Ķīnas Tautas Republikas stipendijas skats uz Ķīnas pilsētu

Ķīnas Tautas Republikas (ĶTR) valdība piedāvā Latvijas studentiem un akadēmiskajam personālam piecas stipendijas studijām un pētniecībai Ķīnā (Chinese Government Scholarship) 2022./2023. akadēmiskajā gadā. Stipendijas piešķir ārvalstu studentiem, lai stiprinātu starpvalstu attiecības un veicinātu dažādu valstu studentu sadarbību. Pieteikšanās stipendijai notiek līdz 2022. gada 7. februārim.

Katru gadu vairākas Ķīnas augstākās izglītības iestādes piedāvā mācību programmas stipendiātiem. Ārzemju studentu uzņemošo augstskolu sarakstu var apskatīt šeit

Lai pieteiktos stipendijai, Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. Aizpildīta pieteikuma veidlapa. To aizpilda, reģistrējoties šeit. Pēc tam veidlapa jāizdrukā un jāpievieno iesniedzamajiem dokumentiem. Norādāmais aģentūras numurs ir 4281. “Program Category” ir “Type A”.
 2. Pases kopija.
 3. Iegūtās izglītības atestātu vai diplomu un to pielikumu (sekmju izrakstu) apstiprinātas kopijas (apstiprina notārs vai augstskola).
 4. Spēkā esošs HSK sertifikāts, ja plānotās studijas būs Ķīniešu valodā, IELTS vai TOFEL sertifikāti, ja studiju valoda nav Ķīniešu.
 5. Uzņemšanas dokumenti. Lai pieteiktos maģistra un doktora grāda iegūšanai, pretendentiem jāiesniedz augstskolu izsniegti uzņemšanas dokumenti. Kandidāti ar uzņemšanas dokumentiem iegūs prioritāti stipendijas iegūšanai.
 6. Studiju vai pētniecības plāns angļu vai ķīniešu valodā – vismaz 200, 500 vai 800 vārdu atkarībā no studiju līmeņa.
 7. Divas augstskolas pasniedzēju (vēlams, profesoru vai asociēto profesoru) ieteikuma vēstules angļu vai ķīniešu valodā – nepieciešamas tiem, kuri grib studēt maģistra, doktora studiju programmās vai programmā “senior scholar”.
 8. Mākslas un mūzikas stipendiju kandidātiem jāiesniedz 2 darbi.
 9. Pretendentiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jāiesniedz viņu likumīgo aizbildņu Ķīnā dokumenti.
 10. Medicīnas izziņas kopija. Veidlapu aizpilda ārsts angļu valodā. Medicīnas izziņas oriģināls dokumentu iesniedzējam jāpatur, lai to varētu uzrādīt Ķīnā, ja kandidātam tiks piešķirta stipendija. Aizpildīta veidlapa derīga 6 mēnešus. 
 11. Izziņa par nessodāmību.
 12. Motivācijas vēstule angļu valodā (VIAA prasība).

Lūdzam iesniedzamos dokumentus sakārtot minētajā secībā.

Dokumenti jāiesniedz 2 eksemplāros (viens oriģināls un kopija - papildu apstiprinājumi nav nepieciešami). Dokumenti jāiesniedz VIAA, Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050, līdz 2022.gada 7. februāra plkst.14:00.

Nepieciešamības gadījumā 2022. gada 9. februārī notiks vērtēšanas komisijas pārrunas ar kandidātiem tiešsaistē. Uz pārrunām aicinātos kandidātus informēs telefoniski. 

Kandidātu vērtēšanas kritēriji:

 • kandidāta motivācija;
 • līdzšinējā pieredze saistībā ar ķīniešu valodu un Ķīnu;
 • kandidāta statuss (akadēmiskais personāls, doktora, maģistra, bakalaura studiju programmas students);
 • kandidāta sekmes augstskolā (izņemot akadēmisko personālu);
 • pārrunas.

Marika Pīra

Vecākā eksperte
marika.pira [at] viaa.gov.lv