Noderīgas vietnes internetā Apvārsnis Eiropa projektu pieteicējiem un īstenotājiem

Informācijas veids

Vietne

CORDIS

CORDIS datu bāze par finansētajiem projektiem

skatīt

Horizon Europe

 

Oficiālais Eiropas Komisijas resurss par ietvara programmu Apvārsnis Eiropa

skatīt

Funding&Tenders

Apvārsnis Eiropa oficiālais dalības portāls un saistītās saites, t.sk. par programmas struktūru un aktuālajiem projektu konkursiem

skatīt

Eiropas Komisijas neatkarīgo ekspertu datu bāze

Eiropas Komisijas neatkarīgo ekspertu datu bāze. Personas, kurām ir augsta līmeņa kompetence, kādā no pētniecības, inovācijas, biznesa, intelektuālā īpašuma aizsardzības u.tml. jomām, un ir gatavas veikt gadījuma, īstermiņa darbus, tiek aicinātas reģistrēties Eiropas Komisijas neatkarīgo ekspertu datu bāzē. Komisija izvēlas un uzaicina ekspertus atkarībā no konkrētās nepieciešamības un eksperta kompetences profila. Eksperti vērtē projektu pieteikumus, uzrauga darbības, sagatavo un izvērtē programmas, piedalās padomdevēju grupu darbā un veic citus darbus

skatīt

Apvārsnis Eiropa Stratēģiskais plāns 2021-2024.gadam

Stratēģijā atspoguļotas Apvārsnis Eiropa stratēģiskās prioritātes. Skaidrotas partnerības, uzdevumu jomas un tematiskās kopas

skatīt

National Contact Points Information Hub

Informatīvs resurss Nacionālajiem kontaktpunktiem

skatīt

Horizon The EU Research& Innovation Magazine

Informatīvs Eiropas Komisijas izdevums, kas

sniedz  jaunākās ziņas  par ES finansētiem pētniecības projektiem

skatīt

Horizon Results Platform

Portāls, kurā pieejami EK finansēto projektu rezultāti

skatīt

European IP Helpdesk

 

Intelektuālā īpašuma (IĪ) atbalsta portāls, kas sniedz bezmaksas atbalstu, lai palīdzētu Eiropas MVU un ES finansēto projektu saņēmējiem pārvaldīt savu intelektuālo īpašumu starpvalstu uzņēmējdarbības vai ES pētniecības un inovāciju programmu kontekstā

skatīt

Horizon Europe Programme

Standard Proposal Template (RIA, IA)

Šī dokumenta mērķis ir informēt potenciālos Apvārsnis Eiropa finansējuma pretendentus. Tas kalpo tikai kā piemērs. Faktiskās katra konkursa veidlapas pieejamas tiešsaistes iesniegšanas portālā Funding&Tenders, kuras var atšķirties no šī piemēra

skatīt

Apvārsnis Eiropa partnerības

Platforma nodrošina atbalstu pētniecības institūcijām, politikas veidotājiem un zinātniekiem, sniedzot vispārēju informāciju par pētniecības un inovāciju partnerību iniciatīvām

skatīt

Apvārsnis Eiropa darba programmas

Apvārsnis Eiropa darba programmās atspoguļoti konkursu dalības nosacījumi, aprakstīti katra projektu konkursa sagaidāmie rezultāti un konkursa saturiskais ietvars, pieejamā finansējuma apjoms, atbilstības kritēriji un cita ar projektu konkursiem  saistīta informācija. 

skatīt

Apvārsnis Eiropas programmas ceļvedis Šajā programmas ceļvedī ir detalizētas vadlīnijas par programmas Apvārsnis Eiropa struktūru, budžetu un politiskajām prioritātēm. Tajā ir arī informācija par projektu pieteikumu sagatavošanu. skatīt

Tīkla projekti

Informācijas veids

vietne

BRIDGE2HE

Apmācību platforma Nacionālajiem kontaktpunktiem (NCP Academy vietā)

skatīt