Baltic Bonus programma paredz finansējuma piešķiršanu par Latvijas zinātnieku un uzņēmēju sadarbību pētniecības un inovācijas projektos ar Baltijas valstīm (Igaunija un/vai Lietuva) un/vai Baltijas jūras reģiona Eiropas Savienības dalībvalstīm (Zviedrija, Somija, Dānija, Vācija, Polija). Atbalsts paredzēts Latvijas zinātniskām institūcijām un mikrouzņēmumiem, maziem vai vidējiem uzņēmumiem. 

Iesniegumu finansējuma saņemšanai aģentūrā var iesniegt:

 • zinātniskā institūcija, kas reģistrēta Latvijas Republikas zinātnisko institūciju reģistrā, vai
 • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēts mikrouzņēmums, mazais vai vidējais uzņēmums

Pieteicēja sagatavotajam projektam jāatbilst šādiem kritērijiem:

 • iesniegts un izvērtēts 2018., 2019., 2020. vai 2021. gadā atvērtā projektu konkursā, kuru organizē un īsteno attiecīga izpildinstitūcija  Baltic Bonus programmas īstenošanas nolikuma 1.7.1. apakšpunktā norādīto pamatprogrammu, programmu, kopuzņēmumu, iniciatīvu un aktivitāšu ietvaros;
 • tā novērtējums ir sasniedzis attiecīgajā konkursā noteikto nepieciešamo sliekšņa vērtību (vienāds ar sliekšņa vērtību vai lielāks), lai kvalificētos projekta īstenošanai;
 • projekta konsorcijā ir partneris no Baltijas valsts (Igaunija, Lietuva) un/vai Baltijas jūras reģiona Eiropas Savienības dalībvalsts (Zviedrija, Somija, Dānija, Vācija, Polija).

Baltic Bonus programmas nosacījumi noteikti Baltic Bonus programmas īstenošanas nolikumā. Finansējuma apmērs noteikts nolikuma 1. pielikumā.

Iesnieguma iesniegšanas nosacījumi

Finansējuma saņemšanai pieteicējs iesniedz VIAA aizpildītu nolikuma 2. pielikumu „Iesniegums Baltic Bonus programmai”. Pieteicējs iesniegumam pievieno pamatojošo un apstiprinošo dokumentāciju.

Projektiem, kas iesniegti programmas Apvārsnis 2020 elektroniskajā projektu iesniegšanas sistēmā (Electronic Submission System):

 • projekta vērtējuma kopsavilkumu (Evaluation Summary Report), kas ir pieejams programmas Apvārsnis 2020 pētniecības dalībnieku portālā Funding and Tenders Portal un satur informāciju par projekta novērtējumu, noteikto kvalitātes slieksni un projekta dalībniekiem;
 • projekta pirmās un/vai pēdējās lapas izdruku ar laika zīmogu par projekta iesniegšanas datumu.

Projektiem, kas iesniegti citās projektu pieteikumu iesniegšanas platformās – dokumentāciju, kas satur informāciju par:

 • projekta novērtējumu konkursā;
 • noteikto projekta kvalitātes novērtējuma slieksni (ja dokumentācija pieejama);
 • projekta dalībniekiem (kopija no projekta pieteikuma ar konsorcija sastāvu);
 • projektu iesniegšanas beigu termiņu konkursā (deadline) (kopija no konkursa nolikuma (Call text)).

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēts mikrouzņēmums, mazais un vidējais uzņēmums papildus iesniedz:

 • komersanta de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas (Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumu Nr. 715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” 1. pielikums) izdruku vai norādi uz sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru;
 • deklarāciju par uzņēmuma atbilstību mikrouzņēmumam, mazam vai vidējam  uzņēmumam atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 776 “Kārtība, kādā komercsabiedrības deklarē savu atbilstību mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības statusam” 1. pielikumam;
 • deklarācijas pielikumu par uzņēmuma atbilstību mikrouzņēmumam, mazam vai vidējam uzņēmumam atbilstoši Ministru kabineta Noteikumu Nr. 776 2. pielikumam (ja attiecināms);

Iesniegumu un dokumentāciju kopā kā vienu datni paraksta ar drošu elektronisko parakstu pieteicēja paraksttiesīgā amatpersona vai tās pilnvarotā persona un projekta vadītājs:

 • ja projekta vadītājam nav droša elektroniskā paraksta, projekta vadītājs iesniegumu paraksta papīra formātā un parakstīto iesniegumu kopā ar dokumentāciju ieskenē kā vienu datni, kuru paraksta pieteicēja paraksttiesīgā amatpersona vai tās pilnvarotā persona ar drošu elektronisko parakstu;
 • iesniegumu kopā ar dokumentāciju pieteicējs iesniedz elektroniskā dokumenta formātā, nosūtot uz VIAA oficiālo elektroniskā pasta adresi: info@viaa.gov.lv  un informācijai uz elektroniskā pasta adresi: elza.zeidlere@viaa.gov.lv. Par iesnieguma iesniegšanas datumu uzskatāma tā darbdiena, kad iesniegums saņemts VIAA, vai nākamā darbdiena, ja iesniegums saņemts VIAA darbdienā pēc plkst. 17.00.

