Euroguidance Karjeras atbalsts
Darbs ar portatīvo datoru

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) tiešsaistes resursā “Karjeras bibliotēka” ir pieejams jaunākais Karjeras ziņu izdevums. Tajā publicēta informācija par ārvalstu karjeras atbalsta speciālistu mācību un pieredzes apmaiņas vizīti Latvijā un Latvijas karjeras atbalsta speciālistu iegūto pieredzi un zināšanas, piedaloties mācību mobilitātē. Sniegta arī informācija par jaunākajiem Latvijas Euroguidance centra izveidotajiem metodiskajiem materiāliem.

Karjeras speciālistu mācību un pieredzes apmaiņas vizīte

Euroguidance Latvija aktīvi piedalās Eiropas valstu sadarbības tīklā Academia, kas dod iespēju Latvijas karjeras attīstības atbalsta speciālistiem piedalīties pieredzes apmaiņas mācību vizītēs uz citām sadarbības tīkla valstīm, lai padziļinātu savas zināšanas un iegūtu jaunu mācību mobilitātes pieredzi. 

Euroguidance programma Latvijā īsteno šādu pieredzes apmaiņas vizīšu uzņemšanu sadarbībā ar Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociāciju (LKAAA).  

Laika posmā no 2023. gada 25. līdz 27. aprīlim septiņiem ārvalstu karjeras atbalsta speciālistiem no Francijas, Maltas, Spānijas un Vācijas bija iespēja iepazīt karjeras attīstības atbalsta organizāciju Latvijā un apmeklēt vairākās izglītības iestādēs.

Nākotnes darbs un darba tirgi Vācijā

Izdevumā var uzzināt par karjeras speciālistu izglītību Vācijā un karjeras speciālistu darbu ar dažādām klientu grupām digitalizācijas laikmetā. Rakstu par karjeras atbalsta aktualitātēm ir sagatavojusi Ilze Rūtenberga, Mārupes Valsts ģimnāzijas karjeras konsultante, kura 2023. gada martā piedalījās Academia pieaugušo mūžizglītības pieredzes apmaiņas programmā “Nākotnes darbs un darba tirgi” Šverīnē, Vācijā.  

Digitalizācija, talanta attīstība un karjeras atbalsts profesionālajā izglītībā Spānijā

Izdevumā var lasīt par Rīgas pilsētas vispārizglītojošo skolu Karjeras izglītības atbalsta centra (KIAC) izglītības metodiķes, Ziemeļvalstu ģimnāzijas karjeras konsultantes, Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas (LKAAA) biedres Veras Lapkovskas rakstu par izglītības sistēmu un profesionālās izglītības daudzveidību Spānijā. 

Euroguidance Latvija metodiskie materiāli 2023. gadā

Eiropas Prasmju gadā Euroguidance tīkla Latvijas centrs ir izveidojis metodisko materiālu karjeras konsultēšanai – kāršu komplektu “100 ESCO transversālās prasmes”. 

Latvijas karjeras atbalsta speciālistiem ir iespēja saņemt Čehijas karjeras atbalsta balvas godalgoto grāmatu “Karte speciālistiem karjeras konsultēšanas tumšo ūdeņu navigācijai – kritiskās refleksijas pieeja”. Pieejamas arī Mārupes Valsts ģimnāzijas karjeras konsultantes Ilze Rūtenbergas apkopotās tiešsaistes nodarbību dalībnieku atziņas un pieredzes metodiskajā materiālā “Pasākumi jeb Robežstabi”, kuros veikt skolēnu pašizpēti un vajadzību izpēti vispārizglītojošā mācību iestādē. Visi materiāli pieejami elektroniskā formā “Karjeras bibliotēkas” sadaļā “Metodikas”.

Karjeras ziņu izdevumi pieejami digitālā formātā brīvpieejas resursā "Karjeras bibliotēka". Resurss paredzēts karjeras atbalsta jomas profesionāļiem kā palīgs viņu ikdienas darbā. Karjeras bibliotēkā pieejami arī iepriekšējo “Karjeras ziņu” izdevumi, kā arī sistematizēti un pārskatāmi apkopotas metodikas, infografikas, spēles un video, vadlīnijas, politikas dokumenti un pētījumi karjeras atbalsta jomā.

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.

Resursu izstrādi līdzfinansē Eiropas Savienība