Personas datu apstrādes pārzinis

Personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – VIAA), nodokļu maksātāja reģ. Nr.90001800413, adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050, tālrunis: +371 67814322, e-pasts: info@viaa.gov.lv.

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts: das@viaa.gov.lv.

Vispārīgie noteikumi

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem un tiesisko pamatu, apstrādājamo personas datu apjomu, par to, kādos gadījumos dati tiek izpausti, datu glabāšanas termiņiem, kā arī informēt Jūs par Jūsu tiesībām un pienākumiem. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi var būt norādīta līgumos.

VIAA, veicot datu subjektu personas datu apstrādi, ievēro piemērojamos Eiropas Savienības un nacionālos normatīvos aktus.

VIAA nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

VIAA apstrādā personas datus, lai īstenotu VIAA funkcijas, kas noteiktas Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr.934 „Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums”.

Personas datu apstrāde, ko veic VIAA

Ja persona iesniedz iesniegumu (gan papīra formātā, gan e-pastā (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un neparakstīts), tad VIAA apstrādā personas iesniegumā norādītos personas datus.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir Iesniegumu likums, Informācijas atklātības likums, Elektronisko dokumentu likums, Dokumentu juridiskā spēka likums, Arhīvu likums, Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumi Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”, Ministru kabineta 2012. gada 6. novembra noteikumi Nr. 748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi”.

VIAA apstrādā personas identificējošo informāciju (vārds, uzvārds), kontaktinformācija, kā arī informāciju un personas datus, ko persona iesniegumā ir norādījusi.

VIAA iesniegumus glabā 5 gadus.

Ja persona apstrīd vai pārsūdz VIAA izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību, tad VIAA apstrādās personas datus, kas ir nepieciešami administratīvā procesa ietvaros saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.

VIAA dokumentus, kas attiecas uz administratīvo procesu glabā 2 gadus pēc pēdējā spēkā stājušos sprieduma/lēmuma.

Tā kā VIAA īsteno dažādus projektus, kuru ietvaros tiek slēgti līgumi ar personām par projekta pasākumu īstenošanu, tad VIAA apstrādā personas datus, lai nodrošinātu līguma noslēgšanu un uzraudzītu līguma izpildi.

Lai nodrošinātu Eiropas Komisijas informācijas un konsultāciju tīkla Euroguidance darbību Latvijā, t.sk. organizētu pasākumus sabiedrībai par izglītības un karjeras attīstības iespējām, VIAA apstrādā pasākuma dalībnieka vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, lai nodrošinātu pasākuma organizēšanu, kā arī iesniegtu Eiropas Komisijai informāciju par izdevumiem saistībā ar organizēto pasākumu.

Personas datus glabā 5 gadus pēc pasākuma organizēšanas.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr.934 „Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums” 3.3.apakšpunkts.

Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumu Nr.740 “Noteikumi par stipendijām” 30.11 punktā noteiktā pienākuma izpildi attiecībā uz finansējuma pārskaitīšanu uz augstākās izglītības iestādes norēķinu kontu saistībā ar  sociālo stipendiju "Studētgods" izmaksu studējošajiem, VIAA pārbauda informāciju, kas ir ievadīta Valsts izglītības informācijas sistēmā par studējošo (vārds, uzvārds, personas kods, augstākās izglītības iestādes nosaukums, informācija par pieteikumu, informācija, vai studējošais atbilst nosacījumiem, lai saņemtu stipendiju “Studētgods”, informācija par eksmatrikulāciju, akadēmiskajiem pārtraukumiem).

Lai VIAA spētu pamatot augstākās izglītības iestādei izmaksāto finansējumu, VIAA  glabā izmaksu attaisnojuma dokumentu, kurā ir norādīts studējošā vārds, uzvārds, personas kods un augstākās izglītības iestādes nosaukums, desmit gadus.

VIAA nenodod personas datus.

Erasmus+ programmas īstenošanas nodrošināšana Latvijā vispārējās (skolu) izglītības, profesionālās izglītības, augstākās izglītības, pieaugušo izglītības un sporta jomās. 

Personas datu apstrādes pārzinis personas datu apstrādei, ko veic Erasmus+ programmas ietvaros ir Eiropas Komisija (Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāts), kontaktinformācija: data-protection-officer@ec.europa.eu.

VIAA ir valsts pārvaldes iestādes, kas nodrošina Erasmus+ programmas īstenošanu Latvijā vispārējās (skolu) izglītības, profesionālās izglītības, augstākās izglītības, pieaugušo izglītības, kā arī sporta jomās. Līdz ar to VIAA pienākumos ietilpst Erasmus+ programmas pārvaldība, t.sk. Eiropas Savienības piešķirtā finansējuma pārvaldība.

Erasmus+ programmu nodrošina sadarbības partneri, tas ir, jebkura publiska vai privāta organizācija, kas darbojas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā. Tas nozīmē, ka VIAA ar sadarbības partneri slēdz līgumu.

VIAA attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic, lai nodrošinātu Erasmus+ programmas īstenošanu, tāpat kā sadarbības partneri, ar kuriem tiek noslēgts līgums par noteiktas Erasmus+ programmas aktivitātes īstenošanu, ir uzskatāmi par apstrādātājiem Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē.

