Enerģija ir modernās ekonomikas dzinējspēks, un mūsu dzīves standarta uzturēšana prasa ievērojamu enerģijas apjomu. Eiropas ekonomika kā otra lielākā pasaules ekonomika ir pārāk atkarīga no pārējās pasaules enerģijas ieguves jomā – enerģija pamatā tiek iegūta no degizrakteņiem, kas atstāj ietekmi uz vidi un paātrina klimata izmaiņas. Enerģijas avoti un tās šī brīža patēriņa modeļi Eiropas rūpniecībā, transportā, ēkās un pilsētās nav ilgtspējīgi un tas būtiski ietekmē apkārtējo vidi un klimatu.

Tādēļ Eiropas Savienība (ES) ir izvirzījusi sev ambiciozus mērķus attiecībā uz klimatu un enerģiju. ES mērķi paredz, ka 2020. gadā atjaunojamo energoresursu avotu īpatsvaram enerģijas patēriņā jāsasniedz 20%, vienlaikus par 20% ceļot to izmantošanas efektivitāti. Lai šos mērķus sasniegtu, būtiski ir jāpārstrukturē enerģētikas sistēma, vienlaikus saglabājot enerģētisko drošību un pieejamību.

"Apvārsnis 2020" apakšprogrammai “Droša, tīra un efektīva enerģija” būs izšķirīga nozīme šo mērķu sasniegšanā. Apakšprogrammas mērķis ir nodrošināt pāreju ES uz drošu, cenas ziņā pieejamu, sabiedrības atzītu, ilgtspējīgu un konkurētspējīgu enerģētikas sistēmu. Tādu enerģētikas sistēmu, kas ļautu samazināt atkarību no fosilā kurināmā, ņemot vērā šo resursu apjoma samazināšanos, kā arī pieaugošo pieprasījumu pēc enerģijas un notiekošās klimata pārmaiņas.

Apakšprogrammas ietvaros atbalsts tiek sniegts pētījumiem un inovācijām energoefektīvas, konkurētspējīgas un zema oglekļa dioksīda satura enerģētikas sistēmu jomām, kā arī viedo pilsētu attīstībai.

Attīstot nulles emisiju (pasīvās) ēku izstrādi, sniedzot atbalstu augsti efektīvām ražošanas nozarēm un sekmējot energoefektīvas pieejas ieviešanu praksē, privātpersonām, uzņēmumos, pašvaldībām un pilsētās būs nepieciešams atbalsts ne tikai enerģētikas tehnoloģiju attīstībai, bet arī ar tehnoloģijām tieši nesaistītu risinājumu, piemēram, jaunu konsultatīvu, finansēšanas un pieprasījuma pakalpojumu izstrādei.

Kontaktpersonu skatīt Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta ekspertu sarakstā.

Noderīga informācija

Kopējais programmas budžets 2018. gadā 537,3 milj. eiro, 2019. gadā 592,65 milj. eiro un 2020. gadā 642,81 milj. eiro

Darba programma 2018-2020

Projektu konkursi

Noderīgas saites

Research Participant Portal

Apvārsnis 2020 programmas mājaslapa

Apvārsnis 2020 projektu konkursi

CORDIS – Kopienas informācijas portāls par aktivitātēm pētniecības un attīstības jomās

Tuvākie pasākumi