BONUS programma vērsta uz Baltijas jūras ekosistēmas, tās piekrastes un sateces baseina izpēti. Programmas ieviešanai ir izveidots Baltijas jūras valstu zinātni finansējošo organizāciju tīkls BONUS EEIG Eiropas Ekonomisko interešu grupas statusā.Augstākā lēmējinstitūcija tajā ir BONUS EEIG Vadības komiteja. BONUS EEIG sekretariāts atrodas Helsinkos.

2010. gada 22. septembrī stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 862/2010/ES par Savienības dalību kopīgā Baltijas jūras pētniecības un attīstības programmā BONUS, ko īsteno vairākas dalībvalstis.

BONUS programmas dalībvalstis

BONUS programmu īsteno astoņas Eiropas Savienības dalībvalstis:

1. Igaunija

2. Latvija

3. Lietuva

4. Polija

5. Dānija

6. Somija

7. Vācija

8. Zviedrija

Programmas darbība

BONUS programma veicina dažādu valstu zinātnieku ciešu sadarbību, jo dod iespēju kopīgi īstenot pētniecības projektus un kopīgi izmantot dalībvalstu rīcībā esošo pētniecības infrastruktūru. Programmas mērķu sasniegšanai ir izstrādāts Stratēģiskais pētniecības plāns 2011.-2017.

Īstenotie pētniecības projekti:

  • palīdz risināt Eiropai un Baltijas jūras reģionam būtiskas vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības problēmas;
  • stiprina Baltijas jūras reģiona izpētes kapacitāti;
  • sekmē atbilstošu tautsaimniecības nozaru attīstības politiku izstrādi un ieviešanu;
  • ļauj efektīvi reaģēt uz galvenajiem vides un sabiedrības problēmjautājumiem;
  • novērš Baltijas jūras reģiona vides pētniecības sadrumstalotību.

Papildu informācija:

BONUS portālā

BONUS Vēstīs (BONUS BULLETIN)