EEZ un Norvēģijas granti
EEZ un Norvēģijas granti stipendiju aktivitātes

24. janvārī sākas pieteikšanās Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) organizētajam Stipendiju aktivitātes ierobežotajam projektu pieteikumu konkursam Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu (EEZ/NO) programmas “Pētniecība un izglītība” stipendiju aktivitātes 1. un 2. konkursa apstiprinātajiem projektu īstenotājiem. Aktivitātē iespējams īstenot mobilitātes, kā arī veicināt sadarbību augstākajā izglītībā starp Latviju un Norvēģiju, Lihtenšteinu un Islandi.

Konkurss projektu īstenotājiem rada iespēju papildināt projektus ar dažādām aktivitātēm. Vērtējumā iespējams saņemt papildu punktus, ja pieteikumā tiek piešķirta prioritāte aktivitātēm, kurās iesaistīti Ukrainas civiliedzīvotāji, studenti un augstskolu personāls, kā arī kuri izceļo no Ukrainas vai nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā kara dēļ. Taču tas nemaina faktu, ka iespējams pieteikt aktivitātes, kurās iesaistīti Latvijas vai citu valstu studenti un personāls.

Pieteikšanās konkursam norit līdz 21. februārim.

Studenti un personāls projekta aktivitātēs var tikt iesaistīti kā līdzfinansējuma saņēmēja:

  1. studējošie;
  2. akadēmiskais personāls;
  3. administratīvais personāls.

Stipendiju programmas 1. un 2. atklātajā konkursā apstiprināto projektu līdzfinansējuma saņēmēji 20 darba dienu laikā no informācijas ievietošanas EEZ/NO mājaslapā eeagrants.lv nosūta uz aģentūras e-pasta adresi: eezstipendijas@viaa.gov.lv aizpildītu grozījumu pieprasījuma veidlapu, tajā angļu valodā ietverot pamatojumu par papildu aktivitāšu atbilstību projekta mērķim un to ietekmi uz projektā sasniedzamajiem rādītājiem, sniedzot raksturojumu par papildu aktivitātēm, t.sk., Ukrainas studentu un personāla iesaistei, un sasniedzamajiem rādītājiem, kā arī norādot projekta līgumā un tā pielikumos plānotās izmaiņas. Klāt nepieciešams pievienot pielikumus, kuri atrodas eeagrants.lv mājaslapas sadaļā “Dokumenti”.

VIAA izskata projektu līdzfinansējuma saņēmēju grozījumu pieprasījumu par papildu finansējuma piešķiršanu papildu aktivitāšu īstenošanai, prioritāri atbalstot aktivitātes, kurās tiek iesaistīti Ukrainas studenti vai personāls. Aģentūra izskata pieprasījumus 10 darba dienu laikā pēc konkursa beigām.

Stipendiju programmas 1. un 2. atklātā konkursā apstiprinātajiem projektiem papildu finansējuma piešķiršanai papildu aktivitāšu īstenošanai pieejamais finansējums ir 32 550 eiro, ko veido Eiropas Ekonomikas zonas grantu (EEZ) līdzfinansējums 27 667,50 eiro apmērā un Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums 4882,50 eiro apmērā.

Stipendiju programmas līdzfinansējuma likme projektam ir 100 procenti, no kuriem valsts budžeta līdzfinansējums ir 15 procentu apmērā un EEZ grantu līdzfinansējums 85 procentu apmērā.

Programmu “Pētniecība un izglītība” finansē EEZ/NO granti, savukārt stipendiju aktivitāti finansē EEZ granti ar Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas atbalstu. Stipendiju aktivitāte sniedz ieguldījumu augstākajā izglītībā un pētniecībā, mazinot ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas Ekonomikas zonā, stiprinot divpusējās attiecības un veicinot apmaiņu starp donorvalstīm un Latviju.