Karjeras atbalsts
karjeras konsultants konsulte pie datora

Valsts izglītības attīstības aģentūra šogad laikā no 10. janvāra līdz 17. februārim sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti īstenoja tiešsaistes kursus pedagogiem karjeras konsultantiem un karjeras atbalstā iesaistītajiem speciālistiem “Pedagogu karjeras konsultantu papildizglītība un atbalsta materiāla izstrāde darbam ar izglītojamo vecākiem izglītības iestādē”.

Īstenotie kursi sniedza iespēju palielināt vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultantu izpratni par mūžizglītības nozīmi un nepieciešamību, kā arī pilnveidot šo speciālistu izpratni par izglītības un nodarbinātības mijiedarbību un aktualitātēm pieaugušo izglītības un nodarbinātības jomā. Kursos piedalījās 190 pedagogi karjeras konsultanti un karjeras atbalsta speciālisti.

Kursi ilga 8 stundas un katrs dalībnieks tajos piedalījās 2 dienas, pirmajā dienā klausoties teorētisko daļu - lekciju pie andragoģes un organizāciju psiholoģes Ilutas Krūmiņas par karjeru kā mūžilgas mācīšanās ciklu secību, apgūstot pieaugušo izglītības dalībnieku raksturojumu. Savukārt otrajā mācību dienā, strādājot grupās kopā ar karjeras atbalsta ekspertu, pasniedzēju Jāni Pāvulēnu, karjeras speciālisti darbojās praktiski, analizējot mājas darbu, kurā dalībniekiem pirmo reizi bija izdevība izmantot projektā izstrādāto atbalsta materiālu “Karjeras attīstības atbalsta soļi darbā ar pieaugušajiem”, aicinot uz sarunu izglītojamo vecākus.

Kursu noslēgumā tika veikta aptauja, kurā lielākā daļa dalībnieku sniedza pozitīvu kursu vērtējumu, atzīstot, ka ieguvuši «izpratni, jaunu informāciju, zināšanas un pieredzi; metodiskos materiālus, kontaktus, atbalstu un iedvesmu darba uzsākšanai ar pieaugušajiem».

Pedagogiem karjeras konsultantiem projekts nodrošina arī supervīzijas Zoom platformā, ko 2021./2022. mācību gadā katram interesentam bija iespēja izmantot divas reizes. Supervīzijas palīdz pilnveidot pedagogu karjeras konsultantu profesionālo kompetenci sekmīgai karjeras attīstības atbalsta īstenošanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, kā arī paaugstināt pedagogu karjeras konsultantu pašefektivitāti un radīt atbalstošu vidi profesionālai refleksijai.

Supervīziju procesā tika veicinātas pedagogu karjeras konsultantu prasmes apzināt izglītojamo karjeras attīstības atbalsta vajadzības, nodrošināt izglītojamo karjeras vadības prasmju attīstību, karjeras informāciju, individuālās konsultācijas un rosināt izglītojamos pieņemt apzinātus karjeras lēmumus, paaugstināta pedagogu karjeras konsultantu pašefektivitāte, pilnveidojot spēju reflektēt, prasmi veikt sava darba analīzi, lai veicinātu mērķtiecīgu karjeras izglītības integrēšanu mācību un audzināšanas saturā vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, sniegta atbalstoša attieksme, iedziļināšanās, lai noskaidrotu notikumu vai pārdzīvojumu patieso būtību darbā ar izglītojamiem un viņu vecākiem, kolēģiem, izglītības iestādes vadību, sadarbības partneriem.

Supervīziju pirmajā kārtā no 22.novembra līdz 14.decembrim tās apmeklēja 123 pedagogi karjeras konsultanti, bet otrajā kārtā, kas norisinājās no 21. februāra līdz 23. martam, piedalījās 119 pedagogi karjeras konsultanti.

Pēc supervīzijām dalībnieki atzinīgi novērtēja vadītājas Ingas Kripšēvicas ieguldījumu, palīdzot pedagogiem karjeras konsultantiem atrast iespējas un resursus efektīvākai kāda procesa vai situācijas vadībai, problēmas risināšanai, psiholoģisko barjeru pārvarēšanai.

Tiešsaistes kursi un supevīzijas ir organizētas ar ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu, kuru īsteno VIAA kopš 2016. gada. Kopējais projekta finansējums ir 22 280 688 eiro.