COST ir starptautiskās sadarbības programma, kas atbalsta zinātnieku un pētnieku sadarbību dažādās zinātnes un tehnoloģijas attīstības jomās Eiropā. Programma radīta ar mērķi atbalstīt galvenokārt pirms-konkurences pētniecību, kā arī pētījumus, kas risina aktuālas sabiedrības problēmas.  

Latvija piedalās COST programmas aktivitātēs kopš 1997. gada, taču programmas dalībvalsts statusu ieguva 1999. gadā. Lai nodrošinātu COST programmas īstenošanu programmas dalībvalstis 2013. gadā izveidoja COST asociāciju.

COST programmu 1971. gadā ar Eiropas Savienības atbalstu izveidoja 18 Eiropas valstis: visas 15 toreizējās Eiropas Savienības dalībvalstis, kā arī Norvēģija, Šveice un Turcija.

Pašlaik COST programmā piedalās 37 valstis*:

Austrija

Apvienotā Karaliste

Beļģija

Bosnija un Hercegovina

Bulgārija

Čehija

Dānija

Francija

Grieķija

Horvātija

Igaunija

Islande

Itālija

 Īrija

Izraēla

Lietuva

Luksemburga

Maķedonija

 Malta

Melnkalne

Kipra

Latvija

Nīderlande

Norvēģija

Polija

Portugāle

Rumānija

Serbija

Slovākija

Slovēnija

Somija Spānija Šveice Turcija Ungārija
Vācija Zviedrija      

*36 no šīm valstīm ir COST programmas dalībvalstis, bet Izraēlas dalības noteikumus programmā nosaka īpašs sadarbības līgums. Programmas aktivitātēs ir iesaistījušās sešas nevalstiskās organizācijas.

COST programmas ietvaros tiek sekmēta un atbalstīta zinātnieku un speciālistu, kurus vieno kopīgas zinātniskās intereses un darbs konkrētā pētījumu jomā, sadarbība:

  • atbalstot konkrētā pētījumu vai tehnoloģiju jomā strādājošo zinātnieku un speciālistu sadarbības tīklu veidošanu (COST akciju veidā);
  • organizējot zinātniskās konferences un apmācības seminārus jaunajiem zinātniekiem;
  • nodrošinot īstermiņa zinātnieku darba vizītes pieredzes apmaiņai;
  • atbalstot zinātnisko publikāciju izdošanu.

COST programmas darbības pamatā ir „bottom-up” princips – iniciatīva uzsākt sadarbību (jaunu COST akciju) nāk no potenciālajiem zinātniskās sadarbības dalībniekiem - zinātniekiem un nozares speciālistiem. Jaunas COST akcijas tēmu brīvi izvēlas un piesaka paši tās dalībnieki - zinātnieki un speciālisti, kuri pārstāv vismaz piecas COST programmas dalībvalstis.

COST programmas dalībvalstu zinātnieki var brīvi pievienoties un iesaistīties jau darbībā esošajās COST akcijās. Latvijā pievienošanās kārtību regulē nolikums. Lai iesaistītos COST akcijas darbā interesenti VIAA iesniedz iesniegumu. Uz iesnieguma pamata Starptautiskās sadarbības programmu pētniecības un tehnoloģiju jomā projektu vērtēšanas komisija izskata jautājumu par Latvijas pievienošanos COST akcijai un lemj par pārstāvju nominēšanu darbam akcijas Vadības komitejā.