Tas nozīmē, ka Eiropas Komisija (Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāts) ir uzskatāms par pārzini personas datu apstrādei.

Informācija par Eiropas Komisijas veikto personas datu apstrādi ir pieejama šeit: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement un https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-and-data-protection

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei

Lai VIAA nodrošinātu Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpusa un programmas īstenošanu, VIAA apstrādā personas datus saskaņā ar:

 • Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr.2021/817, ar ko izveido Savienības programmu izglītības un mācību, jaunatnes un sporta jomās Erasmus+ un atceļ Regulu (ES) Nr. 1288/2013;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 2021/888, ar ko izveido programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss” un atceļ Regulas (ES) 2018/1475 un (ES) Nr. 375/2014;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012;
 • Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumiem Nr.934 „Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums”.
 • Jūsu piekrišanu, ja vēlaties saņemt informāciju no VIAA par jaunumiem, kā arī piedalīties aptaujās.

Personas datu kategorijas, nolūki personas datu apstrādei

VIAA, lai nodrošinātu Erasmus+ programmas īstenošanu un kontroli, ko noteic augstāk norādītās regulas, ir uzskatāma par apstrādātāju. VIAA kā apstrādātājam ir tiesības apstrādāt šādus personas datus:

 • identifikācijas datus – vārds, uzvārds, identifikācijas numurs, dzimšanas dati;
 • īpašu kategoriju personas datus – informācija par invaliditātes (ne) esamību, kā arī funkcionālo traucējumu veidu, tautību, valsts piederību;
 • kontaktinformāciju - piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
 • ar dalību programmā saistītie dati - par piedalīšanos pasākumos, projektos, pasākumos programmu ietvaros, foto un video materiāli, pieredzes stāsti;
 • dati par izglītību un prasmēm – iegūtā profesionālā kvalifikācija, izglītības iestāde valodu prasmes un cita informācija, kas nepieciešama dalībai Erasmus + programmā;
 • finanšu datus – bankas konta rekvizīti, stipendiju, atlīdzību, kompensāciju, citu maksājumu izmaksas dati;
 • dati, kas nepieciešami statistikai, piem., vecums, apgūtā programma, izglītības iestāde u.c..

VIAA sadarbībā ar Eiropas Komisiju koordinē un nodrošina informāciju sabiedrībai par Erasmus+ programmu aktivitātēm un rezultātiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 2021/817 (2021. gada 20. maijs), ar ko izveido Savienības programmu izglītības un mācību, jaunatnes un sporta jomās Erasmus+ un atceļ Regulu (ES) Nr. 1288/2013, lai popularizētu Erasmus+ programmas, veicinātu paraugprakses apmaiņu starp ieinteresētajām personām un Programmas atbalsta saņēmējiem un nodrošinātu Eiropas Savienības finansējuma redzamību.

Nolūks personas datu apstrādei ir sniegt sabiedrībai informāciju par VIAA organizētajiem pasākumiem, aktivitātēm, kā arī tos popularizēt, lai nodrošinātu sabiedrības informētību par Erasmus+ programmām, kā arī citām aktivitātēm, ko koordinē un nodrošina VIAA.

Lai sasniegtu nolūku VIAA apstrādā Erasmus+ programmu dalībnieku, ekspertu, sadarbības partneru, VIAA nodarbināto personas datus (video, foto, intervijās ar VIAA ietvertie personas dati, personas VIAA iesniegtie dati u.c.), publicējot VIAA uzturētajās tīmekļvietnēs un  sociālajos tīklos.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir sabiedrības intereses, VIAA nodrošinot Eiropas Savienības un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma pārredzamību un VIAA normatīvajos aktos noteiktu uzdevumu (izplatīt informāciju par VIAA īstenotajām programmām un projektiem) veicot pasākumu un aktivitāšu atspoguļošanu un popularizēšanu.

Ja pasākuma dalībnieks nevēlas, lai viņa fotoattēls un informācija par dalību pasākumā tiek izmantots šim nolūkam, pasākuma dalībniekam ir tiesības pret to iebilst, informējot VIAA.

Pasākumu videoierakstu un publicitātes attēlu pieejamībai nav noteikts laika  ierobežojums.

Ja Jūs pieteiksieties kā vērtēšanas eksperts Erasmus + programmai, tad VIAA pamatojoties uz regulu Nr. 2021/817, apstrādās vērtēšanas eksperta vārdu, uzvārdu, amatu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi, lai nodrošinātu eksperta atlasi un saziņu ar ekspertu. Ja VIAA noslēgs līgumu, tad papildus minētajiem personas datiem, tiks apstrādāts personas kods, bankas norēķinu konta numurs, paraksts, kā arī līgumā norādītā informācija. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei līguma noslēgšana, līguma izpilde un kontrole, kā arī regulas Nr.2021/817 VIII nodaļas izpilde.

Lai VIAA pierādītu izmaksas par noteikta pasākuma organizēšanu, kas saistīts ar Erasmus+ programmā paredzēta pasākuma organizēšanu, VIAA apstrādās pasākuma dalībnieka vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, parakstu. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir regulas Nr.2021/817 noteikto pienākumu izpilde.

