Reģistrācijas Nr. 90001800413
Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Valsts kase
LV38TREL215020309200B
TRELLV22