Atvērts Latvijas-Ukrainas 2020. gada pētniecības projektu konkurss

Sākot no 2020. gada 18. marta līdz 18. maijam Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina zinātniekus pieteikties Latvijas-Ukrainas kopīgas sadarbības programmas 2020. gada pētniecības projektu konkursam.

Konkurss ir paredzēts abu valstu augstskolu un zinātnisko institūciju zinātniekiem, lai veicinātu un attīstītu sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā. Projektu plānots uzsākt 2021. gadā. Paredzētais finansējums projekta Latvijas partnerim ir līdz 20 000 eiro gadā.

Konkursam var iesniegt pētījumu projektu, kas atbilst kādai no konkursa tēmām:

  • enerģija un energoefektivitāte;
  • ekoloģija un vides pārvaldība, jo īpaši jūras   vides piesārņojuma ar ķīmiskām vielām un mikroplastmasam izpēte;
  • jaunas tehnoloģijas nozīmīgāko slimību ārstēšanai un profilaksei, biotehnoloģija, bioinženierija un ģenētika;
  • jauni materiāli;
  • sociālās un humanitārās zinātnes.

Latvijas partneris projektu gatavo angļu valodā atbilstoši konkursa nolikumam, aizpildot projekta veidlapu. Projekta īstenošanā iesaistītie Latvijas un Ukrainas partneri projektu iesniedz katrs savas valsts par konkursu atbildīgajā institūcijā.

Latvijas partneris projektu iesniedz vienā nosekojošiem veidiem:

  1. papīra formātā (caurauklotā formā) vienā eksemplārā personīgi darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 VIAA lietvedībā – Vaļņu ielā 1, 5.stāvā, Rīgā vai;
  2. papīra formātā (caurauklotā formā) vienā eksemplārā nosūtot VIAA pa pastu (Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050) un PDF datnes formātā vienā eksemplārā, vai;
  3. vienā eksemplārā elektroniskā dokumenta formātā, nosūtot elektroniski projekta elektronisko versiju PDF datnes formātā ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu laika zīmogu uz e-pastu info@viaa.gov.lv.

Projekta elektronisko versiju PDF dokumenta datnes formātā, ievērojot konkursa termiņu, nosūta arī uz e-pasta adresi: ineta.pliksa@viaa.gov.lv

Latvijā projekta pieteikums VIAA lietvedībā jāiesniedz līdz 2020. gada 18. maijam (plkst. 17:00). Nosūtot pa pastu, par projekta iesniegšanas datumu uzskata vēstules pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu.

Pirms dokumentu iesniegšanas aicinām pārliecināties, ka atbilstošs projekta pieteikums ir iesniegts arī Ukrainas pusē.

Informācijas par izsludināto konkursu atrodama Ukrainas Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā.

Vairāk informācijas par izsludināto konkursu var lasīt VIAA mājaslapas sadaļā Starptautiskās pētniecības programmas » Latvijas – Ukrainas sadarbības programma » Izsludinātie konkursi.

Papildu informācija:

Ineta Plikša
VIAA Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vecākā eksperte
Tālrunis: 67785485
E-pasts: ineta.pliksa@viaa.gov.lv