Mācības pieaugušajiem
Sieviete sēž mācību solā

Šī gada oktobrī noslēdzās pēdējās mācības nodarbinātajiem Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb “Mācības pieaugušajiem”. Kopš projekta sākuma 2017. gadā savu kompetenci ir pilnveidojuši vairāk nekā 76 000 nodarbināto no 25 gadu vecuma.

Kopumā septiņu gadu laikā organizētas desmit mācību kārtas, piedāvājot iespēju apgūt profesiju, celt kvalifikāciju, apgūt digitālās vai citas prasmes ar Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu 90% līdz 100% apmērā. Mācībās visaktīvāk iesaistījušies nodarbinātie vecumā no 25 līdz 44 gadiem un iedzīvotāji ar augstu izglītības līmeni.

Anda Čakša, izglītības un zinātnes ministre: “Ikkatra nodarbinātā konkurētspējas saglabāšana ir viens no vissvarīgākajiem jebkuras ekonomikas un tautsaimniecības izaugsmes garantiem. Pieņemot un atbalstot mūžizglītības kultūru, mazinot mācību šķēršļus un veicinot katra pieaugušā prasmju pilnveidi,  mēs ne tikai ieguldām cilvēkkapitālā vai darba tirgū, bet arī attīstām mūsu sabiedrību kopumā. Projektā izglītoto cilvēku skaits, mācību piedāvājuma paplašināšana pieaugušo mērķauditorijai un pozitīvas izmaiņas pieaugušo izglītības statistikas rādītājos valstī ļauj secināt, ka projekts ir bijis nozīmīgs ieguldījums pieaugušo izglītības nozarē.”

“Ar “Mācībām pieaugušajiem” ir noslēdzies viens no pieaugušo izglītības sistēmas veidošanas posmiem, panākot izmaiņas sistēmas līmenī un veicinot pārmaiņas pieaugušo nodarbināto izglītības politikas īstenošanā. Projekta ietvaros ir būtiski palielinājies pieaugušo izglītības klāsta piedāvājums, sekmējot to, ka pieaugušie tiek uztverti kā nozīmīga mācību procesa mērķauditorija. Vienlaikus apjomīgie projekta īstenošanas rezultāti ir arī iezīmējuši nākotnes virzienus pieaugušo izglītības politikas attīstībā,Dita Traidās, VIAA direktore.

Apgūt 2309 dažādas izglītības programmas piedāvāja 124 izglītības iestādes, no tām 61% ir bijušas privātās izglītības iestādes un 39% - publiskā sektora izglītības iestādes. Pēc izglītības programmas veida mācību dalībnieki visvairāk izvēlējušies apgūt profesionālās pilnveides izglītības programmas, kas ilga vairākas nedēļas vai mēnešus – tās pabeidza vairāk nekā 37 000 nodarbināto. Pieprasītākās ir bijušas izglītības programmas, kas sniedz iespēju apgūt jaunas zināšanas un prasmes elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijās – programmas šajā nozarē ir beiguši gandrīz 35 000 nodarbināto.

Centrālās statistikas pārvaldes darbaspēka apsekojuma dati liecina, ka iedzīvotāju īpatsvars vecumā no 25 līdz 64 gadiem, kuri pēdējā mēneša laikā pirms aptaujas piedalījušies izglītībā, ir pieaudzis no 7,5% 2017. gadā līdz 9,7% 2022. gadā, sasniedzot augstāko līdzdalības līmeni kopš šo datu uzskaites sākuma 2006. gadā.

Projekta gaitā VIAA veica mācību dalībnieku aptaujas par personīgo motivāciju mācīties, mācību procesa un satura kvalitāti, kā arī par iegūto zināšanu ietekmi uz nodarbinātību pēc mācību pabeigšanas. No 13 062 mācību dalībniekiem, kuri aizpildīja anketas uzreiz pēc mācībām, 96% pauduši apmierinātību ar izglītības programmā iegūtajām zināšanām un prasmēm, savukārt 93% no mācības pabeigušajiem dalībniekiem norāda, ka šīs mācības ieteiktu arī citiem. Mācību dalībnieki atzīst arī apgūto izglītības programmu pozitīvo ietekmi uz savu nodarbinātību, atzīmējot tādus ieguvumus kā spēju savu darbu veikt efektīvāk, atalgojuma palielinājumu, iespēju saglabāt esošo amatu, darbavietas maiņu un pārkvalificēšanos.

ESF projekts “Mācības pieaugušajiem” ir kļuvis arī par plaši atpazīstamu zīmolu sabiedrībā. 2022. gadā Nodarbinātības Valsts aģentūras pasūtītā pētījuma rezultāti liecina, ka darba devēju vidū “Mācības pieaugušajiem” projekts ir visplašāk zināmais un biežāk izmantotais valsts atbalsta veids nodarbināto mācībām. Savukārt 2023. gadā pētījuma centra “SKDS” veiktās reprezentatīvās Latvijas iedzīvotāju aptaujas rezultāti rāda, ka 38% no nodarbinātajiem iedzīvotājiem vecumā no 25 gadiem ir dzirdējuši par projektu, un 9% projektā ir arī piedalījušies.

Nodarbinātajiem projektā ir arī iespēja iesniegt dokumentus kompensācijas saņemšanai 90 – 100% apmērā par profesionālās kvalifikācijas eksāmena nokārtošanu un kvalifikācijas iegūšanu, apliecinot darba gaitā vai personiskajā dzīvē iegūtās profesionālās zināšanas un prasmes kādā profesijā. Dokumentus kompensācijas saņemšanai var iesniegt vēl līdz 30. novembrim, plašāka informācija ir pieejama šeit.

Par projektu

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb “Mācību pieaugušajiem” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē ESF un Latvijas valsts, ieguldot vairāk nekā 45 miljonus eiro. Projektu no 2017. līdz 2023. gada beigām īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.

ESF logo rinda