Eiropas pētniecības telpas sadarbības tīkls

ERA-Net (European Research Area Network) projektu dalībnieki ir valsts pārvaldes institūcijas (ministrijas, zinātnes padomes, aģentūras u.c.), kas finansē un/vai administrē nacionālās pētījumu programmas. Ar 2015. gadu Izglītības un zinātnes ministrija ir pilnvarojusi VIAA pārstāvēt Latviju ERA-Net projektos.

ERA-Net projekti:

  • sekmē Eiropas Pētniecības telpas izveidi un ciešāku tās dalībnieku integrāciju, atbalstot zinātnieku sadarbību, zināšanu un tehnoloģiju brīvu apriti;
  • veicina nacionālo pētījumu programmu īstenošanas koordināciju starpnacionālā līmenī;
  • atbalsta kopējus pētniecības projektus, nodrošinot racionālāku pētniecībai paredzēto finanšu līdzekļu un cilvēkresursu izmantošanu.

Akronīms

Projekta nosaukums 

Darbības joma

CHIST-ERA

European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences and Technologies -II

izaicinājumi informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā

ERA.Net RUS Plus

Further linking Russia to the ERA: Coordination of MS/AC S&T programmes towards and with Russia

ERA-Net Eiropas Savienības zinātnieku sadarbības ar Krievijas zinātniekiem veicināšanai 

ENSUF

Smart Urban Futures

Viedo pilsētu attīstība 

E-RARE-3 

Rare disease research implementing IRDiRC objectives

reto slimību izpēte

TRANSCAN -2 

Aligning national/regional translational cancer research programmes and activities 

Zināšanu vēža pētniecības jomā pārnese klīnikā

ERA-Net SusAn 

European Research Area on Sustainable Animal Production Systems

ilgtspējīgas lopkopības sistēmu izveide

NEURON Cofund

ERA Net NEURON in the area of brain-related diseases and disorders of the nervous system

smadzeņu darbības traucējumu un slimību pētniecība

ERA-CVD 

ERA-Net on cardiovascular diseases to implement joint transnational research projects and set up international cooperations

sirds un asinsvadu slimību izpēte

JPI-EC-AMR

ERA-Net for establishing synergies between the Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance Research and Horizon 2020

Mikrobu rezistences problēmas risinājumi

ERA CoBioTech

Further development of ERA-IB2 (ERA-NetforIndustrialBiotechnology), ERASysAPP (ERA-Net forAppliedSystemsBiology) and ERASynBio (ERA-Net forSyntheticBiology)

pētniecības veicināšana modernās biotehnoloģijas jomā 

ERA-GAS

ERA-Net for Monitoring & Mitigation of Greenhouse gases from Agri- and Silvi-culture

pētniecība un inovācijas siltumnīcefekta gāzu emisijas mazināšanai

ENSUGI

Sustainable Urbanisation Global Initiative

Sadarbība pilsētvides ilgtspējīgas attīstības jomā 

M-ERA.Net 2

ERA-Net for materials research and innovation

Pētniecība un inovācija materiālu zinātnēs

QuantERA

QuantERA ERA-Net Cofund in Quantum Technologies

pētniecība kvantu tehnoloģiju jomā 

T2S

Transformation to Sustainability

Atbalsts pārmaiņām, kas veicina pilsētvides ilgtspēju  

EuroNanoMed III

ERA-Net on nanomedicine

Pētniecība un tehnoloģijas nanomedicīnā

HERA PS

HERA JRP Public Spaces: Culture and Integration in Europe

Humanitārās zinātnes

ForestValue

ForestValue – Innovating forest-based bioeconomy

inovatīva mežsaimniecība un bioekonomika

SmartGridsPlus

ERA-Net Smart Grids Plus: support deep knowledge sharing between regional and European Smart Grids initiatives

Inovācija viedās enerģijas sistēmas

ERAPerMed

ERA-NET on personalised medicine

Tehnoloģiju risinājumi personalizētās medicīnas jomā

FLAG-ERA III

The Flagship ERA-NET

Sinerģija ar Flagship platformām

ERA-Net projektos Eiropas Komisija (EK) līdzfinansē aktivitātes, kas veicina nacionālo pētījumu programmu koordinētu ieviešanu:

  • sistemātiska informācijas un pieredzes apmaiņa
  • kopēji stratēģiski pasākumi
  • pētniecības infrastruktūras pieejamība un izmantošana
  • kopēju pētniecības projektu konkursu organizēšana
  • nacionālo programmu vadītāju pieredzes apmaiņas pasākumi

Viena no svarīgākajām ERA-Net projektu aktivitātēm ir kopēju pētniecības projektu konkursu organizēšana. Kopējos pētniecības projektos var piedalīties ERA-Net projekta dalībvalstu zinātniskās institūcijas, uzņēmumi un citas organizācijas.

ERA-Net projekta dalībvalsts nodrošina finansējumu savu zinātnisko institūciju un uzņēmumu dalībai sekmīgākajos pētniecības projektos un daļu no pētniecības projektu izmaksām (līdz 30%) līdzfinansē EK.

Savukārt ERA-Net COFUND projektos ir apvienotas abu iepriekšminēto projektu darbības principi: projekta ietvaros tiek organizēti vairāki pētniecības un tehnoloģiju izstrādes projektu konkursi un vienam no tiem EK piešķir līdzfinansējumu.

Lai izskatītu un pieņemtu lēmumu par dalību ERA-Net projektā, VIAA ir jāiesniedz „Pieteikums dalībai ERA-Net/ERA-Net Plus projektā”.

Pieteikumu var iesniegt zinātnieki, zinātniskās institūcijas un citas organizācijas.