Projektu sagatavošanas finansēšana

Dokumenta nosaukums

Dokuments

VIAA 2018. gada 12. jūnija nolikums “Par atbalsta piešķiršanas kārtību programmas Apvārsnis 2020 un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas apakšprogrammu konkursos iesniegtu un virs kvalitātes sliekšņa novērtētu projektu sagatavošanas finansēšanai”

?d=Nolikums_par_atbalsta_pieskirsanu_1115.doc

  • Nolikuma pielikumi:

 

Pielikums Nr. 1. "Atbalsta pieteikuma veidlapa"

?d=1.pielikums_veidlapa.docx

Pielikums Nr. 2.  "Projektā paredzēto darbību ilgtspējas pamatojuma veidlapa"

?d=2.pielikums_pamatojuma_veidlapa.docx

Pielikums Nr. 3.  "Atbalsta pieteikuma vērtēšanas kritēriji"

?d=3.pielikums_vertesanas_kriteriji.docx

Pielikums Nr. 4.  "Atbalsta pieteikumu vērtēšanas kritēriju metodika"

?d=4.pielikums_vertesanas_kriteriju_metodika.docx

Komersanta uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu no 01.07.2019. jāaizpilda un jāiesniedz elektroniski Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā  - sadaļā “de minimis”, norādot pamatdatus par uzņēmumu (vai uzņēmums ir autonoms, vai uzņēmums ir saistīts uzņēmums atbilstoši “viens vienots uzņēmums” definīcijai) un norādot arī kārtējā un divos iepriekšējos fiskālajos gados saņemto de minimis atbalstu viena vienota uzņēmuma līmenī.

 

      • Infografika par de minimis atbalsta piešķiršanas kārtību: ?d=50507_infografika_De_minimis_2019.png (png)

 

Izglītības un zinātnes ministrijas 2018.gada 27.marta metodika Nr. 12-8/2 “Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanai”

 ?d=IZM_SAM_1115_metodika.pdf

Zinātniskās institūcijas apgrozījuma pārskats

 ?d=N315_P1_ZI_apgr_parskats.xlsx

 

 

Atbalsts dalībai ERA-NET COFUND projektos

Dokumenta nosaukums

Dokuments

Pētniecības projektu īstenošanas laikā

Vadlīnijas ERA-NET Cofund aktivitātes projekta Latvijas partnerim par izdevumus pamatojošiem dokumentiem un to iesniegšanu aģentūrai (ar saimniecisku darbību nesaistītam pētniecības projektam)

 ?d=Vadlinijas_izdevumus_pamatojosi_dokumenti_08_2018.pdf
  • Atskaites par pētniecības projekta īstenošanu:
 

Maksājuma pieprasījuma veidlapa

?d=3_pielikums_Maks_piepr_un_finansu_atskaites_veidlapa_format_02_2019.xlsx

Pārskata par pētniecības projekta darba uzdevumu plāna izpildi veidlapa

?d=Parskata_veidlapa_2018.docx
  • Noderīgi:
 

Finanšu ministrijas "Eiropas Savienības fondu 2014 – 2020.gada

plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas

Savienības fondu finansējuma saņēmējiem", 30.12.2016.

 ?d=es_fondu_publicitates_vadlinijas_30122016_4_.pdf

Vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas

 

Citi saistošie politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti (ES fondu finansējumu 2014.-2020. gada plānošanas periodā)

 

Pētniecības projekta atbalsta saņemšanai

Līgums par pētniecības projekta īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” pirmās kārtas Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotā projekta “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un īstenošanai” ietvaros

 ?d=41535_ERA_Net_ligumprojekts_15_08_2018.docx

  • Līguma pielikumi:

 

Pielikums Nr. 1. “Pētniecības projekta darba uzdevumu plāns”

 ?d=1_pielikums_darba_uzdevumu_plans.docx

Pielikums Nr. 2. “Maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiks”

 ?d=2_Pielikums_MP_grafiks.xlsx

Pielikums Nr. 3. “Pētniecības projekta izmaksu tāme”

 ?d=3_Pielikums.xlsx

Pielikums Nr. 4. “Pētniecības projekta īstenotāja apliecinājums”

 ?d=4_Pielikums.docx

Pielikums Nr. 5. “Pētniecības projekta [projekta akronīms] īstenošanas posmi,  maksājumu pieprasījumu un pārskatu iesniegšanas termiņi”

 ?d=5_Pielikums_atskaisu_grafiks.xlsx

Veidlapa informācijai pie līguma “Pētniecības projekta īstenotāja atbildīgās amatpersonas”

 ?d=Petniecbas_projekta_amatpersonas.docx