Atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem

Programmas mērķis ir optimizēt MVU pētniecības, attīstības un inovāciju vidi, tostarp izveidojot un atvieglojot virkni atbalsta pakalpojumu, ar mērķi stiprināt MVU jauninājumu spējas un radīt vērtību tirgū un / vai sabiedrībā, tādējādi atbalstot stratēģiju “Eiropa 2020” viedai, iekļaujošai un ilgtspējīgai izaugsmei.

“Inovācijas MVU” ietver darbības, kas galvenokārt sniedz starpniecības atbalstu MVU. Šīs darbības izpaužas kā pielāgoti pakalpojumi un projekti (inovācijas pārvaldības spēju veidošana, intelektuālā īpašuma tiesību pārvaldība utt.), tīklošanās un mobilizācijas pasākumi inovācijas pakalpojumu sniedzējiem un politikas veidotājiem (t.i., pieredzes apmaiņa starp nacionālajām inovāciju aģentūrām).

Kontaktpersonu skatīt Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta ekspertu sarakstā.

Noderīga informācija

Kopējais programmas budžets 2018.-2020. gadam - 142 miljoni eiro. Dalības noteikumi atšķirīgi dažādās Apvārsnis 2020 programmas aktivitātēs.

“Inovācija mazos un vidējos uzņēmumos” projektu konkursi

“Piekļuve riska kapitāla finansējumam” projektu konkursi

Noderīgas saites

Funding & tender opportunities

Apvārsnis 2020 programmas mājaslapa

Apvārsnis 2020 projektu konkursi

CORDIS – Kopienas informācijas portāls par aktivitātēm pētniecības un attīstības jomās

Tuvākie pasākumi