Personas datu saņēmēji

VIAA var nodot personas datus:

 • apstrādātājiem, kas nodrošina VIAA informācijas sistēmu uzturēšanu un pilnveidošanu;
 • pasākumu organizētājiem, juridisko pakalpojumu sniedzējiem, pasta pakalpojumu sniedzējiem, VIAA sadarbības partneriem, kas iesaistās Erasmus+ programmas izpildē;

auditoriem, Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā Eiropas Savienības fondu sadarbības iestādei, Eiropas Komisijai kā pārzinim;

 • pakalpojumu sniedzējiem, kuri veic tīmekļa plūsmas uzraudzību, kā arī VIAA tīmekļvietņu uzturēšanu.

Personas datu apstrādes ģeogrāfiskā teritorija

Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ).

Glabāšanas periods

VIAA saistībā ar Erasmus+ programmas īstenošanu saņemtos personas datus un dokumentus glabā atbilstoši Eiropas Komisijas kā pārziņa norādītajam, proti, 10 gadus pēc attiecīgā projekta izpildes.

Ja personas datu apstrāde ir pamatota ar datu subjekta piekrišanu, tad pēc datu subjekta piekrišanas atsaukšanas, VIAA personas datus neapstrādās.

Personas datu apstrāde, nodrošinot Eiropas Savienības struktūrfondu projektu vadību un īstenošanu

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei.

Lai VIAA īstenotu Eiropas sociālā fonda projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (turpmāk – projekts), VIAA ir nepieciešams apstrādāt personas datus saskaņā ar:

 • Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumiem Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.474);
 • Ministru kabineta 2015. gada 10. februāra noteikumiem Nr.77 "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020.gada plānošanas periodā";
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006;
 • Jūsu piekrišanu, ja vēlaties piedalīties aptaujās.

Personas datu kategorijas un nolūki personas datu apstrādei

VIAA, lai nodrošinātu projekta īstenošanu un kontroli apstrādā šādas personas datu kategorijas un ne tikai:

 • identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums;
 • kontaktinformācija - adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
 • profesionālie dati – amats, darba vieta;
 • dati par iepriekš iegūto izglītību– izglītības līmenis;
 • sociālie dati – dati par dzimumu, vecuma grupu, pilsonību, dati par to vai persona pārstāv mājsaimniecību, kurai piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statuss, mājsaimniecības dati;
 • īpašu kategoriju personas dati – tautība;
 • finanšu dati – bankas konta rekvizīti,  kompensāciju, citu maksājumu izmaksas dati;
 • ar dalību projektā saistītie dati - dati par piedalīšanos semināros, pasākumos, projektos,  foto un video materiāli, pieredzes stāsti;
 • dati par personas dalību izglītības programmā;
 • dati attiecībā par tīmekļa vietnes www.macibaspieaugusajiem.lv apmeklējumu - datu plūsmas un jebkāda cita komunikāciju informācija, tehniskā informācija, tai skaitā sīkdatnes (skat. Sīkdatņu politika);
 • dati par apmierinātību - atbildes uz aptauju jautājumiem;
 • fotoattēli, video, kā arī balss ieraksti, kas uzņemti VIAA vai tās rīkotajos pasākumos ārpus biroja telpām.

VIAA, īstenojot projektu, apstrādā šādus Jūsu personas datus šādiem nolūkiem:

 • projekta mērķa grupas atbilstības pārbaude, t.sk. iesniegumā par dalību izglītības programmā norādītās informācijas pārbaude - personas identifikācijas dati, vecums, kontaktinformācija, iepriekš iegūtā izglītība, nodarbinātība, vai persona pārstāv mājsaimniecību, kura pārstāv mājsaimniecību, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, sociālie dati, mājsaimniecības dati un citu informāciju, kas ir minēta regulas Nr.1404/2014 1.pielikumā, kas pieejama: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1304/oj/?locale=LV;
 • komunikācijas nodrošināšana saistībā ar dalību projektā – vārds, uzvārds un kontaktinformācija;
 • projekta kopējā iznākuma un rezultatīvo rādītāju apkopošana – dati, ko noteic Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006, 1. pielikums;
 • izmaksu kompensācijas atbilstoši MK noteikumos Nr. 474 minētajiem atbalsta veidiem pamatotības izvērtēšana un kontrole – finanšu dati;
 • VIAA likumīgo interešu aizstāvēšana un prasījuma tiesību īstenošana – vārds, uzvārds, kontaktinformācija, kā arī informācija un personas dati, kas nepieciešami likumisko interešu aizstāvībai atkarībā no konkrētās situācijas;
 • VIAA klientu apzināšana, klientu apmierinātības aptauju veikšana – vārds, uzvārds, kontaktinformācija.

Personas datu saņēmēji

Īstenojot projektu, VIAA personas datus var nodot:

 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei;
 • Izglītības un zinātnes ministrijai;
 • Valsts ieņēmumu dienestam;
 • Nodarbinātības valsts aģentūrai;
 • juridisko pakalpojumu sniedzējiem, pasta pakalpojumu sniedzējiem, kas iesaistās VIAA funkciju izpildē, VIAA sadarbības partneriem – izglītības iestādēm;
 • auditoriem, Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā Eiropas Savienības fondu sadarbības iestādei, Eiropas Komisijai;
 • citām ES fondu uzraudzībā iesaistītajām institūcijām;
 • pakalpojumu sniedzējiem, kuri veic tīmekļa plūsmas uzraudzību, kā arī www.macibaspieaugusajiem.lv tīmekļvietnes uzturēšanu un VIAA informācijas sistēmu uzturēšanu un pilnveidošanu.

