjeras konsultantiem, pedagogiem (klašu audzinātāji) un citiem karjeras speciālistiem, kā arī jauniešiem un vecākiem;
 • resursā apkopota informācija, iekļaujot visus 3 karjeras attīstības atbalsta elementus – karjeras izglītību, informāciju un konsultēšanu;
 • resursa izveidē piedalījās karjeras konsultanti, pedagogi – karjeras konsultanti un citi nozares profesionāļi no visas Latvijas.

2020. gada Karjeras atbalsta balvas ieguvēji 

Nominācija Balvas ieguvējs Veikums
karjeras izglītība Andris Arhomkins
 • izstrādājis karjeras metodiku Start Strong;
 • izstrādājis un organizējis Jauniešu karjeras un uzņēmējdarbības konkursu Start Strong 3+3
karjeras informācija Inta Lemešonoka
 • sarakstījusi un izdevusi rokasgrāmatu „Kompetenču pieeja karjeras izglītībā skolā. Rokasgrāmata skolotājiem” drukātā un elektroniskā formātā
karjeras izglītība Dace Briede-Zālīte
 • organizēja karjeras nodarbības jauniešiem, lasot lekcijas par mērķu plānošanu un personības analīzes (DISC) metodiku karjeras izvēles noteikšanai
 • aktīvi darbojusies projektā „Proti un dari” ar riska grupas jauniešiem

2019. gada  Karjeras atbalsta balvas ieguvēji 

Nominācija Balvas ieguvējs  
Gada cilvēks Diāna Šķēle
 • organizēja pasākumu ciklu Rīgas vispārizglītojošo skolu un arodizglītības iestāžu audzēkņiem “Kā ielēkt kurpēs, kuras vēl nav izgudrotas”;
 • novadīja vairākus praktiskos seminārus Rīgas skolotājiem par dažādu interaktīvu metožu izmantošanu karjeras atbalsta nodarbībās darbā ar izglītības ieguvēju grupām;
 • darbojusies kā padomdevēja, konsultante un eksperte gan kolēģiem, gan pašvaldībai.
Gada pasākums Lolita Vanaga
 • izveidoja jaunievedumu “Skolas stunda”, kura notiek visiem ģimnāzijas skolēniem ar plašu piedāvājumu. Tā ir vērsta uz skolēnu personības izaugsmi un vistiešākajā veidā nodrošina karjeras vadības prasmju apguvi.
 • organizēja “Skolas stundas” kā iedvesmojošas nodarbības, kuru mērķis ir ļaut satikties visam ģimnāzijas kolektīvam, motivēt un iedrošināt skolēnus saskatīt daudzveidīgās iespējas, iedrošināt viņus uzstāties plašākas publikas priekšā, uzlabot viņu komunikācijas un prezentācijas prasmes.
Gada informatīvais/metodiskais materiāls Anita Laurena
 • organizēja karjeras attīstības atbalsta pasākumus gan pirmsskolas vecuma bērniem, gan sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas un profesionālās ievirzes skolēniem.
 • izveidoja tēlu - karjeras izglītības un profesiju draugu “Profiņu” un izstrādājusi dažādus metodiskos materiālus – karjeras spēles, darba lapas, uzdevumus.

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.

Resursu izstrādi līdzfinansē Eiropas Savienība