Neizsīkstošo, lēto resursu ēra drīz beigsies, vairs nevaram paļauties uz piekļuvi izejmateriāliem un tīrajam ūdenim. Bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu situācija arī ir saspringta. Risinājums ir šobrīd ieguldīt līdzekļus inovācijās, kas atbalsta “zaļo” ekonomiku - ekonomiku, kas ir draudzīga dabiskajai videi.

Cīņa ar klimata izmaiņām ir transversāla prioritāte programmā "Apvārsnis 2020" un veido 35% no šīs programmas kopējā budžeta. Šīs apakšprogrammas mērķis ir veicināt augstu resursu izmantošanas efektivitāti ekonomikā, noturību pret klimata mainību un ilgtspējīgu nodrošinājumu ar izejvielām, lai nodrošinātu pasaules iedzīvotāju vajadzības pēc resursiem planētas kapacitātes robežās. Aktivitātes veicinās Eiropas konkurētspēju un labklājību, tai pašā laikā nodrošinot vides aizsardzību, ilgtspējību, vidējo globālo klimata sasilšanu zem 2°C un iespēju ekosistēmām un sabiedrībai pielāgoties klimata mainībai.

Lai sasniegtu Eiropas Savienības (ES) un starptautiskos mērķus siltumnīcefekta gāzu emisiju un koncentrāciju jomā un lai pielāgotos klimata mainībai, nepieciešams attīstīt ekonomiski efektīvas tehnoloģijas un ieviest pasākumus mitigācijai un adaptācijai. Eko-inovācijas radīs jaunas iespējas ekonomiskai izaugsmei un jaunu darbavietu izveidei. ES līmenī veidoti risinājumi uzlabos rūpniecības konkurētspēju un nodrošinās paātrinātu ieviešanu un izplatīšanu ES kopējā tirgū un citur pasaulē.

Izejvielu pieejamības nodrošināšanai nepieciešama pētniecības un inovācijas koordinācija starp vairākām disciplīnām un sektoriem, lai nodrošinātu drošus, ekonomiski pamatotus, videi draudzīgus un sociāli atbildīgus risinājumus visos ražošanas ķēdes posmos (izpēte, ieguve, apstrāde, pārstrāde, otrreizējā izmantošana, aizvietošana).

Kontaktpersonu skatīt Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta ekspertu sarakstā.

Noderīga informācija

Kopējais programmas budžets 2018. gadā 219,70 milj. eiro, 2019. gadā - 259 milj. eiro un 2020. gadā - 81 miljons eiro

Darba programma 2018-2020

Projektu konkursi

Noderīgas saites

Research Participant Portal

Apvārsnis 2020 programmas mājaslapa

Apvārsnis 2020 projektu konkursi

CORDIS – Kopienas informācijas portāls par aktivitātēm pētniecības un attīstības jomās

Tuvākie pasākumi