Zinātniekiem ir iespēja pieteikties Latvijas-Ukrainas pētniecības projektu konkursam

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina zinātniekus līdz 14. maijam pieteikties Latvijas-Ukrainas kopīgas sadarbības  programmas 2018. gada pētniecības projektu konkursam.

Konkurss ir paredzēts abu valstu augstskolu zinātniekiem, dažādām zinātnieku grupām un zinātniskām institūcijām, kā arī uzņēmumiem, kuri savu pamatdarbību veic Latvijas teritorijā. Projektu plānots uzsākt 2019. gadā, un finansējums projekta Latvijas partnerim paredzēts līdz 20 000 eiro gadā.

Projekts paredz veicināt un attīstīt sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā starp Latviju un Ukrainu, kas palielinās kopējo piesaistītā ārējā finansējuma apjomu no citām atbalsta programmām un ukraiņu pētnieku skaitu, kas strādā Latvijas zinātniskajās institūcijās.

Konkursam var iesniegt pētījumu projektu, kas atbilst kādai no konkursa tēmām:

   • enerģija un energoefektivitāte;
   • ekoloģija un vides pārvaldība;
   • jaunas galveno slimību ārstēšanas un profilakses tehnoloģijas, biotehnoloģija, bioinženierija, ģenētika;
   • jaunu materiālu izstrāde;
   • aizsardzības tehnoloģijas;
   • demogrāfiskās izmaiņas, migrācija un migranti;
   • reģionālās attīstības iespējas un izaicinājumi.

Latvijas partneris projektu gatavo atbilstoši konkursa nolikumam, aizpildot projekta veidlapu. Projekta īstenošanā iesaistītie Latvijas un Ukrainas partneri projektu iesniedz katrs savas valsts par konkursu atbildīgajā institūcijā.

Latvijas partneris projektu iesniedz papīra formātā (caurauklotā formā) vienā eksemplārā Valsts izglītības attīstības aģentūras  (turpmāk – VIAA)  lietvedībā (adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, 5. stāvs) vai nosūta pa pastu (adrese: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija), vai arī elektroniski projekta iesnieguma elektronisko versiju (PDF datnes formātā ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu laika zīmogu) nosūta uz e-pastu info@viaa.gov.lv.

Identisku projekta iesnieguma veidlapas elektronisko versiju PDF datnes formātā projekta Latvijas partneris, ievērojot konkursa termiņu, nosūta uz e-pasta adresi ineta.pliksa@viaa.gov.lv.

Pirms dokumentu iesniegšanas aicinām pārliecināties, ka atbilstošs projekta pieteikums ir iesniegts arī Ukrainas pusē. Informācija par projektu ir pieejama arī Ukrainas izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā.

Vairāk informācijas par izsludināto konkursu var lasīt VIAA mājaslapas sadaļā Starptautiskās pētniecības programmas » Latvijas – Ukrainas sadarbības programma » Izsludinātie konkursi

VIAA kontaktpersona: Maija Bundule, VIAA Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vadītāja, tālrunis: 67785423, e-pasts: maija.bundule@viaa.gov.lv