Jaunumi Eurydice Aktualitātes
Pieejams Eurydice ziņojums latviešu valodā par bērnu agrīno izglītību un aprūpi Eiropā

Publicēts 2019. gadā izdotā Eurydice ziņojuma “Pamatdati par bērnu agrīno izglītību un aprūpi Eiropā” (Early Childhood Education and Care in Europe) tulkojums latviešu valodā, kurā sniegti rādītāji par galvenajām izglītības pārvaldības jomām, personālu, vadlīnijām, kā arī novērtēšanu un monitoringu.

Bērnu agrīnā izglītība un aprūpe (BAIA) kļūst par būtisku Eiropas izglītības politikas sastāvdaļu. Tā kā agrīnā bērnība cilvēka attīstību ietekmē visvairāk, BAIA liek pamatus sekmīgai mūžizglītībai. BAIA kvalitātes jēdziens ir saistīts ar pieciem būtiskiem aspektiem: pieejamība, personāls, mācību programma, pārraudzība un vērtēšana, pārvaldība un finansēšana. Šī ziņojuma nolūks ir aplūkot šos procesus, sniedzot pārskatu par pašreizējo politiku attiecībā uz BAIA Eiropā. Tas ir strukturēts, balstoties uz pieciem ES BAIA kvalitātes sistēmas aspektiem.

Kaut arī šis ziņojums lielā mērā ir balstīts uz 2014. gada izdevumu (Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe – 2014 Edition), tajā ir sniegtas dažas jaunas atziņas par atsevišķu pamatrādītāju savstarpējo saistību, kā arī ir ietverta papildu nodaļa par kvalitātes nodrošināšanu. Sniedzot skaidrus starptautiskus salīdzinājumus un daudzus valstu piemērus, šis ziņojums var dot iedvesmu politikas izstrādei. Visaptveroši valsts līmeņa dati par dažādām BAIA sistēmas iezīmēm ir paredzēti arī akadēmisko pētījumu sekmēšanai šajā jomā, tā paplašinot mūsu zināšanas par pakalpojumiem, kas Eiropā tiek sniegti bērniem un viņu ģimenēm.

Publicētam ziņojumam ir divas daļas: starptautiskais salīdzinājums un informācija par nacionālajām sistēmām. Ziņojuma metodisko pamatu veido četri starpnozaru jautājumi: uz bērnu vērsta politika, sistēmu savstarpējā atkarība, partnerība ar vecākiem un iekļaujoša vide.

Ziņojumā ir aptvertas 38 Eiropas valstis (43 izglītības sistēmas), kuras piedalās Eiropas Savienības programmā Erasmus+. Tās ir 28 ES dalībvalstis, kā arī Albānija, Bosnija un Hercegovina, Šveice, Islande, Lihtenšteina, Melnkalne, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Serbija un Turcija.

Ar šo un citiem ziņojumiem varat iepazīties mājaslapas sadaļā Eurydice » Eurydice publikācijas

Eurydice apkopo informāciju, veido analītiskus pārskatus par Eiropas valstu izglītības sistēmām un izglītības politikas aktualitātēm un informē par to atšķirībām un kopējām iezīmēm, rosinot diskusijas par izglītības problēmjautājumiem. Eurydice tīklu Latvijā pārstāv VIAA.