Apvārsnis Eiropa 

Apvārsnis Eiropa ir topošā ES pētniecības un inovācijas (P&I) programma 2021.-2027. gada periodam, kas turpinās līdzšinējo programmu Apvārsnis 2020.

Apvārsnis Eiropa ietvaros pētniecībai un inovācijai paredzēts novirzīt 100 miljardi eiro, un tās fokusā būs Eiropas integritātes stiprināšana, klimata pārmaiņu jautājumu risināšana un ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšana, un Eiropas globālās konkurētspējas sekmēšana.

Apvārsnis Eiropas pamatā izvirzīts 3 pīlāru modelis, kura ietvaros atbalstīs atvērto zinātni, globālo izaicinājumu risināšanu un rūpniecības konkurētspēju un atvērto inovāciju, papildus atbalstot arī Eiropas pētniecības telpas stiprināšanu.

Pīlārā “Globālo izaicinājumu risināšana un rūpniecības konkurētspēja” pētniecība un inovācija atbalstīs 2 paralēlās pieejās: misiju-orientēti projekti un tematisko klasteru partnerību projekti.

Pašlaik ir izvirzītas 5 misiju tematiskās jomas, kuras katras ietvaros tiks identificētas konkrētas misiju tēmas:

   • Pielāgošanās klimata pārmaiņām, ieskaitot sociālo transformāciju;
   • Vēzis;
   • Veselīgi okeāni, jūras, piekrastes un iekšzemes ūdeņi;
   • Klimatneitrālas un viedas pilsētas;
   • Augsnes veselība un pārtika.

Pašlaik ir izvirzīts priekšlikums 6 tematiskajiem klasteriem, kurā katrā tiek plānotas vairākas tematiskās partnerības:

   • Veselība (7 partnerības);
   • Digitālā joma, rūpniecība, kosmoss (10 partnerības);
   • Klimats, enerģija un mobilitāte (9 partnerības);
   • Pārtika un dabas resursi (8 partnerības);
   • Kultūra, radošums un iekļaujoša sabiedrība (tiks precizēts);
   • Civilā aizsardzība sabiedrībai (tiks precizēts).

Papildus ir izvirzīti 10 partnerību kandidāti - galvenokārt Eiropas Inovācijas un tehnoloģiju institūta (EIT) tematiskās platformas.

Viens no galvenajiem programmas Apvārsnis Eiropa horizontālajiem principiem būs Atvērtās zinātnes princips ar mērķi veicināt sameklējamu (findable), pieejamu (accessible), atkalizmantojamu (reusable) un savstarpēji savietojamu (interoperable) (apvienoti– FAIR) datu plašu izmantošanu.

Prezentācija par jauno ietvarprogrammu Apvārsnis Eiropa?d=Horizon_Europe_Apvarsnis_Eiropa_2021_2027.pdf (LV)