Normatīvie akti, kas regulē Valsts izglītības attīstības aģentūras darbību

  • Valsts pārvaldes iekārtas likums
  • Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumi Nr.934 „Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums”
www.likumi.lv
  • Valsts izglītības attīstības aģentūras 2016.gada 7.decembra reglaments Nr. 1.-41.1/17 (konsolidēts)

?d=VIAA_Reglaments_07.12.2016_KONSOLIDETS.doc

  • Valsts izglītības attīstības aģentūras ētikas kodekss
Ētikas kodekss?d=files/news/543/etikas_kodekss_2013.pdf Aktualizēts: 28.12.2013
  • 2004. gada 29. aprīļa rīkojums nr. 291 „Par bezpeļņas organizācijas valsts uzņēmuma "Profesionālās izglītības attīstības programmu aģentūra" reorganizāciju un valsts aģentūras "Profesionālās izglītības attīstības aģentūra" izveidi 
  • Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu
  • Par valsts aģentūras "Akadēmisko programmu aģentūra" likvidāciju, to pievienojot Valsts izglītības attīstības aģentūrai