Eiropas Inovāciju Padome

Eiropas Inovāciju padomes (EIP) pilotprogramma atbalsta pētniekus un novatorus, kas izstrādā paaugstināta riska inovācijas ar potenciālu radīt jaunus tirgus un veicināt darba vietu skaitu pieaugumu, izaugsmi un labklājību Eiropā. Programmas ietvaros tiek īstenotas divas jaunas izmēģinājuma shēmas:

The EIC Pathfinder pilot  - grants, kas ir daļa no Apvārsnis 2020 apakšprogrammas “Nākotnes un jaunradītās tehnoloģijas” jeb FET, konkrēti FET-Open un FET-Proactive instrumenti.


EIP Akseleratora pilotprogramma (EIC Accelerator Pilot)  - (grants un pašu kapitāla ieguldījums), pamatojoties uz MVU instrumentu.


EIP Akseleratora pilotprogramma 

EIP akselerators atbalsta augsta riska, liela potenciāla mazos un vidējos inovatīvos uzņēmumus, kuri vēlas attīstīt un komercializēt jaunus produktus, pakalpojumus un biznesa modeļus, kas varētu stimulēt ekonomikas izaugsmi un veidot jaunus tirgus vai mainīt esošos Eiropā un pasaulē. Šī programma nodrošina pilna cikla biznesa inovāciju atbalstu. EIC paātrinātāja pilots piedāvā arī apmācību un mentoringu.

Pieejamais atbalsts -  EIP akselerators atbalsta tuvu tirgum paredzētas aktivitātes (close-to -market) ar mērķi stimulēt novatoriskus jauninājumus ar tirgus radīšanas potenciālu. Galvenais mērķis ir ļoti inovatīvi MVU ar skaidriem komerciāliem mērķiem un lielas izaugsmes un internacionalizācijas potenciālu.

  • Uzņēmējdarbības inovācijas dotācijas inovāciju attīstības un demonstrācijas mērķiem ar EK finansējumu, sākot no 500 000 eiro līdz 2,5 miljoni eiro (parasti 70% no kopējām projekta izmaksām).
  • Pašu kapitāls līdz 15 miljoniem eiro vienam uzņēmumam.
  • Bezmaksas biznesa apmācība (pēc izvēles), lai atbalstītu un uzlabotu uzņēmuma inovācijas spējas un palīdzētu projektu pielāgot biznesa stratēģiskajām vajadzībām.
  • Piekļuve plaša spektra citiem uzņēmējdarbības paātrināšanas pakalpojumiem un riska finansējumam, lai atvieglotu inovācijas komerciālu izmantošanu.

EIP pilotprogramma ietver arī citus aicinājumus un darbības, piemēram, Paātrinātās inovācijas (Fast Track to Innovation) un Apvārsnis balvas.

Darba programma satur trīs galvenos jauninājumus:

  1. Reformēti un vienkāršoti finansēšanas instrumenti.
  2. Elastīgāka un proaktīvāka pieeja pārvaldībai (nepieciešama augsta riska projektiem un strauji augošām tehnoloģijām un tirgiem).
  3. Pārskatīta pārvaldība konsultatīvas padomes veidā, kurā ir augsta līmeņa eksperti no visas Eiropas inovāciju kopienas.

Kopējais programmas budžets 2020. gadam - 1,401 miljoni eiro. Dalības noteikumi atšķirīgi dažādās Apvārsnis 2020 programmas aktivitātēs.

European Innovation Council (EIC) pilot mājaslapa