Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padome (KAAS) ir izveidota Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) saskaņā ar 2006. gada 29. marta Ministru kabineta rīkojumu Nr. 214 par koncepciju "Karjeras attīstības atbalsta sistēmas pilnveidošana". 

Sadarbības padome darbojas kā starpnozaru informācijas apmaiņas un konsultatīva institūcija, lai:

 1. attīstītu un veicinātu karjeras attīstības atbalsta pakalpojumus un veicinātu to kvalitāti
 2. sekmētu katra cilvēka spējām, interesēm un vecumam atbilstoša tālākās izglītības vai profesionālās karjeras attīstības virziena izvēli

Ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotajā Sadarbības padomes nolikumā tai ir noteikti šādi uzdevumi:

 • priekšlikumu izstrāde normatīvajiem aktiem un politikas plānošanas dokumentiem, lai nodrošinātu efektīvu resursu izmantošanu, nacionālās konkurētspējas izaugsmi un nodarbinātības līmeņa pieaugumu
 • ieteikumu izstrāde konkrētiem pasākumiem starpinstitucionālas sadarbības īstenošanai un to lietderības izvērtēšana
 • informācijas apmaiņas nodrošināšana starp karjeras attīstības atbalsta sistēmas īstenošanā iesaistītajām pusēm
 • karjeras attīstības atbalsta sistēmā notiekošo procesu izvērtēšana un priekšlikumu sniegšana par nepieciešamajiem uzlabojumiem
 • paplašinātu sanāksmju rīkošana par karjeras attīstības atbalsta sistēmas jautājumiem, kurās piedalās gan pārstāvji no iesaistītajām institūcijām, gan pakalpojumu saņēmēji
 • ikgadējas konferences par karjeras attīstības atbalsta sistēmas jautājumiem organizēšana

Sadarbības padomē darbojas oficiāli nominētie pārstāvji šādās institūcijās:

 • Izglītības un zinātnes ministrija
 • Valsts izglītības satura centrs
 • Izglītības kvalitātes valsts dienests
 • Labklājības ministrija
 • Nodarbinātības valsts aģentūra
 • Sociālās integrācijas valsts aģentūra
 • Ekonomikas ministrija
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
 • Latvijas Nacionālais kultūras centrs
 • Latvijas Darba devēju konfederācija
 • Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
 • Latvijas Pašvaldību savienība
 • Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācija
 • Valsts izglītības attīstības aģentūra

Sadarbības padomes locekļi reizi gadā no sava vidus ievēl priekšsēdētāju un vietnieku. 2020. gada 31. janvārī par Sadarbības padomes priekšsēdētāju ievēlēta Baiba Bašķere, Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietniece pedagogu un pieaugušo izglītības jomā, bet par priekšsēdētāja vietnieku - Imants Lipskis, Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktors. Sadarbības padomes sekretariāta funkcijas veic VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departaments. 

Sadarbības padomes sēdes notiek vismaz divas reizes gadā. Sēžu darba kārtību piedāvā priekšsēdētājs, sekretariāts organizē ziņojumu sagatavošanu sēdes darba kārtībā iekļautajos jautājumos. Vajadzības gadījumos priekšsēdētājs var izziņot ārkārtas sēdi vai organizēt darba grupas kādu konkrētu jautājumu izpētei.

Regulāri tiek nodrošināta informācijas apmaiņa un diskusijas par karjeras atbalsta aktualitātēm izglītības un nodarbinātības sektoros. Prezentēti Nodarbinātības valsts aģentūras un VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamenta izstrādātie informācijas un metodiskie materiāli, kā arī apspriesti Eiropas Savienības projekti - “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”Jauniešu garantija un Pieaugušo izglītība u.c. -, un kopīgi pieņemtie karjeras atbalsta politikas dokumenti, rekomendācijas un to sasaiste ar nacionālo politiku.