2020. gada pētniecības projektu konkurss

Pēdējais Latvijas – Ukrainas zinātniskās sadarbības pētniecības projektu konkurss ir izsludināts 2020. gada 18. martā, pamatojoties uz Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas un Ukrainas Izglītības un zinātnes ministrijas 2015. gada 31. decembra vienošanos par kopīgas sadarbības programmas zinātnes un tehnoloģiju jomā īstenošanu.

Konkursam var iesniegt pētījumu projektu, kas atbilst kādai no konkursa prioritārajām pētījumu jomām:

 • enerģija un energoefektivitāte;
 • ekoloģija un vides pārvaldība, jo īpaši jūras   vides piesārņojuma ar ķīmiskām vielām un mikroplastmasam izpēte;
 • jaunas tehnoloģijas nozīmīgāko slimību ārstēšanai un profilaksei, biotehnoloģija, bioinženierija un ģenētika;
 • jauni materiāli;
 • sociālās un humanitārās zinātnes.

Projektā jābūt iesaistītām divām institūcijām, kas katra pārstāv vienu no Programmas dalībvalstīm – Latviju vai Ukrainu.

Latvijā konkursā var piedalīties Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija.

Pieejamais finansējums projekta Latvijas partnerim ir līdz 20 000 eiro gadā. Projekta īstenošanas laiks – divi gadi.

Projekta pieteikumu gatavo atbilstoši konkursa nolikumam, angļu valodā aizpildot projekta iesnieguma veidlapu.

Iesniedzot projekta pieteikumu, tam pievieno šādu dokumentāciju:

 • Ukrainas partnera sadarbības apliecinājuma vēstules, kuru parakstījusi tā paraksta tiesīgā amatpersona vai pilnvarotā persona, oriģinālu.
 • Latvijas partnera un Ukrainas partnera Projekta zinātnisko vadītāju CV;
 • Pilnvaras kopija, ja Projektu parakstījusi Latvijas partnera pilnvarota persona.

Fiziska persona kā Latvijas partnera projekta zinātniskais vadītājs konkursa ietvaros var piedalīties tikai vienā projektā.

Projekta īstenošanā iesaistītie Latvijas un Ukrainas zinātnieki projekta pieteikumu iesniedz katrs savas valsts par konkursu atbildīgajā institūcijā.

Latvijas partneris projektu iesniedz vienā nosekojošiem veidiem:

 • papīra formātā (caurauklotā formā) vienā eksemplārā personīgi darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) lietvedībā – Vaļņu ielā 1, 5.stāvā, Rīgā vai;
 • papīra formātā (caurauklotā formā) vienā eksemplārā nosūtot VIAA pa pastu (Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050) un PDF datnes formātā vienā eksemplārā, vai;
 • Vienā eksemplārā elektroniskā dokumenta formātā, nosūtot elektroniski Projekta elektronisko versiju PDF datnes formātā ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu laika zīmogu uz e-pastu info@viaa.gov.lv.

Projekta elektronisko versiju PDF dokumenta datnes formātā, ievērojot konkursa termiņu, nosūta arī uz e-pasta adresi: ineta.pliksa@viaa.gov.lv

Latvijā projekta pieteikums VIAA lietvedībā jāiesniedz līdz 2020. gada 18. maijam (plkst. 17:00). Nosūtot pa pastu, par projekta iesnieguma iesniegšanas datumu uzskata vēstules pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu.

Informācijas par izsludināto konkursu atrodama Ukrainas Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā.

Projektu īstenošanas uzsākšana plānota ar 2021. gada janvārī.