Apvārsnis Eiropa Nacionālā kontaktpunkta eksperti 

Individuālas un organizāciju konsultācijas par programmu Apvārsnis Eiropa iespējamas pēc iepriekšējas vienošanās ar tematisko ekspertu. Neskaidrību gadījumā lūdzam komunicēt ar NKP koordinatoru Jāni Ancānu.

Eksperts/ Expert NCP function NKP tematika Kontakti/ Contact details
Jānis Ancāns NCP Coordinator NKP koordinators janis.ancans@viaa.gov.lv 
67358451
26494422
Health
Veselība
European Institute of Innovation and Technology (EIT) Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts
Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment Pārtika, bioekonomika, dabas resursi, lauksaimniecība un vide
Marija Plotniece Research Infrastructures Pētniecības infrastruktūras marija.plotniece@viaa.gov.lv 
67785402
29966535
The European Innovation Council (EIC)
and European Innovation ecosystems 
Eiropas Inovāciju padome un Eiropas inovāciju ekosistēmas 
Kaspars Kalniņš Civil Security for Society Civilā drošība sabiedrībai kaspars.kalnins@viaa.gov.lv   
67814349
26751614
Digital, Industry and Space Digitālā joma, rūpniecība un kosmoss
Widening Participation and ERA
(Including funding opportunities related to gender equality, open access and open science, R&I integrity and ethics)
Dalības paplašināšana un Eiropas pētniecības telpas stiprināšana
(dzimumu līdztiesība pievilcīgas zinātniskās karjeras
iespējās, atvērtā zinātne un piekļuve, atbildīga pētniecība
un inovācijas)
Inga Šīrante Legal and Financial aspects
Juridiskie un finanšu jautājumi inga.sirante@viaa.gov.lv 
67358447
26337060
Gunta Šlihta Climate, Energy and Mobility Klimats, enerģētika un mobilitāte gunta.slihta@viaa.gov.lv 
67359072
Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment Pārtika, bioekonomika, dabas resursi, lauksaimniecība un vide 
Joint Research Centre Kopīgais pētniecības centrs
Liene Ekša European Research Council (ERC) Eiropas Pētniecības padome  liene.eksa@viaa.gov.lv 
67359072
Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktā programma 
Widening Participation and ERA
(Including funding opportunities related to gender equality, open access and open science, R&I integrity and ethics)
Dalības paplašināšana un Eiropas pētniecības telpas stiprināšana
(dzimumu līdztiesība pievilcīgas zinātniskās karjeras
iespējās, atvērtā zinātne un piekļuve, atbildīga pētniecība
un inovācijas)
Jūlija Asmuss Civil Security for Society Civilā drošība sabiedrībai julija.asmuss@viaa.gov.lv 
67785484
Digital, Industry and Space Digitālā joma, rūpniecība un kosmoss
Andris Šķesters EURAXESS
EURAXESS

andris.skesters@viaa.gov.lv

67358450

Elīna Pajuste Fission Kodoldalīšanās elina.pajuste@lu.lv 
67358451
Jeļena Butikova Fusion Kodolsintēze jelena.butikova@cfi.lu.lv 
67358451

 

Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta eksperti

*Vispārējas konsultācijas par programmu “Apvārsnis 2020” Vaļņu ielā 1, 5. stāvā no 9.00 līdz 17.00 vai pēc iepriekšējas vienošanās ar tematisko ekspertu. 

Eksperts/Expert

Area

Tēma

Kontakti

Jānis Ancāns

Health, demographic change and wellbeing

Veselība, demogrāfiskās pārmaiņas un labklājība

janis.ancans@viaa.gov.lv 

67358451

Marija Plotniece

Innovation in SME

Inovācija Maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU)

marija.plotniece@viaa.gov.lv 

67785402

29966535

Access to Finance

Piekļuve riska finansējumam

Research infrastructures

Pētniecības infrastruktūras

Future and Emerging Technologies 

Nākotnes un jaunās tehnoloģijas (FET)

Kaspars Kalniņš  

Smart, green and integrated transport

Vieds, videi nekaitīgs un integrēts transports

kaspars.kalnins@viaa.gov.lv  
67814349

26751614

Space 

Kosmoss

Secure societies 

Droša sabiedrība

Clean Sky 2 

Tīrās debesis 2

Spreading excellence and widening participation 

Izcilības izplatīšana un dalības paplašināšana

Inga Šīrante 

Legal and Financial aspects

Juridiskie un finanšu jautājumi

inga.sirante@viaa.gov.lv

67358447

26337060

Gunta Šlihta

Climate action, resource efficiency and raw materials 

Klimata politika, vide, resursu efektivitāte un izejvielas

gunta.slihta@viaa.gov.lv

67359072

Secure, clean and efficient energy 

Droša, tīra un efektīva enerģija

Nanotechnologies, advanced materials, biotechnology, advanced manufacturing and processing

Nanotehnoloģijas, modernie materiāli, biotehnoloģija, progresīvā ražošana un pārstrāde

Liene Ekša

Marie-Sklodowska-Curie Actions

Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktā programma

Liene.Eksa@viaa.gov.lv

67359072

European Research Council, (ERC)

Eiropas Pētniecības padome 

Science with and for Society

Zinātne sabiedrībai un sadarbībā ar to

Jūlija Asmuss

Information and communication technologies

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

julija.asmuss@viaa.gov.lv

67785484

Darja Aksjonova

Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societies

Eiropa mainīgā pasaulē – iekļaujoša, novatoriska un domājoša sabiedrība

darja.aksjonova@viaa.gov.lv 

67785484

EURAXESS

EURAXESS