Atbalsts projektiem

Finansiālu atbalstu Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmu ietvaros apstiprinātiem projektiem VIAA piešķir saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 26. maija noteikumiem Nr. 259 “Atbalsts piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā”. 

Atbalstāmās aktivitātes

Finansiālu atbalstu var saņemt zinātniskā institūcija vai uzņēmums (turpmāk – atbalsta pretendents). 

 • 7. ietvara programma
 • Pētniecības un inovācijas atbalsta programma Apvārsnis 2020
 • EURATOM  
 • ES dalībvalstu kopējās programmas vai kopuzņēmuma ietvaros atbalstīta projekta īstenošanai, 
 • ERA-Net aktivitātes atbalstīta pētniecības projekta īstenošanai
 • dalībai COST akcijas organizētos pasākumos 
 • Eiropas Pētniecības infrastruktūras European Social Survey organizētiem pētījumiem

Finansējuma saņemšana

Lai saņemtu finansiālu atbalstu iepriekšminētās programmas vai aktivitātes ietvaros atbalstīta projekta īstenošanai, pretendents VIAA iesniedz pieteikumu par atbalsta piešķiršanu.
 

Pieteikumu vērtēšanas process

 • Pieteikumu par atbalsta piešķiršanu izskata un finansiālo atbalstu projekta īstenošanai piešķir Izglītības un zinātnes ministrijas izveidota projektu vērtēšanas komisija.
 • Saskaņā ar projektu vērtēšanas komisijas lēmumu VIAA slēdz līgumu ar atbalsta pretendentu par projekta īstenošanu. Projektu īsteno pa posmiem, kas katrs tiek plānots apmēram uz 12 mēnešiem.
 • Atbalstīto projektu ieviešanu atbilstoši līgumā noteiktajam uzrauga VIAA.  Līgumā norādītajā termiņā atbalsta pretendents iesniedz VIAA atskaites par projekta posma īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem.
 • Lai projektu vērtēšanas komisijā ierosinātu jautājuma izskatīšanu par dalību ERA-Net Cofund aktivitātē, jāaizpilda un VIAA jāiesniedz iesniegums dalībai ERA-Net aktivitātē.

Papildu informācija