Personas datu apstrādes ģeogrāfiskā teritorija

Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ).

Glabāšanas periods

Glabāšanas periods var būt noteikts normatīvajos aktos par projekta īstenošanu, grāmatvedību reglamentējošajos normatīvajos aktos, likumos, kas nosaka prasījumu noilgumu termiņus u.c. Tā kā apstrādes nolūki var atšķirties dažādiem personas datiem, arī datu faktiskais saglabāšanas periods var atšķirties.

Projekta ietvaros apstrādātos personas datus VIAA glabās līdz 2028. gada 31. decembrim.

VIAA līdz 2021.gada 31.decembrim īstenoja darbības programmu “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" (turpmāk – darbības programma). VIAA ir pienākums glabāt šīs darbības programmas ietvaros iegūtos dokumentus un personas datus līdz 2028.gada 31.decembrim.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei (glabāšanai) ir:

 • Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīļa noteikumiem Nr.207 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi”;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006;
 • līgumisko attiecību nodibināšana un kontrole.

VIAA rīcībā ir šādi personas dati par izglītojamiem, kuri piedalījās darbības programmā:

 • identifikācijas dati (vārds, uzvārds personas kods; dzimšanas datums);
 • deklarētā dzīves vieta;
 • kontaktinformācija (tālruņa numurs; e-pasta adrese);
 • informācija par iegūto izglītību;
 • sociālie dati;
 • mājsaimniecības dati;
 • invaliditātes dati;
 • izglītojamā statuss:
 • (jaunieši kuri nemācās, nav nodarbināti un Nodarbinātības valsts aģentūrā ir reģistrējušies kā bezdarbnieki (galvenokārt jaunieši ar īpašām pazīmēm – piemēram, jaunietim ir bērni, maznodrošinātā statuss);
 • jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot) ar iegūtu arodizglītību, profesionālo vai augstāko izglītību, kuri nemācās, nav nodarbināti un Nodarbinātības valsts aģentūrā ir reģistrēti bezdarbnieka statusā vismaz vienu mēnesi vai mazāk par vienu mēnesi, kuri pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas vismaz četrus mēnešus nav strādājuši (nav uzskatāmi par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu") un iepriekšējais darba stāžs nav bijis ilgāks par 12 mēnešiem bez pārtraukuma;
 • persona, kura ieguvusi bēgļa vai alternatīvo statusu;
 • uzņemto izglītojamo dalībnieku anketu kopijas;
 • informācija par izglītojamā prakses vietu;
 • informācija par apliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi;
 • ja bija nepieciešams segt transporta izdevumus, tad darba vietas vai mācību vietas adrese, dzīvojamās telpas vietas adrese vai dzīvojamās dienesta viesnīcas adrese, kā arī izmaksu attaisnojošie dokumenti.

Lai nodrošinātu darbības programmas īstenošanu, tika slēgti līgumi ar sadarbības partneriem - profesionālās izglītības iestāžu darbiniekiem un līdz ar to tiek apstrādāti šādi personas dati:

 • identifikācijas dati;
 • dzīvesvietas adrese;
 • informācija par aprēķināto atlīdzības apmēru;
 • cita informācija, kas ir norādīta līgumā.

Lai nodrošinātu programmas īstenošanu, tika slēgti līgumi ar pakalpojuma sniedzējiem – fiziskām personām – un līdz ar to tiek apstrādāti šādi personas dati:

 • identifikācijas dati;
 • dzīvesvietas adrese;
 • informācija par aprēķināto atlīdzības apmēru un norēķinu konta numurs;
 • cita informācija, kas ir norādīta līgumā.

Lai VIAA īstenotu Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumos Nr. 359 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.359) noteikto, VIAA projekta īstenošanas ietvaros apstrādā sadarbības partneru (pašvaldības vai pašvaldību apvienības, kuras ir atbildīgas par karjeras izglītības īstenošanu to padotībā esošajās izglītības iestādēs, vai izglītības pārvaldes, kurām pašvaldības ir deleģējušas attiecīgo funkciju vai valsts dibinātās profesionālās izglītības iestādes) pārstāvju vai kontaktpersonu identifikācijas datus (vārds, uzvārds) un kontaktinformāciju (tālruņa numurs, e-pasta adrese), lai nodrošinātu saziņu minētā projekta ietvaros, kā arī noslēgtu līgumu par projekta īstenošanu.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir MK noteikumi Nr.359.

Nolūks personas datu apstrādei ir projekta īstenošana un uzraudzība.

Tā kā projekta ietvaros piedalās izglītojamie, lai nodrošinātu projekta laikā radušās izmaksas, kā arī lai VIAA varētu uzraudzīt sadarbības partnera saņemtā finansējuma izlietošanu atbilstoši projektam un noslēgtajam līgumam, VIAA apstrādā šādus izglītojamā personas datus: vārds, uzvārds, personas kods, norēķinu konta numurs, informācija par dalību projektā.