Iesnieguma un dokumentācijas iesniegšanas termiņš VIAA ir:

 • 2021. gada 28. maijs, plkst.17.00
 • 2021. gada 30. septembris, plkst.17.00
 • 2021. gada 26. novembris, plkst.17.00.

Valsts izglītības attīstības aģentūra 2020.gadā pieņēma Latvijas zinātnisko institūciju un mikrouzņēmumu, mazo vai vidējo uzņēmumu iesniegumus par finansējuma piešķiršanu Baltic Bonus programmas ietvaros par Latvijas zinātnieku un uzņēmēju sadarbību pētniecības un inovācijas projektos ar Baltijas valstīm (Igaunija un/vai Lietuva) un/vai Baltijas jūras reģiona Eiropas Savienības dalībvalstīm (Zviedrija, Somija, Dānija, Vācija, Polija).

Ar 2020. gada 1. oktobri iesniegumu pieņemšana 2020. gadā tiek pārtraukta, jo sasniegts programmai atvēlētais finansējuma apmērs.

Visi Baltic Bonus programmas nosacījumi noteikti Baltic Bonus programmas 2020. gada īstenošanas nolikumā. Finansiālā atbalsta apmērs noteikts nolikuma 1. pielikumā.

Kontaktinformācija:

Elza Zeidlere
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas eksperte
Tālr.: +37167785465
e-pasts: elza.zeidlere@viaa.gov.lv 

Lejupielādēt informatīvo materiālu par pieteikšanos Baltic Bonus programmai.

Valsts izglītības attīstības aģentūra 2019.gadā pieņēma Latvijas zinātnisko institūciju un mikrouzņēmumu, mazo vai vidējo uzņēmumu iesniegumus par finansējuma piešķiršanu Baltic Bonus programmas ietvaros par Latvijas zinātnieku un uzņēmēju sadarbību pētniecības un inovācijas projektos ar Baltijas valstīm (Igaunija un/vai Lietuva) un/vai Baltijas jūras reģiona Eiropas Savienības dalībvalstīm (Zviedrija, Somija, Dānija, Vācija, Polija).

Ar 2019. gada 7. novembri iesniegumu pieņemšana 2019. gadā tiek pārtraukta, jo sasniegts programmai atvēlētais finansējuma apmērs.

Visi Baltic Bonus programmas nosacījumi 2019. gadam noteikti Baltic Bonus programmas īstenošanas nolikumā 2019. gadam. Finansiālā atbalsta apmērs noteikts nolikuma 1. pielikumā.

Kontaktinformācija:

Elza Zeidlere
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta 
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas eksperte
Tālrunis: +37167785465
E-pasts: elza.zeidlere@viaa.gov.lv

Valsts izglītības attīstības aģentūra 2018. gadā pieņēma Latvijas zinātnisko institūciju un mikrouzņēmumu, mazo vai vidējo uzņēmumu iesniegumus par finansējuma piešķiršanu Baltic Bonus programmas ietvaros par Latvijas zinātnieku un uzņēmēju sadarbību pētniecības un inovācijas projektos ar Baltijas valstīm (Igaunija un/vai Lietuva) un/vai Baltijas jūras reģiona Eiropas Savienības dalībvalstīm (Zviedrija, Somija, Dānija, Vācija, Polija).

Ar 2018. gada 5.oktobri iesniegumu pieņemšana 2018. gadā tiek pārtraukta, jo sasniegts programmai atvēlētais finansējuma apmērs.

Visi Baltic Bonus programmas nosacījumi noteikti Baltic Bonus programmas īstenošanas nolikumā 2018. gadam. Finansējuma apmērs noteikts nolikuma 1. pielikumā.

Kontaktinformācija:

Lelde Valeine
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas eksperte
Tālr.: +37167785465, fakss: 67814344
e-pasts: lelde.valeine@viaa.gov.lv 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ar 2017. gada 14. augustu uzsāka iesniegumu pieņemšanu par finansiālā atbalsta piešķiršanu Baltic Bonus programmas ietvaros, atbalstot Latvijas zinātnieku un uzņēmēju partnerību pētniecības un inovācijas projektos ar Baltijas valstu vai Baltijas jūras reģiona ES dalībvalstu zinātniekiem un uzņēmējiem. Ar 2017. gada 19. septembri iesniegumu pieņemšana 2017. gadā tiek pārtraukta.

Visi Baltic Bonus programmas nosacījumi 2017. gadam noteikti Baltic Bonus programmas īstenošanas nolikumā 2017. gadam. Finansiālā atbalsta apmērs noteikts nolikuma 1. pielikumā.

Kontaktinformācija:

Lelde Valeine
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas eksperte
Tālr.: +37167785465, fakss: 67814344
e-pasts: lelde.valeine@viaa.gov.lv