Euroguidance
Euroguidance gada gramata 2020

2021. gada maijā ir publicēta ikgadējā Euroguidance tīkla gadagrāmata Euroguidance Highlights 2020. Gadagrāmatā apkopota informācija par Eiropas karjeras konsultēšanas un informācijas tīkla Euroguidance 2020. gadā īstenotajām aktivitātēm.

Gadagrāmatā, papildus tīkla Eiropas līmeņa aktivitātēm, atspoguļots arī nacionālo Euroguidance centru veikums, tai skaitā: dažādu Eiropas tīklu savstarpējā sadarbība dalībvalstīs, akcentējot Apvienotās Karalistes trīsdesmit gadu darbību tīklā; politikas attīstība un tās ietekme uz valstu karjeras atbalsta sistēmām; profesionālā pilnveide - semināri, darbnīcas un rīki; novatoriskas digitālās pieejas; karjeras veicināšana un mobilitātes attīstīstīšana konkrētām mērķa grupām; konferences, gadatirgi un publicitātes pasākumi; publikācijas un pētījumi; mācību vizītes. Pārskatā akcentētas un īpaši izceltas Euroguidance centru aktivitātes, kas notikušas tiešsaistē Covid-19 ierobežojošo apstākļu dēļ.

Euroguidance tīkla darbības efektivitāte kopumā ir saistīta arī Euroguidance centru darbību konkrētā valstī. Nacionālie Euroguidance centri darbojas ne tikai kā informācijas sniedzēji un mācību mobilitātes veicinātāji, bet bieži pilda arī padomdevēja funkciju, darbojās kā stratēģiskie partneri, speciālisti mācību mobilitātes jautājumos, nozares politikas analītiķi. Centru speciālisti arī sniedz konsultācijas un īsteno tīklošanās aktivitātes vietējā, valsts un starptautiskā līmenī.

Euroguidance Highlights 2020 gadagrāmata pieejama Euroguidance tīkla centrālajā mājaslapā.

Jāatzīmē, ka laika periodā no 2018. - 2020. gadam Eiropas valstu Euroguidance centru galvenie uzdevumi ir starptautiskās mācību mobilitātes veicināšana kā būtiskas karjeras attīstības daļa, kā arī Eiropas dimensijas akcentēšana mūžilga karjeras atbalsta pakalpojumu sniegšanā. Lai sekmīgi izpildītu šos uzdevumus, Euroguidance tīkls nodrošina informācijas apmaiņu un mācību organizēšanu karjeras atbalsta speciālistiem, kā arī mērķtiecīgu produktu (metodiku, tiešsaistes rīku, u.c.) un pakalpojumu izstrādi, atbilstoši Eiropas Savienības politikas iniciatīvām karjeras atbalsta jomā.