Paredzot, ka iedzīvotāju skaits pasaulē līdz 2050. gadam sasniegs deviņus miljardus, nepieciešams rast veidus, kā radikāli mainīt līdzšinējo pieeju ražošanā, patēriņā, apstrādē, uzglabāšanā, pārstrādē un atkritumu apsaimniekošanā, vienlaikus mazinot ietekmi uz vidi. Tas ietver atjaunojamo un neatjaunojamo zemes, jūras un okeānu resursu līdzsvarotu izlietojumu, atkritumu pārstrādi vērtīgos resursos, kā arī ilgtspējīgu pārtikas, barības, bioproduktu un bioenerģijas ražošanu.

Eiropas Savienībā lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, pārtikas un biorūpniecības nozarē kopā tiek nodarbināti 22 miljoni cilvēku, un viņiem ir būtiska loma lauku attīstībā un Eiropas dabas mantojuma pārvaldībā.

Programma sniedz atbalstu inovācijas un mūsdienīgu tehnoloģisko risinājumu paātrinātam un visaptverošam pielietojumam bioekonomikā, tādējādi panākot zemes, meža, jūras un iekšējo ūdeņu bioloģisko resursu efektīvu un saprātīgu izmantošanu pārtikas, barības un enerģijas ražošanā un rūpniecībā. Īpaši aktuāli ir pētījumi un inovācija, kas orientēta uz pārtikas resursu drošu pieejamību, augstas kvalitātes veselībai drošas produkcijas ieguvi, pārstrādi un ražošanu, panākot minimālus resursu zudumus.

Programma sekmē pētījumus, kas orientēti uz daudzveidīgu un inovatīvu risinājumu atklāšanu un ieviešanu, lai risinātu ES pašreizējos izaicinājumus bioekonomikā, kā arī paātrinātu zinātnieku radīto tehnoloģiju un risinājumu ieviešanu ražošanā.

Kontaktpersonu skatīt Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta ekspertu sarakstā.

Noderīga informācija

Kopējais programmas budžets 2018.-2020. gadam 1,3 miljardi eiro

Projektu konkursi Eiropas Komisijas mājaslapā 

Noderīgas saites

Research Participant Portal

Apvārsnis 2020 programmas mājaslapa

Apvārsnis 2020 projektu konkursi

CORDIS – Kopienas informācijas portāls par aktivitātēm pētniecības un attīstības jomās

Tuvākie pasākumi