Karjeras atbalsta balva 2023 izsludināts konkursa vizuālis

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina ikgadējo karjeras attīstības atbalsta veicināšanas konkursu „Karjeras atbalsta balva – 2023”, lai izteiktu atzinību karjeras attīstības atbalsta īstenošanā iesaistītām personām par izcilu veikumu, kas īstenots laika periodā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. maijam.

Konkursā var pieteikt savu vai citas personas veikumu. Pieteikumu var iesniegt arī autoru kolektīvs. Autoru kolektīva veikums tiek uzskatīts par viena pretendenta veikumu. Pieteikumā ir jāapraksta atsevišķa aktivitāte:

  • karjeras izglītībā,
  • karjeras konsultācijās,
  • informācijas sagatavošanā. 

Kā aktivitāte var būt iesniegta, piemēram, izstrādāta publikācija, pētījums, tīmekļa vietne, izglītojoša programma, informācijas vai diagnostikas rīks, metodiskais līdzeklis vai materiāls, sniegts karjeras attīstības atbalsta pakalpojums, īstenots karjeras attīstības atbalsta pasākums, tai skaitā karjeras izglītības integrēšanai mācību saturā, tai skaitā sociālās atstumtības riskam pakļautām personu grupām, u.c.

Piesakot konkursam pretendenta veikumu, pieteikumam pielikumā pievieno parakstītu darba devēja, klienta vai palīdzības saņēmēju atsauksmi par konkursam pieteikto konkrēto veikumu. Atsauksme sagatavojama brīvā formā, norādot pieteiktā veikuma būtiskumu, novatoriskumu un ietekmes mērogu. Neparakstīta atsauksme netiek vērtēta.

Pieteikumam pielikumā pievieno arī veikuma paraugu elektroniskā formātā vai tīmekļa vietnes adresi, kur konkursam pieteiktais veikums apskatāms un izvērtējams. Gadījumā, ja pieteikums tiek sūtīts pa pastu, veikuma fizisku paraugu var pievienot sūtījumam. Konkursam iesniegtie paraugi netiek atgriezti. Pieteikums, kuram nav pievienots veikuma paraugs vai nav norādīta tīmekļa vietne, kurā veikums apskatāms, netiek vērtēts.

Pretendents vai pieteicējs ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. maijam nosūta parakstītu skenētu vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu aizpildītu pieteikumu, atsauksmi(es) un veikuma paraugu uz e-pasta adresi info@viaa.gov.lv, vai nosūta pa pastu uz adresi: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050 ar norādi Konkursam „Karjeras atbalsta balva – 2023”.

Konkurss ir VIAA iniciatīva, kas vērsta uz mūžilga karjeras atbalsta sistēmas attīstību Latvijā, Eiropas Komisijas Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkla Euroguidance atpazīstamības veicināšanu un karjeras atbalsta nozīmes stiprināšanu.

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.

Resursa izstrādi līdzfinansē Eiropas Savienība