2021. gada mobilitātes projektu konkurss

Valsts izglītības attīstības aģentūra un Francijas institūts Latvijā izsludinājis Latvijas - Francijas Hubert Curien partnerības programmas OSMOZE 2021. gada projektu konkursu, kas tiek īstenots atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Francijas Republikas Ārlietu un starptautiskās attīstības ministrijas 2021. gada 28. maija administratīvajai vienošanās par zinātniskās pētniecības projektu īstenošanu Hubert Curien partnerības programmā OSMOZE. 

Mobilitātes projekta aktivitāte ir projekta dalībnieku zinātnisko grupu savstarpējie īslaicīgās (līdz 30 kalendārajām dienām) mobilitātes pasākumi.

 • Latvijas programmas puse sedz šādus Latvijas zinātniskās grupas dalībnieka mobilitātes pasākumu izdevumus:
  • dienas naudu, lai kompensētu papildu izdevumus, kas rodas komandējuma laikā;
  • ceļa un sabiedriskā transporta izdevumus;
  • izdevumus, kas saistīti ar apdrošināšanas polises iegādi darbiniekam komandējuma laikam;
  • izdevumus par viesnīcu (naktsmītni), ieskaitot brokastu izdevumus viesnīcā.

Mobilitātes pasākumu izdevumus sedz atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumiem Nr. 969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”. Programma nesedz izmaksas, kas nepieciešamas dalībai konferencēs un kongresos un projekta pētniecības darbu īstenošanai. Konkursam nevar pieteikties Latvijas zinātniskā grupa, kura ir saņēmusi finansējumu programmas 2019. gada projektu konkursā. Latvijas zinātniskās grupas zinātniskais vadītājs var piedalīties tikai vienā projektā.

Zinātnes nozares

 • Projekta pieteikumu var iesniegt šādās zinātnes nozarēs:
  • Matemātika, informātika
  • Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas   
  • Fizika
  • Inženierzinātne
  • Kosmosa izpēte, aeronautika
  • Ķīmija
  • Zemes un visuma zinātne
  • Enerģija, transports, vide
  • Bioloģija, medicīna, veselība
  • Agronomija, lopkopība, augkopība, pārtikas produkti
  • Humanitārās un sociālās zinātnes
  • Juridiskā, politiskā, ekonomikas un vadības zinātne

Projekta dalībnieki

2021. gada projektu konkursā no Latvijas puses var piedalīties:

 • zinātniskā institūcija, kas reģistrēta Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā;
 • valsts vai privātais uzņēmums, kas reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, pamatdarbību veic Latvijas Republikas teritorijā un atbilst šādām prasībām:
 •  tam nav nodokļu vai nodevu parādu, kuru kopsumma pārsniedz 150 euro;
 • ar tiesas nolēmumu tam nav pasludināts maksātnespējas process un netiek īstenots tiesiskās vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, nav uzsākta bankrota procedūra, nav piemērota sanācija vai mierizlīgums, kā arī tā saimnieciskā darbība nav izbeigta.

Projekta pieteikuma sagatavošana

Latvijas zinātniskā grupa aizpilda projekta pieteikumu latviešu valodā un iesniedz to VIAA kopā ar dokumentāciju:

- projekta dalībnieku zinātnisko grupu zinātnisko vadītāju CV (latviešu vai angļu valodā);

- pilnvaras kopiju, ja projekta pieteikumu parakstījusi Latvijas zinātniskās grupas pilnvarota persona;

- aizpildītu projekta pieteikuma tulkojumu angļu valodā.

Francijas puses dalībnieks projekta pieteikumu sagatavo un iesniedz saskaņā ar Francijas puses konkursa noteikumiem, kas pieejami šeit.

Projekta pieteikuma iesniegšana

Projekta pieteikumu un dokumentāciju kopā kā vienu datni ar drošu elektronisko parakstu paraksta Latvijas zinātniskās grupas paraksttiesīgā amatpersona vai tās pilnvarotā persona un Latvijas zinātniskās grupas zinātniskais vadītājs un iesniedz VIAA elektroniskā dokumenta formātā, nosūtot uz VIAA oficiālo elektroniskā pasta adresi: info@viaa.gov.lv

Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 15. septembris.

Projekta pieteikuma izvērtēšana

Administratīvās atbilstības kritēriji ir noteikti nolikuma 4.1. punktā.

Zinātniskās kvalitātes izvērtēšanas kritēriji ir noteikti nolikuma 4.2. punktā.

 • Par programmas īstenošanu atbildīgās institūcijas:
  • Konkursu no Latvijas puses organizē un īsteno Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru un Latvijas Zinātnes padomi. 
  • Konkursu no Francijas puses organizē un īsteno Francijas Republikas Eiropas lietu un ārlietu ministrija un Francijas Republikas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju ministrija.

Kontaktinformācija:

Elza Zeidlere
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta 
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas eksperte
Tālrunis: 67785465
E-pasts: 
elza.zeidlere@viaa.gov.lv

Sandra Urtāne
Francijas institūta Latvijā
Zināšanu, sabiedrības un inovāciju nodaļas projektu koordinatore
Tālrunis: 67201855
E-pasts: 
sandra.urtane@institut-francais.lv 
Adrese: Elizabetes iela 59, Rīga, LV 1050