Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās aktivitātes (MSCA) reaģē uz Eiropas pastāvīgo vajadzību pēc ļoti kvalificēta un noturīga cilvēkkapitāla bāzes pētniecībā un inovācijās. Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās aktivitātes sniedz nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot pētniekiem jaunas zināšanas un iemaņas, starptautisku starpnozaru pieredzi. To nodrošina sniegtais atbalsts pētnieku apmācībām un mobilitātēm, izmantojot augšupejošu (bottom up) un uz izcilību balstītu pieeju pētniecībā, veidojot doktorantūras tīklus, piešķirot pēcdoktorantūras stipendijas, veicinot personāla apmaiņu un uzlabojot iedzīvotāju informēšanas sistēmu.

Apvārsnis Eiropa ietvara programmā MSCA struktūra sastāv no piecām apakšaktivitātēm, tāpat, kā tas iepriekš bija ietvara programmā Apvārsnis 2020. Tomēr, skaidrības ieviešanas un vienkāršošanas nolūkos ir mainīti aktivitāšu nosaukumi:

 • Innovative Training Networks (ITNs) tiek pārsaukti par “Doctoral Networks”
 • Individual Fellowships (IF) tiek apvienotas kopējā aktivitātē: “Postdoctoral Fellowships” ar divām dimensijām (Globālā un Eiropas)
 • Research and Innovation Staff Exchange (RISE) tiek pārsaukta “Staff Exchanges”
 • COFUND programma (Co-funding of regional, national and international programmes) nosaukumu nemaina
 • European Researchers’ Night turpmāk tiks dēvēts par MSCA and Citizens
Apvārsnis europa

Politiskais pamatojums, pamatprincipi un prioritātes:

Programmas mērķi:

 • Censties ievērojami samazināt MSCA projektos oglekļa dioksīda emisiju
 • Palielināt izpratni par vides jautājumiem
 • Veicināt ilgtspējīgu rīcību un rīcībpolitikas
 • Atbalstīt rīcībpolitikas un lēmumu pieņemšanu.

Programmas aktivitātes:

 • MSCA portfeļa analīze
 • Tematisko klasteru pasākumi
 • MSCA zaļā harta
 • Eiropas Zinātnieku nakts fokuss uz Zaļo kursu
 • vadlīnijas u.c.

 

Uzsaukuma datumi

MSCA uzsaukuma datumi (1)
Avots: projekts Net4mobolity+

Datumi tiks apstiprināti, kad tiks pieņemta darba programma, plānots maija sākumā. Informācija ir provizoriska un uzsaukumu datumi ir darba programmas pieņemšanas subjekts.