Izsludināts Latvijas-Baltkrievijas pētniecības projektu konkurss

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina zinātniekus līdz 5. maijam pieteikties Latvijas-Baltkrievijas kopīgas sadarbības  programmas 2020. gada pētniecības projektu konkursam. Konkurss veicina un attīsta sadarbību starp Latviju un Baltkrieviju zinātnes un tehnoloģiju jomā, atbalstot zinātniski pētniecisko projektu īstenošanu.

Iesniedzamajā projektā jāpiedalās abu valstu pārstāvjiem, par kuriem var būt zinātniskās institūcijas vai uzņēmumi. Projekta īstenošanu plānots uzsākt 2021. gada janvārī. Projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz divus kalendāros gadus, un finansējums projekta Latvijas partnerim nepārsniedz 40 000 EUR divos gados un 20 000 EUR katrā projekta izpildes gadā.

Projektam jāatbilst kādai no šādām prioritārajām pētījumu jomām:

   • enerģija un energoefektivitāte;
   • jaunie materiāli;
   • informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un mākslīgais intelekts;
   • bioloģiskā daudzveidība un klimata pārmaiņas;
   • veselība;
   • ilgtspējīga reģionālā attīstība un aprites ekonomika.

Latvijas partneris projektu gatavo atbilstoši konkursa nolikumam, aizpildot projekta veidlapu. Līdzvērtīgu projekta pieteikumu Baltkrievijas partneris iesniedz Baltkrievijas Republikas Valsts zinātnes un tehnoloģiju komitejā saskaņā ar Baltkrievijas puses konkursa nolikuma nosacījumiem un veidlapu.

Latvijas partneris projektu iesniedz papīra formātā (caurauklotā formā) vienā eksemplārā personīgi Aģentūras lietvedībā (Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050)  un PDF datnes formātā, nosūtot uz e-pastu info@viaa.gov.lv vai nosūtot pa pastu (Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050) un PDF datnes formātā, nosūtot uz e-pastu info@viaa.gov.lv, vai elektroniskā dokumenta formātā, nosūtot Projekta elektronisko versiju PDF datnes formātā ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu laika zīmogu uz e-pastu info@viaa.gov.lv.

Latvijas-Baltkrievijas kopīgā zinātniskās pētniecības un zinātniski tehniskā programma tiek īstenota saskaņā ar 2018. gada 7. februāra Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Baltkrievijas Republikas Valsts zinātnes un tehnoloģiju komitejas vienošanos par sadarbību zinātnē un tehnikā.

Vairāk informācijas par izsludināto konkursu var lasīt VIAA mājaslapas sadaļā Starptautiskās pētniecības programmas » Latvijas–Baltkrievijas sadarbības programma » Izsludinātie konkursi

Papildu informācija:

Elza Zeidlere
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas eksperte
Tālrunis: 67785465
E-pasts: elza.zeidlere@viaa.gov.lv