Pieaugušo izglītības programma

Pieaugušo izglītības programmā iespējams attīstīt sadarbību starp pieaugušo izglītības iestādēm un ieviest jauninājumus pieaugušo izglītības kvalitātes uzlabošanai, stiprināt to pamata kompetences, veidot ciešāku saiti starp pieaugušo izglītību un darba dzīvi.

Programma:

 • veido sadarbības tīklus un partnerības starp pieaugušo izglītībā iesaistītām iestādēm (izglītības iestādēm, kā arī uzņēmumiem, organizācijām, t.sk. nevalstiskajām organizācijām);
 • attīsta visa veida pieaugušo formālo, neformālo un interešu izglītību;
 • veicina kvalitāti un jauninājumus pieaugušo izglītībā;
 • stiprina saikni starp pieaugušo izglītību un darba dzīvi.

Programmas mērķgrupas:

 • pieaugušie;
 • lēmumu pieņēmēji, skolotāji un citi pieaugušo izglītībā iesaistītie;
 • pieaugušo mācību programmu dalībnieki.

Programmas aktivitātes

Programmas ietvaros iespējams saņemt finansiālu atbalstu divu veidu aktivitātēm: mobilitātēm un sadarbības projektu aktivitātēm.
1. Mobilitātes

 • sagatavošanas braucieni (līdz 5 dienām);
 • skolotāju un cita pedagoģiskā personāla tālākizglītība (no 5 dienām līdz 1 gadam);
 • pieaugušo audzēkņu apmaiņa (no 5 dienām līdz 1 gadam).

2. Sadarbības projekti

 • tematisko tīklu projekti, kas paredz administratīvas tikšanās, lai dibinātu un attīstītu sadarbības tīklu pieaugušo izglītības sfērā, sabiedrības informēšanas aktivitātes, projekta rezultātu izplatīšanu;
 • attīstības projekti, kas paredz jaunu moduli, kursu, mācību metožu izveidi;
 • plānošanas projekti, kas paredz iestrādes jaunu projektu izstrādei.

Projekta pieteicējs un sadarbības partneri:

 • izglītības iestādes, organizācijas, institūcijas, kas strādā ar pieaugušo izglītības jautājumiem, formālo, neformālo un interešu izglītību;
 • interešu un neformālās izglītības institūcijas, kas izglīto darbam vai sociālajai dzīvei;
 • vispārējās un profesionālās izglītības iestādes, speciālās izglītības iestādes, sociālie partneri un nevalstiskās organizācijas.

Dalību programmā var pieteikt atbildīgā organizācija vai institūcija vienā no programmas dalībvalstīm. Piesakoties programmas finansējuma, atbildīgā organizācija uzņemas koordinējošo lomu. Koordinatora pienākums līguma darbības periodā ir pārraudzīt pieteiktās aktivitātes un piešķirtā finansējuma izlietojumu.

 • Mobilitātēm ir jāpiesaista vismaz viens sadarbības partneris no citas programmas dalībvalsts;
 • Sadarbības projektiem ir jāpiesaista vismaz divi sadarbības partneri no dažādām programmas dalībvalstīm.

Visām sadarbības aktivitātēm ir jābalstās uz vienošanos starp dalībvalstu izglītības iestādēm vai organizācijām.

Programmas finansējums

Finansējumu piešķir:

 • Mobilitātēm 100% apmērā no mobilitātes izmaksām saskaņā ar standarta (maksimālajām) likmēm ceļa un uzturēšanās izdevumiem;
 • Sadarbības projektiem līdz 100%, ko veido projekta vienības izmaksas. Nepieciešamības gadījumā projekta koordinators/ partneri nodrošina līdzfinansējumu no saviem finanšu līdzekļiem.

Projektu sagatavošana 

Nordplus projektus iesniedz elektroniskā formā, izmantojot  Nordplus projektu pieteikumu un atskaišu vadības rīku Espresso. Lietotāju ērtībai ir sagatavota Espresso lietošanas instrukcija (Junior apakšprogrammā, taču to var izmantot arī projektu iesniedzēji citās apakšprogrammās), kā arī Nordplus projektu pieteikumu un atskaišu vadības rīks Espresso lietošanas instrukcijas katrā apakšprogrammā, kas atrodamas šeit

Projektu pieteikumiem, kas tiek iesniegti par projektu vai tīklošanas aktivitāšu īstenošanu, pieteikumam pievienojams projekta budžets, kuru ieteicams sagatavot, izmantojot Nordplus budžeta veidlapu

Programmas administrēšana

Pieaugušo programmu administrē Zinātnes un augstākās izglītības aģentūra Dānijā (The Danish Agency for Science and Higher Education) (SFU).

2022. gads


2021. gads


2020. gads


 2019. gads


2018. gads


2017. gads


2016. gads 


2015. gads


2014. gads


2013. gads


 2011. gads


  2010. gads


  2009. gads

Linards Deidulis

Vecākais projekta vadītājs
linards.deidulis [at] viaa.gov.lv