Augstākā izglītība

Bulgārijā augstāko izglītību organizē trīs pakāpēs:

  1. pakāpē studijas ilgst 3 - 4 gadus. Studenti iegūst bakalaura grādu, kas norāda gan uz iegūto izglītību, gan uz kvalifikāciju. Studiju noslēgumā studentiem jākārto valsts eksāmens, vai arī jāaizstāv diplomdarbs.

  2. pakāpē studijas ilgst 1 - 2 gadus pēc baklaura grāda iegūšanas. Arī šajā pakāpē, studijas noslēdzot, ir jākārto valsts eksāmens, vai jāaizstāv maģistra darbs.

  3. pakāpē studijas ilgst vismaz trīs gadus pēc maģistra grāda iegūšanas. Doktoranti studē pēc individuāla plāna un noslēgumā aizstāv doktora disertāciju, saskaņā ar Likumu par akadēmiskajiem grādiem un tituliem.

Valoda

Pamatā studiju valoda ir bulgāru valoda. Stājoties augstskolā, ir jāsniedz informācija par bulgāru valodas zināšanām. Ārzemju studentiem bez atbilstošām zināšanām pirms studiju uzsākšanas izvēlētajā studiju programmā būs jāpavada viens mācību gads, apgūstot tikai bulgāru valodu.

Iestāšanās noteikumi

Bulgārijas augstskolās var stāties jebkuras valsts iedzīvotājs, kas ir ieguvis vidējo izglītību apliecinošu dokumentu, kas dod tiesības stāties savas valsts augstskolā. Atestātā ir jābūt atzīmēm, kas sastāda ne mazāk kā 62% no maksimālā vērtējuma tajos mācību priekšmetos, kas tiek norādīti kā uzņemšanas kritēriji izvēlētajā studiju virzienā.

Pieteikšanās

Augstskolā ir jāiesniedz pieteikuma anketa ar reflektanta personīgo informāciju, norādot izvēlēto studiju programmu, kā arī pievienojot tulkotus un legalizētus izglītību apliecinošus dokumentus, ārsta izziņu par veselības stāvokli, pases kopiju, vecāku vai aizbildņu apliecinājumu par nepieciešamā finanšu atbalsta sniegšanu vai bankas izziņu par nepieciešamo līdzekļu pieejamību un četras fotogrāfijas. Universitātes uzņemto studentu dokumentus nosūta Izglītības ministrijai, lai tā uzsāktu studentu vīzas iegūšanas procedūru. Akadēmiskais gads sākas septembrī vai oktobrī un beidzas maijā vai jūnijā.

Ārzemēs iegūtas izglītības novērtējuma atzīšana

Visi oficiālie dokumenti pirms iesniegšanas ir jātulko uz bulgāru valodu un jāapstiprina vai nu reflektanta valsts atbildīgajā iestādē (Ārlietu ministrijā) vai Bulgārijas konsulātā (ja tulkojumu ir sniedzis konsulāts), vai arī Bulgārijas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā Sofijā. Visi atestāti un diplomi ir jālegalizē Bulgārijas Izglītības un zinātnes ministrijā.

Mācību maksa

Ārzemju studentiem piemērojamo studiju maksu nosaka Bulgārijas Ministru Padome. Augstskolas tālāk nosaka konkrēto maksu atbilstoši studiju programmas līmenim un virzienam. Studiju maksa var svārstīties starp 2 500 un 8 000 EUR gadā.

Uzturēšanās izmaksas

Saskaņā ar Bulgārijas Valsts statistikas institūta datiem vidējie mēneša izdevumi uz vienu iedzīvotāju 2017. gadā bija 434,75 Bulgāru levas (BGN), jeb aptuveni 222,3 EUR. Ar dažādu izdevumu kategorijām var iepazīties statistikas institūta sagatavotajos pārskatos: http://www.nsi.bg/en/content/5640/households-income-expenditure-and-consumption.

Apdrošināšana

Ja paredzēts uzturēties Bulgārijā ne ilgāk par 90 dienām, ir iespējams izmantot Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), ko Latvijā var iegūt Nacionālajā veselības dienestā. Šī karte nodrošina neatliekamu veselības aprūpes pakalpojumu tūlītēju apmaksu Bulgārijas ārstniecības iestādēs, kurām ir līgums ar valsts veselības apdrošināšanas fondu, izņemot pacienta nodevu. Vairāk informācijas: www.en.nhif.bg.

! Vēlams sagatavot EVAK kopijas, jo kartes kopiju var pieprasīt ārstniecības iestādē.

Ja ir paredzēts studēt vai veikt pētniecisko darbu Bulgārijas Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātas programmas ietvaros, kas prasa ilgstošu uzturēšanos Bulgārijā, parasti tiek nodrošinātas tiesības uz veselības aprūpi, kāda pienākas Bulgārijas pilsoņiem. Par veselības aprūpes nosacījumiem jāpārliecinās attiecīgajā augstskolā.

Tomēr jāņem vērā, ka Bulgārijas valsts veselības apdrošināšanas sistēma nenodrošina visus iespējamos ārstniecības pakalpojumus, līdz ar to var būt nepieciešams papildus veikt privāto veselības apdrošināšanu.

