Latvijas-Baltkrievijas sadarbības programmas Zinātniskās pētniecības un zinātniski tehniskajā jomā apvienotās komisijas apstiprinātie projekti

Apvienotā komisija 2019. gada 11. jūnija sēdē pieņēma lēmumu atbalstīt četru projektu īstenošanu 2019. un 2020. gadā:

Lasīt Sēdes protokolu

1. “Latvijas un Baltkrievijas lāceņu (Rubus chamaemorus L.) ģenētisko resursu izvērtēšana sugas saglabāšanai un selekcijai” (LV – Dr. biol. Dace Grauda, Latvijas Universitāte; BY – Boris Yu. Anoshenko, Central Botanical Garden of the National Academy of Science of Belarus);

2. “Bioatjaunojamo triterpenoīdu pussintētisko atvasinājumu sintēze un pretvīrusu aktivitāte” (LV – Dr. chem. Māris Turks, Rīgas Tehniskā universitāte; BY – Dr. med. sci. Eugene Boreko, The Republican Research and Practical Center for Epidemiology and Microbiology);

3. “Dzeltenplankumainības (ier. Pyrenophora tritici-repentis) attīstības īpatnības un ierobežošanas iespējas ziemas kviešu sējumos Latvijā un Baltkrievijā” (LV – Dr. biol. Biruta Bankina, Latvijas Lauksaimniecības universitāte; BY – Ph. D. Agr. Sci. Aliaksandr Zhukouski, The Republican Scientific Subsidary Unitary Enterprise “Institute of Plant Protection”);

4. “Parastās liepas (Tilia cordata Mill) un parastās kļavas (Acer platanoides L.) mežaudžu genofonda inventarizācija un izmantošana mūsdienu mainīgā vidē mežsaimniecībā Latvijā un Baltkrievijā” (LV - Dr. biol. Dainis Edgars Ruņģis, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"; BY - Aliaksander Kavalevich, The State Scientific Institution “The Forest Institute of the National Academy of Sciences of Belarus”).