Valsts izglītības un attīstības aģentūra piešķir atbalstu Latvijas partneru līdzdalībai  ERA-NET COFUND projektu konsorcijos atbalstītu un ar saimniecisku darbību nesaistītu pētniecības projektu īstenošanai.

Lēmumu par atbalstu pētniecības projekta īstenošanai un finansējuma piešķiršanu pieņem Starptautiskās sadarbības programmu pētniecības un tehnoloģiju jomā projektu vērtēšanas komisija.

Atbalsts tiek piešķirts pamatojoties uz:

  • Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumiem Nr. 315 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” (turpmāk - MK noteikumi Nr.315);
  • Ministru kabineta 2015. gada 26. maija noteikumiem Nr. 259 “Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā”;
  • Aģentūras iekšējiem noteikumiem “Kārtība, kādā Valsts izglītības attīstības aģentūra kā Eiropas Reģionālā attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” projekta “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un īstenošanai” īstenotāja slēdz līgumus ar ERA-NET Cofund aktivitātes ietvaros atbalstītu projektu Latvijas partneriem un nodrošina līgumu izpildes uzraudzību” (iekšējo noteikumu projekts tiek saskaņots ar uzraudzības un sadarbības iestādēm). 

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 315 pirmajā kārtā līdz 2023. gada 31. decembrim no Eiropas Reģionālās attīstības fonda plānots atbalstīt un finansēt ne mazāk kā desmit ERA-NET COFUND aktivitātes projektus. Pētniecības  projektu atbalstam paredzēti gandrīz 3 miljoni eiro.