Projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”

Projekta īstenošanas termiņš

2014. gada 1. jūnijs – 2021. gada 31. decembris

 

Projekta finansējums 

36 874 267,80 EUR (kopējais attiecināmais finansējums), tai skaitā:

 • 13 823 832,39 EUR - ES budžeta speciālais piešķīrums Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas (JNI) finansēšanai;
 • 19 620 995,52 EUR - ESF finansējums;
 • 3 429 439,89 EUR - valsts budžeta līdzfinansējums.
Projekta darbības  
 1. Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei 1 vai 1,5 gada laikā; 
 2. Izglītības programmu īstenošana vispārējo pamatprasmju, profesionālās tālākizglītības programmu un profesionālās pilnveides programmu ietvaros ieslodzījumā esošām personām;
 3. Karjeras atbalsta pasākumu nodrošināšana profesionālās izglītības iestādēs un ieslodzījuma vietās;
 4. Ikmēneša mērķstipendiju piešķiršana un izmaksāšana profesionālo izglītības iestāžu izglītojamiem no 70 līdz 115 EUR mēnesī.
Projekta mērķa grupa 
 • Profesionālās izglītības programmu īstenošana profesionālās izglītības iestādēs jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot):
  • kuri nemācās, izņemot vakarskolā vai tālmācībā vidējās izglītības ieguvei;
  • kuri nestudē pilna laika studiju programmās augstākajās izglītības iestādēs;
  • bez iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas, kuri var būt reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos;
  • ar iepriekš iegūtu profesionālo kvalifikāciju, kuri profesionālo kvalifikāciju ieguvuši ne agrāk kā gada laikā pirms uzņemšanas projekta ietvaros īstenotajās izglītības programmās un kuri var būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos;
  • projekta ietvaros iesaistīties mācībās atkārtoti var jaunieši, kuri nav saņēmuši mērķstipendiju vismaz 12 mēnešus pirms uzņemšanas projekta ietvaros īstenotajās izglītības programmās.
  • nodarbinātībā iesaistīti jaunieši. 
 • Izglītības programmu īstenošana ieslodzījuma vietās esošiem jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot).
Sasniedzamie rezultāti 

1. 6756 jaunieši, kas ieguvuši otrā vai trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju, kā arī 1496 nodarbinātie jaunieši, kas ieguvuši otrā vai trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju;

2. 500 jaunieši ieslodzījumu vietās, kas iesaistīti vispārējo pamatprasmju, profesionālās pilnveides vai tālākizglītības programmās.

Papildu informācija:

 • Profesionālās kvalifikācijas iegūšanas rezultāti:
  • 2015. gada jūnijā 900 izglītojamie ieguva profesionālo kvalifikāciju;
  • 2015. gada oktobrī 893 izglītojamie ieguva profesionālo kvalifikāciju;
  • 2015. gada decembrī 195 izglītojamie ieguva profesionālo kvalifikāciju;
  • 2016. gada martā 96 izglītojamie ieguva profesionālo kvalifikāciju;
  • 2017. gada martā 196 izglītojamie ieguva profesionālo kvalifikāciju;
  • 2017. gada jūnijā 875 izglītojamie ieguva profesionālo kvalifikāciju;
  • 2017. gada oktobrī 1037 izglītojamie ieguva profesionālo kvalifikāciju;
  • 2017. gada decembrī 233 izglītojamie ieguva profesionālo kvalifikāciju;
  • 2018. gada februārī un martā 228 izglītojamie ieguva profesionālo kvalifikāciju;
  • 2018. gada jūnijā 715 izglītojamie ieguva profesionālo kvalifikāciju;
  • 2018. gada oktobrī un novembrī 250 izglītojamie ieguva profesionālo kvalifikāciju;
  • 2018. gada decembrī un 2019. gada janvārī 147 izglītojamie ieguva profesionālo kvalifikāciju;
  • 2019. gada martā 79 izglītojamie ieguva profesionālo kvalifikāciju;
  • 2019. gada jūnijā 486 izglītojamie ieguva profesionālo kvalifikāciju.
Projekta īstenošanas pamats

2015. gada 16. novembrī VIAA un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra noslēdza vienošanos Nr.7.2.1.2./15/I/001 par projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošanu. 

2015. gada 28. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr. 207 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi”.

Projekta dokumenti

 

Profesionālās izglītības iestādes, kas piedāvā sākotnējās profesionālās izglītības programmu apguvi otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei 

 

 

Natālija Hertmane

Nodaļas vadītāja
natalija.hertmane [at] viaa.gov.lv