Latvijas-Baltkrievijas kopīgās zinātniskās pētniecības un zinātniski tehniskās programmas 2020. gada konkurss

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Baltkrievijas Republikas Valsts zinātnes un tehnoloģiju komitejas kopīgas zinātniskās pētniecības un zinātniski tehniskās programmas 2020. gada konkurss ir atvērts un tā mērķis ir veicināt un attīstīt sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā starp Latvijas Republiku un Baltkrievijas Republiku, atbalstot zinātniski pētniecisko projektu īstenošanu.

Latvijas-Baltkrievijas kopīgā zinātniskās pētniecības un zinātniski tehniskā programma tiek īstenota saskaņā ar 2018. gada 7. februāra Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Baltkrievijas Republikas Valsts zinātnes un tehnoloģiju komitejas vienošanos par sadarbību zinātnē un tehnikā2020. gada konkursa īstenošanu, līgumu slēgšanu un uzraudzību Latvijā nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Pētījumu jomas

Projektam jāatbilst kādai no šādām prioritārajām pētījumu jomām:

  • enerģija un energoefektivitāte;
  • jaunie materiāli;
  • informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un mākslīgais intelekts;
  • bioloģiskā daudzveidība un klimata pārmaiņas;
  • veselība;
  • ilgtspējīga reģionālā attīstība un aprites ekonomika.

 

Projekta dalībnieki

Projektam jāatbilst kādai no šādām prioritārajām pētījumu jomām:

  • Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija, vai
  • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēts inovatīvs mikrouzņēmums, mazais vai vidējais uzņēmums, kurš pamatdarbību veic Latvijas Republikas teritorijā (turpmāk – komercsabiedrība) un atbilst Komisijas Regulas (ES) Nr. 651/2014 (2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 1. pielikuma 2. panta 1.daļā minētajai definīcijai.

Fiziska persona kā Latvijas partnera projekta zinātniskais vadītājs konkursa ietvaros var piedalīties tikai vienā projektā.

Projekta īstenošanas ilgums

Projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz divus kalendāros gadus. Projekta īstenošana plānots uzsākt 2021. gada janvārī.

Projekta īstenošanas izmaksas

Ar saimniecisku darbību nesaistīta projekta īstenošanas izmaksas Latvijas partnerim nepārsniedz 40 000 EUR (četrdesmit tūkstoši euro) divos gados un 20 000 EUR (divdesmit tūkstoši euro) katrā projekta izpildes gadā.

Publisko finansējumu ar saimniecisku darbību saistīta projekta īstenošanai piešķir saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 25. pantu.

Latvijas partnera projekta īstenošanas attiecināmās izmaksas un zinātnisko darbinieku atlīdzības likmes noteiktas konkursa nolikumā. Projekta netiešās izmaksas nedrīkst pārsniegt 10 procentus no projekta tiešo izmaksu summas (t.i. ne vairāk kā 1818 EUR katrā projekta izpildes gadā).

Projekta sagatavošanas nosacījumi

Latvijas partneris projektu gatavo atbilstoši konkursa nolikumam, aizpildot projekta pieteikuma veidlapuangļu valodā, un pievieno šādu dokumentāciju:

 1. Baltkrievijas partnera sadarbības apliecinājuma vēstules, kuru parakstījusi tā paraksta tiesīgā amatpersona vai pilnvarotā persona, oriģinālu;
 2. Latvijas partnera un Baltkrievijas partnera projekta zinātnisko vadītāju CV;
 3.  deklarāciju (un tās pielikumu (ja attiecināms)) par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr.776 “Kārtība, kādā komercsabiedrības deklarē savu atbilstību mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības statusam” 1. un 2. pielikumam (ja attiecināms);
 4. pilnvaras kopiju, ja projektu parakstījusi Latvijas partnera pilnvarota persona (ja attiecināms).

Projektu paraksta:

  • Latvijas partnera paraksta tiesīgā amatpersona vai tās pilnvarotā persona un
  • Latvijas partnera projekta zinātniskais vadītājs.