Finanšu palīdzība

Bulgārijas Ministru Padome nosaka studentu kvotas, pēc kurām augstskolām tiek iedalītas valsts budžeta apmaksātās studiju vietas. Studenti, kuri konkursa kārtībā iegūst budžeta vietu, par studijām nemaksā. Pārējie studenti (apmēram 50% no pašlaik studējošiem) maksā studiju maksu. Ārvalstu pilsoņi var pieteikties uz budžeta vietām, ja viņiem ir pastāvīgā uzturēšanās atļauja, bēgļu statuss, vai var pierādīt bulgāru izcelsmi saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

Uzturēšanās un studiju atļaujas

ES pilsoņiem ir tiesības ierasties un uzturēties Bulgārijā līdz 90 dienām bez vīzas. Tomēr, ja paredzēts studēt, tad ir jāsaņem studentu, jeb „D” vīza pirms ceļošanas uz Bulgāriju. Studentu vīzas saņemšanai nepieciešamo atļauju izsniedz Bulgārijas Izglītības un zinātnes ministrija pēc tam, kad no Bulgārijas augstskolas ir saņemts apstiprinājums par studenta uzņemšanu. Tāpat ir nepieciešams arī uzrādīt apdrošināšanas polisi un apliecinājumu par finansiālo nodrošinājumu.

Ja paredzēts Bulgārijā uzturēties ilgāk par divām dienām, ir jādodas uz vietējo policijas iecirkni, lai aizpildītu adreses deklarācijas veidlapu. Arī, mainot adresi, policijas iecirknī ir jāsniedz ziņas 48 stundu laikā. Ja paredzēts apmesties studentu viesnīcā vai kopmītnēs, tad ir jāpārliecinās, vai viesnīcas vai kopmītņu administrators, vai kāds cits pārstāvis šo adreses reģistrāciju izdarīs studenta vietā.

Mājokļa atrašana

Lielākajai daļai Bulgārijas augstskolu ir kopmītnes. Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumiem katra augstskola pati nosaka kopmītņu pārvaldes un ekspluatācijas kārtību. Lielākoties istabu kopmītnēs piešķir tad, kad ir iesniegts pieteikums universitātes Sociālo lietu un mājokļu pārvaldē. Studenti, kuri saņem Bulgārijas valdības stipendiju, automātiski saņem vietu kopmītnēs. Ārzemju studenti, kas maksā par studijām, var saņemt istabu kopmītnēs tikai tad, ja ir palikušas brīvas vietas. Maksa par kopmītnēm svārstās starp 30 - 50 EUR mēnesī atkarībā no universitātes. Ja neapmierina dzīve kopmītnēs, tad ir iespējams īrēt arī privātu istabu vai dzīvokli, kas izmaksā no 150 līdz 350 EUR mēnesī.

Studentu apvienības

Bulgārijā ir dažāda rakstura studentu organizācijas, tai skaitā arī Bulgārijas studentu arodbiedrība.

Kur meklēt informāciju par izglītības iespējām?

Bulgārijas Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā ir saraksts ar akreditētajām augstskolām (bulgāru valodā).

Noderīgas adreses

Nacionālais akadēmiskās atzīšanas un mobilitātes centrs
Национален център за информация и документация (НАЦИД)
National Center for Academic Recognition and Mobility
National Centre for Information and Documentation (NACID)
52a "D-r G.M.Dimitrov" Blvd.
1125 Sofia, BULGARIA
tālr: +359-2-871-38-24
fakss: +359-2-971-31-20
e-pasts: naric@nacid.bg
mājaslapa: http://www.nacid.bg/

Izglītības, jaunatnes un zinātnes ministrija
Министерство на образованието, младежта и науката
Ministry of Education, Youth and Science, София 1000, бул. Княз Дондуков 2A
tālr.: +359-2-9217799
fakss: +359-2-9882485
mājaslapa: http://www.mon.bg/

Bulgārijas Nacionālā studentu apvienība
Bulgarian Student Union 1, Hristo Smirnevtski Bld, 1421 Sofia, Bulgaria
tālr.: +359(2) 656 863
fakss: +359(2) 656 863

Bulgārijas Republikas vēstniecība Polijā
Embassy of the Republic of Bulgaria
Al. Ujazdowskie 33/35, 00-540 Warsaw, Poland
tālr.: + 48-22 628 13 40
fakss: + 48-22 628 13 40
e-pasts: konsulat@bgemb.com.pl

Svešvalodu un ārzemju studentu departaments (organizē sagatavošanās gadu)
Department for language teaching and international students,
Sofia University St Kliment Ohridski, 27 Kosta Loulchev St, Sofia 1111, Bulgaria
tālr.: + 359 2 8710 069
fakss: + 359 2 8723 877
e-pasts: office@deo.uni-sofia.bg

Mājas lapā ievietotā informācija tiek rūpīgi atlasīta. Valstu sniegtā informācija mēdz mainīties, tādēļ nav iespējams garantēt, ka šeit apkopotā informācija ir precīza un pilnīga. Vienmēr ieteicams sazināties ar konkrēto augstskolu, kurā ir paredzēts stāties, lai iegūtu aktuālo informāciju.