Ja izglītojamam nepieciešama pavadošā persona, tad VIAA apstrādā izglītības iestāžu pedagogu, kuri veic izglītojamo  pavadošās personas pienākumus karjeras pasākumos, vārdu, uzvārdu, personas kodu, norēķina konta numuru.

Ja ar pedagogu - karjeras konsultantu ir noslēgts līgums par projekta īstenošanu, tad tiek apstrādāti šādi personas dati: vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, informācija par iegūto izglītību, atsevišķos gadījumos bankas konta numurs, kā arī VIAA anketā pieprasītie īpašu kategoriju personas dati, piem., invaliditāte, tautība.

Ja karjeras izglītībā iesaistīti izglītības speciālisti, tad atbilstoši MK noteikumu Nr.359 33.1. apakšpunktam tiek uzkrāti šādi personas dati: VIAA anketā pieprasītie dati  vārds, uzvārds, adrese, e pasta adrese, telefona numurs, īpašu kategoriju personas dati, piem., invaliditāte, tautība u.c.

Personas datu saņēmējs ir CFLA.

Personas datus glabās līdz 2028.gada 31.decembrim.

Lai nodrošinātu profesionālās izglītības audzēkņu un absolventu nacionālā līmeņa meistarības konkursu publicitāti, iepazīstinātu un popularizētu SkillsLatvia, EuroSkills un WorldSkills kustībām un profesionālās izglītības iespējām, kā arī motivētu gan tīmekļa vietņu, gan pasākumu apmeklētājus apgūt dažādas prasmes, izzināt mācību iespējas profesionālās izglītības iestādēs, pasākumu norise ir atspoguļota fotogrāfijās un video tīmekļa vietnēs.

Lai VIAA īstenotu Ministru kabineta 2023.gada 10.oktobra noteikumos Nr. 575 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu" 4.2.2.9. pasākuma "Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi (turpmāk – MK noteikumi Nr.575) noteikto, VIAA projekta īstenošanas ietvaros apstrādā profesionālo izglītības iestāžu izglītojamo, absolventu – jauno profesionāļu vecumā līdz 25 gadiem un pedagogu, pakalpojumu sniedzēju (piemēram, lektori, nozares eksperti u.c.) personas datus.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir MK noteikumi Nr.575 un attiecībā uz komunikācijas un vizuālās identitātes nodrošināšanu pasākumos tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai 47. un 50.pants.

Personas datu kategorijas un nolūki personas datu apstrādei:

 1. Nacionālo jauno profesionāļu meistarības konkursu SkillsLatvia organizēšana. Lai nodrošinātu minēto nolūku tiks apstrādāti šādi personas dati: konkursa SkillsLatvia dalībnieka vārds, uzvārds, dzimums, vecums, informācija par izglītību (profesionālās izglītības iestādes nosaukums un profesionālā kvalifikācija).
 2. Konkursantu sagatavošana un Latvijas nacionālās delegācijas dalības nodrošināšana starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības konkursos EuroSkills un WorldSkills. Lai nodrošinātu minēto nolūku tiks apstrādāti šādi personas dati: konkursu EuroSkills un WorldSkills dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods, dzimums, vecums, deklarētās dzīvesvietas pilsēta; kontaktinformācija, informācija par izglītību (profesionālās izglītības iestādes nosaukums un profesionālā kvalifikācija), informācija par dalībnieka sociālo statusu konkursa norises laikā un pēc konkursa (statuss darba tirgū (nodarbināta persona, t.sk. pašnodarbinātā persona, bezdarbnieks, neaktīva persona, t.sk. izglītībā vai apmācībā neiesaistīta neaktīva persona; atrodos izglītībā vai apmācībās uz dalības uzsākšanas brīdi), dalījums pēc sociālās atstumtības riska (migrants, dalībnieks ar ārvalstu izcelsmi, minoritāte, t.sk. roms; cita nelabvēlīgā situācijā esoša persona), izglītības līmenis (pamatskolas izglītība, vidējā izglītība (vispārējā, profesionālā) vai pēc vidējās izglītības iegūto izglītību (profesionālā vidējā, arodizglītība); bezpajumtnieks vai mājokli zaudējusi persona, persona no laiku apvidiem).
 3. Atbalsta sniegšana profesionālās izglītības iestādēm un to pedagogiem, darbā ar talantīgajiem audzēkņiem profesionālo prasmju apguvē un pilnveidē. Lai nodrošinātu minēto nolūku tiks apstrādāti šādi personas dati: vārds, uzvārds, darba vieta un amats, kontaktinformācija.
 4. Komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumi par projekta īstenošanu. Lai nodrošinātu publicitāti par pasākumiem, VIAA tīmekļa vietnē tiks publiskoti konkursu norises foto un video materiāli, kā arī dalībnieku vārdi, uzvārdi un izglītības iestādes nosaukums.

Ja izglītojamam nepieciešama pavadošā persona, tad VIAA apstrādā izglītības iestāžu pedagogu, kuri veic izglītojamo pavadošās personas pienākumus projekta ietvarā, vārdu, uzvārdu, darba vietas nosaukumu, amatu, kontaktinformācija.

