Sākot ar 2019. gada 1. janvāri valsts iestādes tāmes sagatavo elektroniski Valsts kases e-plānu un e-tāmju sadaļā, tāpēc turpmāk VIAA budžeta tāmes būs pieejamas kopējā Valsts kases izveidotā datubāzē. 

  • Valsts kases datu bāze pieejama šeit.

Atalgojums

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumu Nr. 225 „Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām" publicējam informāciju par Valsts izglītības attīstības aģentūras amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7. panta pirmo daļu, valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu (darbinieku) mēnešalgu nosaka, ņemot vērā:

  1. amatam atbilstošo mēnešalgu grupu saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogu (MK 30.11.2010. not.nr. 1075);
  2. darbinieka kategoriju, ko veido divi komponenti:
    • amata (dienesta, darba) pienākumu izpilde, kuru nosaka atbilstoši amatpersonas (darbinieka) darbības un tās rezultātu ikgadējam novērtējumam;
    • amatpersonas (darbinieka) profesionālā pieredze, kas būtiska iestādes funkciju veikšanai