Jaunumi Eurydice Aktualitātes
Publicēts Eurydice ziņojums par mobilitātes progresu augstākajā izglītībā

2020. gada janvārī ir publicēts Eurydice ziņojuma “Mobilitātes rezultātu apkopojums: augstākās izglītības ziņojums - 2018/19” (“Mobility Scoreboard: Higher Education Background Report – 2018/19”) otrais izdevums, kas atspoguļo visus reālos apstākļus un sistēmas problēmas, kuras traucē jauniešu mobilitātes īstenošanai. Ar šo pētījumu cenšas novērst šķēršļus, kas kavē izglītības ieguvēju mobilitāti, un veicināt šī procesa attīstību.

Balstoties uz pētījuma datiem, ir izveidoti seši mobilitātes progresa rādītāji, kuri ir apskatīti šajā ziņojumā:

   • informācija un konsultācijas;
   • sagatavošanās svešvalodu lietošanai;
   • stipendijas un aizdevuma pārnesamība;
   • atbalsts studentiem no nelabvēlīgas sociāli ekonomiskās vides;
   • studiju rezultātu atzīšana;
   • kvalifikācijas atzīšana.

Otrais izdevums sniedz atjauninātu pamatinformāciju par šiem rādītājiem un atspoguļo izmaiņas augstākās izglītības studentu starptautiskās mobilitātes politikas vidē.

Ziņojuma informācija ir saņemta no Eurydice nacionālās vienības, un tā aptver 28 Eiropas Savienības dalībvalstis, Albāniju, Bosniju un Hercegovinu, Šveici, Islandi, Lihtenšteinu, Melnkalni, Ziemeļmaķedoniju, Norvēģiju, Serbiju un Turciju.

Ar šo un citiem ziņojumiem varat iepazīties mājaslapas sadaļā Eurydice » Eurydice publikācijas

Eurydice apkopo informāciju, veido analītiskus pārskatus par Eiropas valstu izglītības sistēmām un izglītības politikas aktualitātēm un informē par to atšķirībām un kopējām iezīmēm, rosinot diskusijas par izglītības problēmjautājumiem. Eurydice tīklu Latvijā pārstāv VIAA.