Lai VIAA nodrošinātu Latvijas delegācijas (konkursu dalībnieki, eksperti) nokļūšanu un izmitināšanu valstī, kur notiek starptautiskie konkursi, VIAA nodod Latvijas delegācijas personas datus (vārds, uzvārds, personas kods) VIAA pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina biļešu iegādi, viesnīcu rezervēšanu un apdrošināšanas pakalpojumu.

Lai nodrošinātu komandējuma naudas izmaksu Latvijas delegācijai, VIAA apstrādā personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, bankas norēķinu konta numuru un attiecīgi, veicot komandējuma naudas izmaksu, personas datus nodod kredītiestādei.

Lai nodrošinātu naudas izmaksu pakalpojuma sniedzējam, kas sniedz pakalpojumu nacionālā konkursa ietvaros, VIAA apstrādā personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontaktinformāciju un bankas norēķinu kontu.

Personas datu saņēmēji

Lai informētu starptautisko konkursu organizētājus par Latvijas delegācijas sastāvu, VIAA nodod starptautiskajām organizācijām un iestādēm, kas organizē starptautiskos jauno profesionāļu meistarības konkursus EuroSkills un WorldSkills, personas vārdu un uzvārdu.

Lai nodrošinātu finansējuma izlietojuma kontroli, VIAA nodod personas datus Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajām Latvijas valsts institūcijām.

VIAA personas datus glabās līdz 2032.gada 31.decembrim.

Personas datu apstrāde, nodrošinot Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitāti "Inovācijas centri" īstenošanas uzraudzību un kontroli

Lai VIAA veiktu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitāti "Inovācijas centri" īstenošanas uzraudzību un kontroli, VIAA ir nepieciešams apstrādāt personas datus saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.—2021. gada perioda vadības likumu, Ministru kabineta 2019.gada 19.novembra noteikumiem Nr. 537 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Inovācijas centri" īstenošanas noteikumi” un Ministru kabineta 2020.gada 2.jūnija noteikumiem Nr.333 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Baltijas pētniecības programma" un aktivitātes "Stipendijas" īstenošanas noteikumi”.

Personas datu kategorijas un nolūki personas datu apstrādei

VIAA, lai nodrošinātu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitāšu "Inovācijas centri" un “Stipendijas” (turpmāk – programma) īstenošanas uzraudzību un kontroli, t.sk. izvērtējot izmaksas saistībā ar programmas īstenošanu, apstrādā šādus personas datus: programmas īstenošanā nodarbināto vārds, uzvārds, personas kods, amats, atalgojums, kā arī citi darba ņēmēja labā veicamie obligātie maksājumi, tai skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, komandējumu un darba braucienu izmaksas un ar komandējumiem saistītie izdevumi; stipendiātu vārds, uzvārds, personas kods, programmas ietvaros veikto izdevumu (stipendijas) informācija; izglītojošo pasākumu/semināru dalībnieku vārds, uzvārds, paraksts un apmeklētā pasākuma nosaukums.

Personas datu saņēmēji

Augstāk minēto informāciju Aģentūra iesniedz tikai Revīzijas iestādei – Finanšu ministrijai atbilstoši iepriekš minētajos normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei.

Personas datu apstrādes ģeogrāfiskā teritorija

Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ).

Glabāšanas periods

Atbilstoši Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.—2021. gada perioda vadības likuma 31.pantam, Finanšu instrumentu vadības nodrošināšanā iesaistītās institūcijas, līdzfinansējuma saņēmēji un projekta partneri glabā visu ar finanšu instrumenta programmas, projekta vai iepriekš noteiktā projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālus vai to atvasinājumus trīs gadus pēc programmas noslēguma pārskata apstiprināšanas, ja komercdarbības atbalsta piešķiršanu regulējošie tiesību akti nenosaka citu dokumentu glabāšanas termiņu.

Atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 19.novembra noteikumu Nr. 537 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Inovācijas centri" īstenošanas noteikumi 25.1 punktam, līdzfinansējuma saņēmējs glabā visus ar projekta īstenošanu saistītos dokumentu oriģinālus vai to atvasinājumus un nodrošina, ka tie ir pieejami pārbaudei visu projektā veikto ieguldījumu amortizācijas periodu. Ja projektā veikto ieguldījumu amortizācijas periods ir īsāks par pieciem gadiem pēc noslēguma pārskata apstiprināšanas, tad visus ar projekta īstenošanu saistītos dokumentu oriģinālus vai to atvasinājumus glabā un nodrošina, ka tie ir pieejami pārbaudei vismaz piecus gadus pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas.

Plānotais personas datus glabāšanas termiņš ir līdz 2030.gada 31.decembrim.

Studiju kredīti un studējošo kredīti, kas izsniegti no valsts budžeta līdzekļiem un kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei

Ministru kabineta 2020. gada 21. aprīļa noteikumi Nr. 231 “Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas garantēti no valsts budžeta un starptautisko finanšu institūciju līdzekļiem”.

