EUREKA ir Eiropas programma, kuras mērķis ir komercsabiedrību un zinātnisko institūciju starptautiskās sadarbības veicināšana, lai izstrādātu un ieviestu inovatīvus, konkurētspējīgus:

 • produktus,
 • tehnoloģijas,
 • procesus vai pakalpojumus.

Programmu EUREKA uzsāka 1985. gadā, lai sekmētu Eiropas rūpniecības un ekonomikas konkurētspēju pasaules tirgū.

Latvija ir pilntiesīga EUREKA programmas dalībvalsts kopš 2000. gada.

 

EUREKA dalībvalsts – Eiropas valsts, par kuru ir pieņemts apliecinājums par dalību programmā.

EUREKA programmas darbā šobrīd piedalās 40 dalībvalstis un Eiropas Savienība kā organizācija:

1) Austrija

2) BD Maķed. Rep.

3) Beļģija

4) Bulgārija

5) Čehijas Republika

6) Dānija

7) Eiropas Savienība

8) Francija

9) Grieķija

10) Horvātija

11) Igaunija

12) Islande

13) Itālija

14) Izraēla

15)  Īrija

16)  Kipra

17)  Krievijas Fed.

18)  Lielbritānija

19)  Latvija

20)  Lietuva

21)  Luksemburga

22)  Malta

23)  Monako

24)  Montenegro

25)  Nīderlande

26)  Norvēģija

27)  Polija

28)  Portugāle

29)  Rumānija

30)  San Marīno Rep.

31)  Serbija

32)  Slovākija

33)  Slovēnija

34)  Somija

35)  Spānija

36)  Turcija

37)  Ukraina

38)  Ungārija

39)  Šveice

40)  Vācija

41)  Zviedrija

EUREKA asociētā valsts – valsts, kura neatrodas Eiropā un kura ir noslēgusi ar EUREKA Sekretariātu līgumu par dalību programmā. Asociētās valstis ir Kanāda, Dienvidāfrikas Republika un Dienvidkoreja.

Sekretariāts - programmas ieviesēja institūcija ir Briselē, Beļģijā reģistrēta starptautiska zinātniska bezpeļņas asociācija „EUREKA Sekretariāts”, http://www.eurekanetwork.org/

Nacionālā finansējošā institūcija – institūcija, kura ievieš programmu dalībvalstī. Latvijā nacionālā finansējošā institūcija ir Izglītības un zinātnes ministrija (IZM).

Augsta līmeņa grupa (ALG) - tādu personu grupa, kuras locekļus saskaņā ar nacionālo likumdošanu nominē un apstiprina dalībvalstu nacionālās finansējošās institūcijas.

ALG sastāvā ietilpst arī Eiropas Komisijas pārstāvji. ALG pilnvaras nosaka Ministru konference. ALG veic sekojošo:

 • izstrādā programmas attīstības stratēģiju, balstoties uz Ministru konferences lēmumiem;
 • koordinē programmas ieviešanu dalībvalstīs;
 • kā arī apstiprina dalībvalstu nacionālo institūciju lēmumus par programmas konkursos iesniegtajiem projektiem.

Nacionālais projektu koordinators (NPK) – persona, kuru saskaņā ar nacionālo likumdošanu nominē, kā arī nosaka un apstiprina tās funkcijas nacionālā finansējošā institūcija. EUREKA NPK:

 • informē programmas mērķauditoriju par programmas noteikumiem;
 • konsultē komercsabiedrību un zinātnisko institūciju pārstāvjus;
 • piedalās projektu koordinatoru sapulcēs;
 • palīdz veidot komercsabiedrību un zinātnisko institūciju starptautisko sadarbību.

Iespējamā projekta tēma var būt no jebkuras nozares, kas ir vērsta uz sabiedrības problēmu risināšanu.

Projektos var piedalīties sekojošas institūcijas:

 • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrēti komersanti ar juridiskās personas statusu: komercsabiedrības (sīkās, mazās, vidējās un lielās);
 • Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas.


Galvenie EUREKA projekta kritēriji:

 • Projekta dalībnieki: EUREKA projekti ir starptautiski projekti: projekta grupā ir jāpiedalās dalībniekiem no vismaz divām EUREKA dalībvalstīm vai asociētajām valstīm, no kurām vismaz vienai ir jābūt EUREKA dalībvalstij;
 • Projekta kvalitāte: projektam ir jābūt ar būtisku inovatīvu momentu. Tam ir jānodrošina tehnoloģiskais progress ražošanā, procesos vai pakalpojumu nozarē;
 • Gala rezultāts: projekta gala rezultātam ir jābūt tirgū pieprasītam produktam, pakalpojumam vai tehnoloģijai. 3 gadu laikā pēc projekta pabeigšanas inovatīvajam produktam ir jābūt ieviestam tirgū.

Projekta partneri savā starpā slēdz Sadarbības līgumu.

a) Iesaistīšanās jau aktīvā projektā. Aktīvos projektus, kas pieļauj jaunu dalībnieku iesaistīšanos, meklē Sekretariāta uzturētajā projektu datu bāzē www.eurekanetwork.org/project-search.

b) Jauna projekta ierosināšana. Komercsabiedrības un zinātniskās institūcijas atrod vismaz vienu partneri no EUREKA dalībvalsts vai asociētās valsts, definē projekta tēmu, mērķus un uzdevumus. Projekta dalībnieki konkursa kārtā var pretendēt katrs uz savas valsts atbalstu.

Latvijā EUREKA projekti konkursa kārtā var saņemt valsts atbalstu (tiešā subsīdija) saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014. gada 14. jūnija Regulu (ES) Nr. 651/2014 (publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2014. gada 26. jūnijā, L 187/1), ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107.un 108. pantu (turpmāk – Regula Nr. 651/2014) 4. iedaļas 25. pantu.

Atbalstu piešķir no valsts budžeta programmas 70.00.00 „Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogrammas 70.06.00 „Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās" kārtējam gadam valsts budžetā šim mērķim pieejamo resursu ietvaros. Projekta dalībnieki projektā iegulda pašu ieguldījumu ne mazāk kā 20 procentu no projekta attiecināmajām izmaksām.

Viena projekta visu atbalsta pretendentu kopīgais maksimāli pieļaujamais valsts atbalsta apmērs no projekta viena saimnieciskā gada attiecināmo izmaksu apmēra ir 70 000 eiro.

Projekta maksimālā atbalsta intensitāte no attiecināmajām izmaksām ir atkarīga no projekta dalībnieka juridiskā statusa un nepārsniedz 80% katram dalībniekam (Regulas Nr.651/2014 4. iedaļas 25. panta 5. punkts).

Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāve:

Laura Kunga-Jēgere

Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve (HLG):

Linda Vecbiškena