Programma Apvārsnis 2020 atbalsta inovatīvu tehnoloģiju, kas nepieciešamas inovāciju nostiprināšanai visās Eiropas Savienības rūpniecības nozarēs, ieskaitot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) izstrādi. IKT tematika caurauž visu Apvārsnis 2020 programmu un atrodama visās tās apakšprogrammās.

Pamatā IKT aktivitātes ir iekļautas programmas otrajā pīlārā „Vadošā loma rūpniecībā” un aptver šādus tematus:

 • jaunās paaudzes sastāvdaļas un sistēmas
 • uzlabota skaitļošanas tehnika
 • nākotnes internets
 • satura izveides tehnoloģijas un informācijas pārvaldība
 • robottehnika
 • mikroelektronika, nanoelektronika un fotonika.

Ņemot vērā to, ka tehnoloģijas attīstās arvien straujāk un iespaido sabiedrības praktiski visas dzīves jomas, svarīga nozīme ir cilvēku un tehnoloģiju mijiedarbībai, tās izpētei, kas arī viena no pētījumu prioritātēm.

IKT apakšprogramma ir strukturēta ap mērķtiecīgi plānotu pētniecību un inovāciju izstrādi, kas īstenota ciešā sadarbībā ar rūpnieciskajiem partneriem. Šī sadarbība tiek atbalstīta ar vairākām publiskajām un privātām partnerībām. Programma atbalsta pētījumus saistībā ar pamattehnoloģijām tādām kā mikroelektronika, nanoelektronika, fotonika un robotika, kā arī citus starpnozaru tehnoloģiju pētījumus un izstrādnes.

Kopējais programmas budžets 2018.- 2020. gadam ir 2 miljardi 694,16 miljoni eiro.

Apakšprogrammas mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības konkurētspēju un vadošo lomu rūpniecībā. Atbalsts tiek piešķirts konkurētspējīgu produktu un pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību izstrādei un ieviešanai, kā arī investīcijām dažādos ražošanas sektoros.

Projektos paredzēts izstrādāt un pilnveidot inovatīvus materiālus ar jaunām īpašībām un funkcionalitāti, līdz minimumam samazinot to ražošanas ietekmi uz vidi un resursu patēriņu. Zināšanu ietilpīgas, ilgtspējīgas, starpnozaru tehnoloģijas rada vairāk novatoriskus produktus, procesus un pakalpojumus, uzlabojot ražošanu un apstrādi.
Plašais apakšprogrammas aktivitāšu klāsts koncentrējas uz sekojošām jomām - 
Nanotehnoloģijas:

 • nākamās paaudzes nanomateriāli, nanoierīces un nanosistēmas;
 • drošu nanotehnoloģiju izstrāde un pielietojums;
 • nanotehnoloģiju sociālie aspekti;
 • nanomateriālu, komponenšu un sistēmu efektīva sintēze un ražošana;
 • ražīguma palielināšana, mērīšanas metodes un ierīces;
 • inovatīvi materiāli.

Multifunkcionālo un nozīmīgāko materiālu tehnoloģijas:

 • materiālu izstrāde un pārveidošana;
 • materiālu sastāvdaļas;
 • materiāli ilgtspējīgai un zemas oglekļa dioksīda emisijas rūpniecībai;
 • materiāli radošajām nozarēm;
 • metroloģija, raksturošana, standartizācija un kvalitātes kontrole;
 • izejvielu izmantošanas optimizācija

 Ražošana un apstrāde:

 • tehnoloģijas nākotnes rūpnīcām;
 • tehnoloģijas energoefektīvām ēkām;
 • tehnoloģijas ilgtspējīgai un zemas oglekļa dioksīda emisijas energoietilpīgu procesu rūpniecībai;
 • jauni ilgtspējīgas uzņēmējdarbības modeļi.

Kopējais programmas budžets 2018.-2020. gadam 1,6 miljardi eiro

Svarīgākās pamattehnoloģijas, piemēram, progresīvās tehnoloģijas rūpniecība un progresīvie materiāli, biotehnoloģija un nanotehnoloģijas, ir inovatīvu produktu pamatā: viedtālruņu, augstas veiktspējas akumulatoru, vieglo transportlīdzekļu, nanomedicīnas, viedā apģērba un daudzu citu. Eiropas rūpnīcas ir lielākais darba devējs, kur nodarbināti ir 31 miljons cilvēku.

Programma Apvārsnis 2020 atbalsta inovatīvas tehnoloģijas, kas nepieciešamas inovāciju nostiprināšanai visās nozarēs, un viena no prioritātēm ir kosmosa tehnoloģijas.

Aktivitātes mērķis ir veicināt konkurētspējīgas un inovatīvas kosmosa nozares attīstību, kā arī izveidot pētniecības kopienu, kas spētu attīstīt un vienlaikus plaši izmantot Eiropas kosmosa infrastruktūru, tādējādi nodrošinot Eiropas Savienības ģeopolitiskās un sabiedrības vajadzības.

Galvenais atbalsts ir piešķirts, lai:

 • stiprinātu Eiropas konkurētspēju, veidotu tehnoloģiski neatkarīgu kosmosa nozari;
 • sekmētu kosmosa tehnoloģiju pārnesi uz citām tautsaimniecības nozarēm;
 • uzlabotu satelītu datu apstrādi un to integrāciju ikdienas dzīvē;
 • atbalstītu starptautisko kosmosa pētniecības partnerību.

Kopējais programmas budžets 2020. gadam – 223.05 miljoni eiro.

Inovatīviem uzņēmumiem un citām organizācijām nereti rodas grūtības finansējuma piesaistē jaunām idejām ar augstu riska pakāpi un to turpmākai attīstībai. Programma Apvārsnis 2020 palīdz aizpildīt šo “inovācijas robu” ar aizdevumiem un garantijām, kā arī investīcijām inovatīvos MVU un mazos uzņēmumos ar vidēji lielu kapitālu.

Šis atbalsts kalpo kā katalizators privātā finansējuma un riska kapitāla piesaistē pētniecībai un inovācijām. Aplēses liecina, ka katrs eiro, ko Eiropas Savienība iegulda, rada papildu finansējumu 5 eiro apmērā. 

Kopējais programmas budžets 2018.-2020. gadam: 1,448 miljardi eiro

Programmas mērķis ir optimizēt MVU pētniecības, attīstības un inovāciju vidi, tostarp izveidojot un atvieglojot virkni atbalsta pakalpojumu, ar mērķi stiprināt MVU jauninājumu spējas un radīt vērtību tirgū un /vai/ sabiedrībā, tādējādi atbalstot stratēģiju Eiropa 2020 viedai, iekļaujošai un ilgtspējīgai izaugsmei.

“Inovācijas MVU” ietver darbības, kas galvenokārt sniedz starpniecības atbalstu MVU. Šīs darbības izpaužas kā pielāgoti pakalpojumi un projekti (inovācijas pārvaldības spēju veidošana, intelektuālā īpašuma tiesību pārvaldība utt.), tīklošanās un mobilizācijas pasākumi inovācijas pakalpojumu sniedzējiem un politikas veidotājiem (t.i., pieredzes apmaiņa starp nacionālajām inovāciju aģentūrām).

Kopējais programmas budžets 2018.-2020. gadam - 142 miljoni eiro.