Personām, kurām studiju un studējošo kredītu līgumi noslēgti, pamatojoties uz Ministru kabineta 2001. gada 29. maija noteikumiem Nr. 219 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem", Ministru kabineta 2001. gada 29. maija noteikumiem Nr. 220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu", Ministru kabineta 2001. gada 23. oktobra noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts un atmaksāts studējošo kredīts" (minētie normatīvie akti zaudējuši spēku ar Ministru kabineta 2020. gada 21. aprīļa noteikumiem Nr. 231 “Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas garantēti no valsts budžeta un starptautisko finanšu institūciju līdzekļiem”) šo līgumu pilnīgai izpildei piemēro minētos Ministru kabineta noteikumus.

Nolūki personas datu apstrādei un apstrādājamais personas datu apjoms

 • Koordinēt un administrēt atmaksu studiju un studējošo kredītiem no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu, kas izsniegti, pamatojoties uz normatīvo regulējumu par kārtību, kādā piešķir, atmaksā un dzēš studiju kredītu un studējošā kredītu no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu, kā arī saziņa un komunikācija minētā nolūka nodrošināšanai.

VIAA apstrādā šādus personas datus: vārds, uzvārds, personas kods, izglītības dati:  izglītības iestādes nosaukums, studiju beigu datums, dati par studenta statusa izmaiņām; finanšu dati: izmaksājamās un izmaksātās kredīta summas, procentu maksājumi, kredītņēmēja veiktie pamatsummas un procentu maksājumi; lēmums par invaliditātes piešķiršanu (I vai II invaliditātes grupa); dati par invalīda apliecību; ja persona ir bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns līdz 24 gadu vecumam – dokumenti, kas apliecina minēto faktu; informācija par personas maksātnespējas procesu; informācija par bērna kopšanas atvaļinājumu; bērna dzimšanas apliecības kopija; izziņa no darba vietas; e-pasta adrese, oficiālā e-adrese, ja tāda ir.

 • Nodrošināt atmaksāšanu vai piedziņu studiju kredītiem no valsts budžeta līdzekļiem, kas izsniegti, pamatojoties uz normatīvo regulējumu par kārtību, kādā piešķir, atmaksā un dzēš studiju kredītu no valsts budžeta līdzekļiem, kā arī saziņa un komunikācija minētā nolūka nodrošināšanai.

VIAA apstrādā šādus personas datus: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas vai papildadrese; izglītības dati: izglītības iestādes nosaukums, informācija par studiju gaitu un studenta statusa izmaiņām, studiju beigu datums; valsts galvojuma apjoms; finanšu dati: kredītiestāde, kas izsniegusi kredītu; kredīta līguma datums un numurs; galvotāja vārds, uzvārds, personas kods; izmaksājamās un izmaksātās kredīta summas, procentu aprēķini, kredītņēmēja veiktie maksājumi; lēmums par invaliditātes piešķiršanu (I vai II invaliditātes grupa); dati par invalīda apliecību; informācija par personas maksātnespējas procesu; informācija par bērna kopšanas atvaļinājumu; informācija par bezdarbnieka statusu; izziņa no darba vietas; e-pasta adrese, oficiālā e-adrese, ja tāda ir, telefona numurs.

 • Administrēt un normatīvajos aktos par studiju kreditēšanu noteiktajos gadījumos nodrošināt, ka tiek atmaksāta kredītam pielīdzinātā stipendija zinātniskā grāda ieguvei.

VIAA apstrādā šādus personas datus: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas vai papildadrese; izglītības dati: izglītības iestādes nosaukums, informācija par studiju gaitu, studiju beigu datums; finanšu dati: izmaksātās kredīta summas, procentu aprēķini, kredītņēmēja veiktie maksājumi; lēmums par invaliditātes piešķiršanu (I vai II invaliditātes grupa); dati par invalīda apliecību; informācija par personas maksātnespējas procesu; informācija par bērna kopšanas atvaļinājumu; informācija par bezdarbnieka statusu; e-pasta adrese, oficiālā e-adrese, ja tāda ir, telefona numurs.

 • Nodrošināt studiju kredīta un studējošā kredīta dzēšanu un kredītiestāžu rēķinu apmaksu par studiju kredītu procentu maksājumiem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā.

VIAA apstrādā šādus personas datus: personas vārds, uzvārds, personas kods; izglītības dati: izglītības iestādes nosaukums, informācija par studiju gaitu, studiju beigu datums; bērna vārds, uzvārds, personas kods; atlikusī kredīta pamatsumma uz pieteikuma dienu un rēķins (pārskats) par atlikušās kredīta pamatsummas dzēšanu 30 procentu apmērā; lēmums par invaliditātes piešķiršanu (I vai II invaliditātes grupa); dati par invalīda apliecību, kredīta pamatsumma, kredīta procentu summa, līgumsoda summa; rēķins (pārskats) par kredīta summas dzēšanu, kā arī informācija, ka  persona mirusi.

