Eurostars-2 ir Eiropas Komisijas programmas Apvārsnis 2020 un EUREKA Sekretariāta apvienotā programma, kas atbalsta pētniecībā un attīstībā (R&D) iesaistītus mazos un vidējos uzņēmumus (MVU) inovatīvu produktu, pakalpojumu vai tehnoloģiju izstrādē ar mērķi panākt priekšrocības tirgus konkurētspējā un iegūto komercializēt. Lai  izstrādātu inovatīvu produktu, pakalpojumu vai tehnoloģiju, MVU var piesaistīt citus MVU, lielos uzņēmējus vai zinātniskās institūcijas.

Latvija ir pilntiesīga programmas dalībvalsts kopš 2011. gada un programmas un projektu administrēšanu nodrošina VIAA.

Eurostars-2 programma pamatā ir paredzēta MVU (MVU definīcija pieejama Eiropas Komisijas mājaslapā), bet projektos var piedalīties arī lielie uzņēmumi, universitātes un zinātniskās institūcijas. Galvenais projekta pieteicējs vienmēr ir MVU.

Latvijā projektos var piedalīties sekojošas institūcijas:

  1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrēti sīkie, mazie, vidējie un lielie komersanti ar juridiskās personas statusu;
  2. Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas.

Komersantu un zinātnisko institūciju definīcijas norādītas Ministru kabineta 2015. gada 26. maija noteikumu Nr. 259 "Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā" (MK noteikumi Nr.259) 3.1., 3.2., 3.14., 3.15. punktos.

Konsorciju veido dalībnieki no vismaz divām dažādām Eurostars-2 dalībvalstīm.

Programmas dalībvalstis

Austrija

Itālija

Polija

Beļģija

Izraēla

Portugāle

Bulgārija

Īrija

Rumānija

Čehija

Kanāda

Slovākija

Dānija

Kipra

Slovēnija

Dienvidāfrika

Latvija

Somija

Dienvidkoreja

Lielbritānija

Spānija

Francija

Lietuva

Šveice

Grieķija

Luksemburga

Turcija

Horvātija

Malta

Ungārija

Igaunija

Nīderlande

Vācija

Islande

Norvēģija

Zviedrija

Vismaz 50% no kopējā projekta budžeta ir R&D MVU finansējums, izņemot apakšlīgumu slēgšanu. Ja konsorcijā ir vairāk nekā viens R&D MVU, to apvienotajam budžetam jābūt vienādam ar vismaz 50% no kopējā projekta budžeta.

Konsorcijā neviena no organizācijām nedrīkst pārvaldīt vairāk kā 75% no kopējā projekta budžeta.

Projekta ilgums ir līdz 36 mēnešiem (3 gadiem) un pēc projekta beigām produkts, pakalpojums vai tehnoloģija ir jākomercializē 24 mēnešu (2 gadu) laikā. Ja projekts tiek izstrādāts veselības un medicīnas nozarē, tad 24 mēnešu laikā pēc projekta beigām ir jāuzsāk klīniskie pētījumi.

Projektam ir jābūt ar mērķi uzlabot līdzcilvēku vajadzības, ikdienu, darbu un veselību. Tā dalībniekiem ir jāatbilst MK noteikumu Nr. 259 7. punktam.

Valsts atbalsta intensitāte tiek piešķirta, ievērojot  Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas Nr. 651/2014 (EK Regulas Nr. 651/2014) 4. iedaļas 25. pantu jeb MK noteikumu Nr. 259 8., 9. un 10. punktu. MK noteikumi Nr. 259 ir izveidoti, balstoties uz EK Regulu Nr. 651/2014.

Kopējā atbalsta intensitāte tiek aprēķināta, ņemot vērā projekta pieteikumā minētās aktivitātes, kurās projekta dalībnieks piedalās – fundamentālie vai rūpnieciskie pētījumi, eksperimentālā izstrāde vai tehniski ekonomiskā priekšizpēte. Dalībnieks var piedalīties vienā vai vairākās aktivitātēs.

Atbalsta intensitāte katram saņēmējam nepārsniedz:

  1. 100% no attiecināmajām izmaksām fundamentālo pētījumu gadījumā;
  2. 50% no attiecināmajām izmaksām rūpniecisko pētījumu gadījumā;
  3. 25% no attiecināmajām izmaksām eksperimentālās izstrādes gadījumā;
  4. 50% no attiecināmajām izmaksām tehniski ekonomiskās priekšizpētes gadījumā.

MVU atbalsta intensitāti ir iespējams palielināt, bet tā nedrīkst pārsniegt 80% no kopējām projekta izmaksām. Fundamentālie pētījumi ir attiecināmi tikai uz zinātnisko institūciju darbību. Zinātniskās institūcijas var pretendēt uz 100% valsts atbalsta intensitāti, ja institūcijā nesaimnieciskā darbība ir lielāka par saimniecisko, ievērojot Eiropas Komisijas 2014.gada 27.jūnija Nostādnes par valsts atbalstu pētniecībai, izstrādei un inovācijai (šeit).

Atbalstu piešķir no valsts budžeta programmas 70.00.00 „Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogrammas 70.06.00 „Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās" kārtējam gadam valsts budžetā šim mērķim pieejamo resursu ietvaros. Katrs Latvijas dalībnieks var saņemt līdz 70 000 EUR/gadā (līdz 210 000 EUR/ 36 mēnešu projekts vienam dalībniekam).

eureka eu flag
eurostars logo