Iesniedzot projektu elektroniskā dokumenta formātā, projekta zinātniskā vadītāja paraksts var būt skenēts.

Projekta iesniegšanas nosacījumi

Latvijas partneris, ievērojot noteikto iesniegšanas termiņu, projektu aģentūrā iesniedz:

 1. papīra formātā (caurauklotā formā) vienā eksemplārā personīgi darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00 aģentūras lietvedībā – Vaļņu ielā 1, 5.stāvā, Rīgā un iesniegtā projekta kopiju PDF datnes formātā vienā eksemplārā, nosūtot uz e-pastu info@viaa.gov.lv vai;
 2. papīra formātā (caurauklotā formā) vienā eksemplārā nosūtot aģentūrai pa pastu (Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050) un iesniegtā projekta kopiju PDF datnes formātā vienā eksemplārā, nosūtot uz e-pastu info@viaa.gov.lv vai;
 3. vienā eksemplārā elektroniskā dokumenta formātā, nosūtot elektroniski Projekta elektronisko versiju PDF datnes formātā ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu laika zīmogu uz e-pastu info@viaa.gov.lv.

Līdzvērtīgu projekta pieteikumu Baltkrievijas partneris iesniedz Baltkrievijas Republikas Valsts zinātnes un tehnoloģiju komitejā saskaņā ar Baltkrievijas puses konkursa nosacījumiem.

Projekta iesniegšanas termiņš

Projekta iesniegšanas termiņš aģentūrā papīra formātā un elektroniski ir 2020. gada 5. maijs līdz plkst. 17.00. Nosūtot projekta iesniegumu un tam pievienojamo dokumentāciju pa pastu, pasta zīmogam jābūt reģistrētam ar 2020. gada 5. maija datumu.

Projektu vērtēšana

Latvijas partnera iesniegtā projekta administratīvās atbilstības pārbaudi veiks aģentūra atbilstoši konkursa nolikuma 18.1., 18.2., 18.3, 18.4., 18.5., 18.6., un 18.7. apakšpunktā norādītajiem administratīvās atbilstības kritērijiem. Ja projekts neatbildīs kādam no minētajiem kritērijam, aģentūra pieņems lēmumu par projekta neatbilstību administratīvās atbilstības kritērijiem un projekts tiks noraidīts.

Projektiem, kas atbildīs  visiem administratīvās atbilstības kritērijiem, Latvijas Zinātnes padome nodrošinās projektu zinātniskās kvalitātes izvērtēšanu atbilstoši konkursa nolikuma 19.punktā noteiktajiem zinātniskās kvalitātes kritērijiem. Zinātniskās kvalitātes izvērtēšana tiks veikta, pamatojoties uz Latvijas Zinātnes padomes izstrādātu projektu zinātniskās kvalitātes novērtēšanas metodiku

Lēmuma pieņemšana un rezultātu paziņošana

Lēmumu par projektu apstiprināšanu pieņems Latvijas un Baltkrievijas starpvaldību komisija. Aģentūra informēs projektu iesniedzējus pēc Latvijas un Baltkrievijas starpvaldību komisijas lēmuma saņemšanas.

Vairāk informācijas par Baltkrievijas puses konkursa kārtību atrodama Baltkrievijas Republikas Valsts zinātnes un tehnoloģiju komitejas mājaslapā.

Kontaktpersonas no Latvijas puses

Valsts izglītības attīstības aģentūra

Elza Zeidlere
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta 
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas eksperte
Tālrunis: 67785465
E-pasts: elza.zeidlere@viaa.gov.lv

Maija Bundule
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vadītāja
Tālrunis: 67785423
E-pasts: maija.bundule@viaa.gov.lv  

Baltkrievijas Republikas Valsts zinātnes un tehnoloģiju komiteja

Sergejs Sinukovičs
Starptautiskās sadarbības zinātnes, tehnikas un inovāciju politikas jomā nodaļas vadītājs
Tālrunis:  +375 8-017-284-03-14
E-pasts: Sinukovich@gknt.gov.by
http://gknt.gov.by