Personas datu saņēmēji

Lai nodrošinātu augstāk norādītos nolūkus, VIAA nodod personas datus:

 1. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, lai pārliecinātos par iesniegto datu pareizību un aktualitāti, kā arī, lai iegūtu informāciju par personas deklarēto dzīvesvietas adresi;

2. izglītības iestādei, lai pārliecinātos par iesniegtās informācijas pareizību un aktualitāti;

3. Valsts izglītības informācijas sistēmai, lai pārliecinātos par iesniegtās informācijas pareizību un aktualitāti;

4. Maksātnespējas reģistram, lai pārliecinātos par fiziskas personas maksātnespējas procesa (ne)esamību;

5. tiesai, ja persona neveic maksājumus atbilstoši noslēgtajam līgumam;

6. tiesu izpildītājam, ja netiek izpildīts spēkā stājies tiesas spriedums par naudas summu piedziņu;

7. valsts akciju sabiedrībai “Latvijas pasts”, ja Aģentūra nosūta dokumentus saskaņā ar Paziņošanas likumu, Administratīvā procesa likumu vai Civilprocesa likumu;

8. Valsts reģionālās attīstības aģentūrai, ja nosūta dokumentus atbilstoši Oficiālās elektroniskās adreses likumam;

9. Centrālajai statistikas pārvaldei, pamatojoties uz Statistikas likuma 15.panta otro daļu un saskaņā ar noslēgto starpresoru vienošanos starp Centrālo statistikas pārvaldi un Aģentūru, ja Aģentūra nodod šādus datus par studentiem, kas studē ārvalstu augstskolās un ņēmuši kredītu: vārds, uzvārds, personas kods, kredīta saņemšanas sākuma datums, studiju programmas līmenis, studiju kurss, augstskolas nosaukums, valsts, grāda/profesionālās augstākās izglītības piešķiršanas datums, datums, kad eksmatrikukēts no studējošo saraksta.

Glabāšanas termiņš

Aģentūra glabā personas datus:

1. 5 gadus pēc studiju vai studējošā kredīta, kas izsniegts no valsts budžeta līdzekļiem, kā arī kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei, atmaksas;

2. 10 gadus pēc studiju vai studējošā kredīta atmaksas, kas izsniegts no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu.

VIAA nenodod personas datus trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Stipendiju piešķiršana ārzemniekiem

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei

Ministru kabineta 24.01.2012. noteikumi Nr. 68 “Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem”.

Nolūks personas datu apstrādei un apstrādājamais personas datu apjoms

Nolūks personas datu apstrādei ir stipendijas piešķiršana un administrēšana, kā arī saziņa ar personu.

VIAA apstrādā šādus personas datus identifikācijas dati, fotogrāfija, dzimums, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, izglītības informācija, dzīvesgaitas aprakstā un motivācijas vēstulē norādītā informācija, personu apliecinoša dokumenta kopija rekomendācijas vēstulēs norādītā informācija, sertifikāta vai cita dokumenta kopija, kurš apliecina studijām nepieciešamo valodas prasmi.

Personas datu saņēmēji

VIAA personas datus izpaudīs Latvijas augstskolai, kurā plānojat studēt stipendijas saņemšanas periodā.

Glabāšanas termiņi

VIAA personas datus glabās 10 gadus kopš lēmuma par stipendijas piešķiršanu vai atteikumu pieņemšanas dienas.

Publicitātes nodrošināšana

Tiesiskais pamats

Datu regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts – VIAA leģitīmā interese nodrošināt publicitāti un sabiedrības informētību par VIAA veiktajām aktivitātēm.

Nolūks personas datu apstrādei un apstrādājamais personas datu apjoms

Sabiedrības informēšana par VIAA aktivitātēm.

Lai sasniegtu publicitātes nolūku, VIAA var publicēt informāciju par pasākumiem vai citām aktualitātēm, kur var būt iekļauti tādi personu dati kā vārds, uzvārds, informācija par izglītību un sasniegumiem, attēls, personas sniegtais viedoklis, uzvedība, kas atspoguļota videoierakstā vai fotoattēlā, kā arī informācija par pasākumu norises laiku, vietu un citiem apstākļiem.

Personas datu saņēmēji

VIAA tīmekļa vietnes uzturētājs un sabiedrība, kas apmeklē VIAA tīmekļa vietni.

Glabāšanas termiņš

Informāciju, kas atspoguļo VIAA organizētos pasākumus un citas aktivitātes, VIAA var apstrādāt patstāvīgi, ņemot vērā, ka publicētie pasākumi ir sabiedrībai nozīmīgi un var būt ar vēsturisku nozīmi. Informācija, kas izvietota sociālajos tīklos vai VIAA mājas lapā, var tikt saglabāta visu laiku, kamēr ziņa ir aktuāla un sabiedrībai nozīmīga.

Datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir šādas tiesības attiecībā uz savu personas datu apstrādi, kuras tas var īstenot, vēršoties pie VIAA ar iesniegumu:

 • saņemt apstiprinājumu par to, vai attiecībā uz personu tiek vai netiek apstrādāti personas dati, kā arī saņemt informāciju par savu personas datu apstrādi;
 • pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;
 • prasīt savu personas datu dzēšanu;
 • iebilst savu personas datu apstrādei;
 • prasīt ierobežot savu personas datu apstrādi;
 • saņemt savus personas datus, ko persona ir iesniegusi, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šos datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā, ja uzskata, ka VIAA, veicot personas datu apstrādi, pārkāpj normatīvajos aktos noteiktās datu subjekta tiesības un intereses.